- -

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

Show full item record

Rosselló Lloret, A. (2013). Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta. http://hdl.handle.net/10251/35504.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35504

Files in this item

Item Metadata

Title: Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta
Author: Rosselló Lloret, Ausiàs
Director(s): López Patiño, Gonzalo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2013-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] El present projecte està fonamentat en la realització del model matemàtic de la xarxa primària d¿abastament d¿aigua potable del municipi de Cullera amb el programa EPANET. A partir d¿aquest model es pretenen assolir ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Red de abastecimiento de agua , Suministro de agua
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record