- -

Simulació i disseny d`un dispositiu en òptica integrada versàtil empramt arrayed waveguide gratings i moduladors de fase

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Simulació i disseny d`un dispositiu en òptica integrada versàtil empramt arrayed waveguide gratings i moduladors de fase

Show full item record

Noguera Ballester, A. (2006). Simulació i disseny d`un dispositiu en òptica integrada versàtil empramt arrayed waveguide gratings i moduladors de fase. http://hdl.handle.net/10251/31251

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31251

Files in this item

Item Metadata

Title: Simulació i disseny d`un dispositiu en òptica integrada versàtil empramt arrayed waveguide gratings i moduladors de fase
Author:
Director(s): Muñoz Muñoz, Pascual
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-29
Issued date:
Abstract:
En aquest treball final de carrera (TFC) hem estudiat el comportament dels Arrayed Waveguide Grating (AWGs) per a poder determinar noves aplicacions per a aquests dispositius. Els nostres objectius són estudiar el comportament ...[+]
Subjects: Arrayed waveguide gratings , Matlab
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas de Telecomunicación-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicacions
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record