- -

Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística

Show full item record

Marín Torres, A. (2013). Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística. http://hdl.handle.net/10251/30356.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30356

Files in this item

Item Metadata

Title: Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística
Author: Marín Torres, Alicia
Director(s): Montañés Sanjuan, María Teresa Sánchez Tovar, Rita
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2013-05-31
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[cat] En el present projecte es pretén portar a terme la inertització d¿un residu (facilitat per una indústria de recobriments de superfícies per electrodeposició) amb un contingut elevat de crom, níquel i coure, per tal ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Residuos peligrosos
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record