- -

Projecte de Restauració de la pedrera "Pujà de la Llacuna" al T.M. de Vilallonga

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de Restauració de la pedrera "Pujà de la Llacuna" al T.M. de Vilallonga

Show full item record

Doménech Fuster, MP. (2006). Projecte de Restauració de la pedrera "Pujà de la Llacuna" al T.M. de Vilallonga. http://hdl.handle.net/10251/31285

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31285

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de Restauració de la pedrera "Pujà de la Llacuna" al T.M. de Vilallonga
Author: Doménech Fuster, María Pilar
Director(s): Fresquet Gozalvo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-28
Issued date:
Abstract:
Les explotacions mineres comporten un impacte amb una degradació important del paisatge. La major part de les activitats extractives que desenvolupa l'home són agresives per a la naturalesa. És per això que es fa ...[+]
Subjects: Impacte ambiental , Rehabilitació paisatge , Pedreres , Vilallonga
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record