- -

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

Show full item record

Llopis Espinosa, J. (2012). Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem. http://hdl.handle.net/10251/28757.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28757

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem
Author: Llopis Espinosa, Joaquín
Director(s): Herrero Durá, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2012-09-27
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (9109)


[CA] L¿objectiu del present projecte consisteix en el disseny i implementació d¿un sistema encastat per al control d¿un banc de probes de piles d¿hidrogen. El present projecte abasta les següents tasques de disseny: ¿ ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Combustibles
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record