- -

Quadre de Comandament Integral aplicat a una cooperativa agrària: aplicació a la cooperativa vitivinícola de La Pobla del Duc

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Quadre de Comandament Integral aplicat a una cooperativa agrària: aplicació a la cooperativa vitivinícola de La Pobla del Duc

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Seguí Mas, Elíes es_ES
dc.contributor.author Bosca Bosca, Marta es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.420766; north=38.90471460000001; name=Carrer de Josep Iranzo, 23, 46840 La Pobla del Duc, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2014-02-13T15:10:07Z
dc.date.available 2014-02-13T15:10:07Z
dc.date.created 2013-11-29
dc.date.issued 2014-02-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/35585
dc.description.abstract [CA] Les cooperatives agràries constituïxen un entramat socioeconòmic fonamental en el sector agrari i agroalimentari i, són un impuls molt important per al creixement econòmic de moltes zones rurals, ja que sovint són les empreses més important de molts municipis. No obstant, en aquests moments, les cooperatives s'enfronten a temps particularment difícils, on l'entorn és molt més globalitzat, complex i competitiu, per tant les cooperatives no s'han d'estancar en sistemes de gestió tradicionals sinó que han d'incorporar ferramentes de gestió que els permeten adaptar-se ràpidament als freqüents canvis que es produeixen en l'entorn. En l'actualitat, els factors intangibles cobren major importància en la millora de la competitivitat i, un dels models més significatius que relaciona tant indicadors financers com no financers és el Quadre de Comandament Integral, en avant QCI. Aquest no és sòls un sistema de medició, sinó també és un sistema de gestió estratègica. Aborda la gestió des de quatre perspectives: la financera, la del client, la de processos interns i la de recursos humans. Per tant, el QCI és una ferramenta que afavoreix una gestió més eficient i competitiva de la cooperativa, valors necessaris en el temps que corren. El problema que es planteja resoldre és desenrotllar un model d'avaluació de la gestió d'una cooperativa agrària amb la finalitat de facilitar un valoració empresarial utilitzant el QCI. Aquest estudi es centra en una cooperativa agrària situada en el terme municipal de la Pobla del Duc: la Cooperativa Vitivinícola de la Pobla del Duc, degut a l'accessibilitat a dades reals i fiables amb les quals es poden contrastar els resultats del treball. Aquest treball consta de cinc capítols. Els dos primers, amb un enfocament més teòric, serveixen per conèixer l'entorn de les cooperatives i constituixen la base per a l'elaboració del QCI. Els dos següents formen la part pràctica d'aquest projecte on es pretén desenrotllar l'aplicació d'aquest sistema de gestió estratègica a la cooperativa agrícola d'estudi. A continuació s'explica amb més detall el contingut de cada capítol:Les cooperatives agràries: s'estudia la pròpia naturalesa de les cooperatives agràries i les característiques d'aquestes societats, que les diferencien de la resta de formes econòmiques. Es descriu el seu entorn legal, econòmic, empresarial i polític amb la finalitat de conèixer l'escenari de les cooperatives agràries. També s'estudia les dades macroeconòmiques de d'aquest tipus de cooperatives a nivell nacional i en la Comunitat Valenciana. -El quadre de comandament integral: s'explica que és el QCI, es desenrotllen les quatre perspectives, mostrant els objectius i indicadors generals. A més, és descriuen els passos a seguir per a la seua correcta implantació i és comenta algunes de les ferramentes de gestió dutes a terme per la confederació de les cooperatives agroalimentàries. -Cooperativa vitivinícola de la Pobla del Duc: es descriu la cooperativa d'estudi (principals característiques, estructura productiva, superfície agrícola i tendència productiva dels distints cultius) i es realitza una comparació a nivell nacional i autonòmic dels principals factors crítics. A més es mostra l'organigrama i es defineix la cadena de valor per identificar les activitats que realitza la cooperativa. També s'estudia la situació empresarial, legal i fiscal de la cooperativa i s'analitzen les dades econòmiques i financeres. -Aplicació del QCI: es planifica el treball, es defineix l'estratègia (missió, visió, valors i objectius estratègics), es dissenya el mapa estratègic amb les relacions de causa i efecte i es prenen les dades. -Conclusió: es descriuen les conclusions que s'han obtés amb la realització d'aquest projecte. es_ES
dc.format.extent 169 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sector agrario es_ES
dc.subject Cooperativas agrarias es_ES
dc.subject La Pobla del Duc es_ES
dc.subject Valencia (provincia) es_ES
dc.subject Cooperativa vitivinícola de la Pobla del Duc es_ES
dc.subject Cooperativismo es_ES
dc.subject Sector vitivinícola es_ES
dc.subject Cuadro de mando integral es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Quadre de Comandament Integral aplicat a una cooperativa agrària: aplicació a la cooperativa vitivinícola de La Pobla del Duc es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA) es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bosca Bosca, M. (2013). QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL APLICAT A UNA COOPERATIVA AGRÀRIA: APLICACIÓ A LA COOPERATIVA VITIVINÍCOLA DE LA POBLA DEL DUC. http://hdl.handle.net/10251/35585. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record