- -

Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pastor Castillo, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Martínez Pedro, Manel es_ES
dc.date.accessioned 2022-07-15T07:01:04Z
dc.date.available 2022-07-15T07:01:04Z
dc.date.created 2022-06-28
dc.date.issued 2022-07-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/184222
dc.description.abstract [CA] Aquest treball desenvolupa el disseny d’un quadre de bicicleta urbana dins del marc de l’economia circular. La meta principal de la proposta és garantir la durabilitat i personalització del producte, millorant així, la seua capacitat per ser sostenible. Per tal fi, es realitza una recerca d’informació suficient, que ajuda a justificar la motivació de cada decisió. Tot açò, es sintetitza dins d’un briefing, que dona inici a un procés de disseny complet. Aquest, segueix tots els passos emmarcats en el disseny conceptual i de detall (des de la ideació de nous conceptes, fins la presentació d’un producte final totalment funcional). Així, es pot assegurar la coherència del resultat i la resolució dels problemes establerts en un principi. Finalment, la solució obtinguda mostra un treball complet gràcies a una proposta que comunica adequadament els valors fixats. D’aquesta manera, ofereix un quadre amb un disseny funcional, modular i estèticament atemporal. A més, deixa la possibilitat de continuar amb el disseny integral de la bicicleta i crea una base de coneixements d’utilitat per a futurs projectes. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este trabajo desarrolla el diseño de un cuadro de bicicleta urbana dentro del marco de la economía circular. La meta principal de la propuesta es garantizar la durabilidad y personalización del producto, mejorando así, su capacidad para ser sostenible. Para tal fin, se realiza una investigación de información suficiente, que ayuda a justificar la motivación de cada decisión. Todo esto, se sintetiza dentro de un briefing, que inicia un proceso de diseño completo. Este, sigue todos los pasos enmarcados en el diseño conceptual y de detalle (desde la ideación de nuevos conceptos, hasta la presentación de un producto final totalmente funcional). Así, se puede asegurar la coherencia del resultado y la resolución de los problemas establecidos en un principio. Finalmente, la solución obtenida muestra un trabajo completo gracias a una propuesta que comunica adecuadamente los valores fijados. De este modo, ofrece un cuadro con un diseño funcional, modular y estéticamente atemporal. Además, deja la posibilidad de continuar con el diseño integral de la bicicleta y crea una base de conocimientos de utilidad para futuros proyectos. es_ES
dc.description.abstract [EN] This work develops the design of an urban bicycle frame within the framework of the circular economy. The main goal of the proposal is to guarantee the durability and customization of the product, improving its ability to be sustainable. For this purpose, an investigation of sufficient information is carried out, which helps to justify the motivation of each decision. All this is synthesized within a briefing, which initiates a complete design process. This, follows all the steps framed in the conceptual and detailed design (from the ideation of new concepts to the presentation of a fully functional final product). This way, the coherence of the result and the resolution of the problems established at the beginning can be ensured. Finally, the solution obtained shows a complete job thanks to a proposal that adequately communicates the set values. Furthermore, it offers a frame with a functional, modular, and aesthetically timeless design. In addition, it leaves the possibility to continue with the integral design of the bicycle and creates a useful knowledge base for future projects. es_ES
dc.format.extent 88 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Bicicleta urbana es_ES
dc.subject Economia circular es_ES
dc.subject Quadre es_ES
dc.subject Sostenibilitat es_ES
dc.subject Personalització es_ES
dc.subject Urban bicycle es_ES
dc.subject Circular economy es_ES
dc.subject Frame es_ES
dc.subject Sustainability es_ES
dc.subject Customization es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat es_ES
dc.title.alternative Estudio y desarrollo del cuadro de una bicicleta urbana, economía circular y cambio en la movilidad es_ES
dc.title.alternative Study and development of the frame of an urban bicycle, circular economy and change in mobility es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Pedro, M. (2022). Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184222 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\148760 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record