- -

Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)

Show full item record

Belenguer Muñoz, V. (2012). Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/28188

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28188

Files in this item

Item Metadata

Title: Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)
Author: Belenguer Muñoz, Vicent
Director(s): Martínez Capel, Francisco Picó García, Yolanda
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-10-30
Issued date:
Abstract:
La conca del Xúquer és una de les quatre conques que són objecte del programa. Aquest estudi pretén donar indicis biològics de l'estat de contaminació en què es troba el riu Xúquer, analitzant els nivells de pesticides ...[+]
Subjects: Pesticides , Riu Xúquer , Ecosistemas , Anàlisi d'aigües , Peixos
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record