- -

Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company

Show full item record

Laguna Sanz, AJ. (2007). Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company. http://hdl.handle.net/10251/35389.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35389

Files in this item

Item Metadata

Title: Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company
Author:
Director(s): García García, Inmaculada
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2007-12-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7522)


[val] Aquest projecte no és un projecte d¿investigació normal. Be es cert que te una part d¿investigació necessària per a complir els objectius, però aqueix no es el vertader objectiu en si mateix. Es pretén reconstruir ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Industria
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record