- -

Automatització del procés d'embotellament de la cervesa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatització del procés d'embotellament de la cervesa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pizá Fernández, Ricardo es_ES
dc.contributor.author Oliver Sabater, Edwin es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-13T10:49:09Z
dc.date.available 2021-10-13T10:49:09Z
dc.date.created 2021-09-23
dc.date.issued 2021-10-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174560
dc.description.abstract [ES] Amb el següent treball es pretén realitzar l'automatització de l'embotellament de cervesa, producte que hui en dia te alts nivells de consum en la societat i que acompanya molts esdeveniments socials, així com menjades diverses al llarga del dia. En el treball es tindrà en compte que l'automatització esta destinada a l'embotellament de cervesa artesanal, la qual no exigeix un volum tan gran de producció, però ha d'estar preparada per si arribés una gran comanda. Per realitzar el treball, es partirà de la utilització de la programació en Gràfic de Funcions Seqüencials (SFC) amb un GEMMA i els corresponents Macroestats amb eixides definides en format LADDER. La programació es realitzarà mitjançant el programa CoDeSys, ja que te la capacitat de connectar amb el programa Factory I/O, amb el que s'intentarà dissenyar la planta amb totes les estacions que li corresponen. Les estacions per les que ha de passar l'automatització son la neteja dels recipients, etiquetat de les ampolles, emplenat de les mateixes amb la seua corresponent tapa i emmagatzemar a les caixes corresponents. Aquest projecte ve motivat pel coneixement de la crescuda en els últims anys de la producció de cervesa artesanal, així com l'augment del consum del mateix producte es_ES
dc.description.abstract [EN] The following work aims to automate the bottling of beer, a product that today has high levels of consumption in society and is used in many social events or in different meals during the day. In the work, it will be considered that the automation is intended for bottling craft beer, which does not require such a large volume of production but must be prepared in case a large order arrives. To carry out the work, it will be based on the use of Sequential Function Chart (SFC) programming with a GEMMA and the corresponding Macro-States with outputs defined in Ladder format. The programming will be carried out through the CoDeSys program because it is a software used during studies. The stations through which the automation must pass are the cleaning, labelling, and filling with their corresponding lid. This project is motivated by the knowledge of the rise in the production of craft beer in recent years, as well as the increase in consumption of the product. es_ES
dc.description.abstract [ES] Con el siguiente trabajo se pretende realizar la automatización del embotellado de cerveza, producto que hoy en día tiene altos niveles de consumo en la sociedad y que acompaña muchos eventos sociales, así como comidas diversas a lo larga del día. En el trabajo se tendrá en cuenta que la automatización está destinada al embotellado de cerveza artesanal, la cual no exige un volumen tan grande de producción, pero debe estar preparada por si llegara un gran pedido. es_ES
dc.format.extent 52 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Embotellado de bebidas es_ES
dc.subject PLC es_ES
dc.subject Automatització es_ES
dc.subject GEMMA es_ES
dc.subject Scada es_ES
dc.subject Automation es_ES
dc.subject Cerveza es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica-Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica es_ES
dc.title Automatització del procés d'embotellament de la cervesa es_ES
dc.title.alternative Automatización del proceso de embotellamiento de la cerveza es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Oliver Sabater, E. (2021). Automatització del procés d'embotellament de la cervesa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174560 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\144805 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record