- -

Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Montañés Sanjuan, María Teresa es_ES
dc.contributor.advisor Sánchez Tovar, Rita es_ES
dc.contributor.author Marín Torres, Alicia es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-02T08:38:25Z
dc.date.available 2013-07-02T08:38:25Z
dc.date.created 2013-05-31
dc.date.issued 2013-07-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/30356
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet) es_ES
dc.description.abstract [cat] En el present projecte es pretén portar a terme la inertització d¿un residu (facilitat per una indústria de recobriments de superfícies per electrodeposició) amb un contingut elevat de crom, níquel i coure, per tal de disminuir la seua perillositat. A més, s¿optimitzarà el procés mitjançant les seues condicions del procés: increment de volum i increment de pes que té lloc; percentatge de retenció de crom, níquel i coure a les mostres inertitzades; i toxicitat. Per a l¿optimització s¿efectuarà una anàlisi estadística que determinarà els paràmetres més influents del procés: proporció d¿aigua i proporció de ciment per cadascun dels tipus de ciment emprats. Per a començar la part experimental del projecte, el primer de tot és fer un disseny d¿experiments amb l¿ajuda d¿un programa estadístic informàtic. Una volta es tinguen els resultats de les proves realitzades al residu inertitzat, amb el mateix programa, es farà l¿anàlisi estadística i l¿optimització dels paràmetres desitjats. La tècnica d¿inertització, també anomenada estabilització/solidificació (E/S), utilitza additius (reactius) per a reduir la naturalesa perillosa d¿un residu, integrant-lo en una matèria per tal de minimitzar la velocitat de migració dels contaminants al medi ambient, limitar la solubilitat de qualsevol contaminant present, i per a reduir el nivell de toxicitat. A més a més, es millora la manipulació i les característiques físiques del residu (augmenta la resistència, disminueix la compressibilitat, disminueix la permeabilitat del residu). [4] Per a comprovar l'eficiència del procés d¿inertització, es posarà a punt una metodologia per a extraure el lixiviat i s'analitzarà la concentració dels contaminants presents mitjançant absorció atòmica, així com també s¿analitzarà la seua toxicitat. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Residuos peligrosos es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.other Ingeniero Químico-Enginyer Químic es_ES
dc.title Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Marín Torres, A. (2013). Optimizació de la inertització de residus perillosos procedents d'una planta de recobriments electrolítics mitjançant anàlisi estadística. http://hdl.handle.net/10251/30356. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record