- -

Nave industrial hormigón prefabricado en Almussafes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Nave industrial hormigón prefabricado en Almussafes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Gisbert Doménech, Carlos Miguel es_ES
dc.contributor.author Monzón Sanjuan, Cristian es_ES
dc.date.accessioned 2014-07-14T09:27:00Z
dc.date.available 2014-07-14T09:27:00Z
dc.date.created 2014-07-08
dc.date.issued 2014-07-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/38763
dc.description.abstract [EN] The object of this project is the design using simplified models the structure of an industrial building formed by elements of concrete prefabricated, for the work of maintenance of vehicles and logistics services in two plots located in the industrial area "King Juan Carlos I" in the town of Almussafes, town located about 25 kilometres from Valencia. The present Dissertation consists of memory, the schedule of calculations and corresponding drawings that define the warehouse. For dimensioning and testing of the elements that make up the structure are studied carefully the action of all loads acting, notably the action of the wind, which often determines the design of the selected precast concrete elements. The following are listed in the corresponding schedule of calculation: verification of the resistant ability to cover items such as belts, "Delta" and "I" beams whose specifications have been provided by the prefabricated "Prefabricados Pujol S.A." company, calculation of beam carriages for the passage of the bridge crane, sizing pillars and brackets, and, finally, the calculation of the Foundation, materialized through isolated footings type chalice with its respective beams attached to contribute to the resistance of the efforts produced by possible seismic activity took place. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objecte del present TFG és el de dissenyar per mitjà de models simplificats l'estructura d'una nau industrial formada per elements de formigó prefabricat, per a les labors de manteniment de vehicles i servicis logístics, en dos parcel·les situades en el polígon industrial "Rey Juan Carlos I" en la localitat d'Almussafes, població que es troba a uns 25 quilòmetres de València. El present TFG està format per la memòria, l'annex de càlculs, els corresponents plans que definixen la nau industrial i els mesuraments. Per al dimensionamiento i comprovació dels elements que conformen l'estructura es va estudiar de forma minuciosa l'acció de totes les càrregues actuants, cal destacar l'acció del vent, que en molts casos condiciona el disseny dels elements de formigó armat prefabricat seleccionats. En el corresponent annex de càlcul es detallen els aspectes següents: la comprovació de la capacitat resistent dels elements de formigó armat prefabricat seleccionats. En el corresponent annex de càlcul es detallen els aspectes següents: la comprovació de la capacitat resistent dels elements de coberta com són corretges, bigues ''Delta'' i bigues ''I'' les dades tècniques de la qual han sigut proporcionats per l'empresa de prefabricats ''Prefabricados Pujol S.A.'', càlcul de la biga carrilada per al pas del pont grua, dimensionamiento de pilars i mènsules, i, finalment, es va realitzar el càlcul de la fonamentació, materialitzada per mitjà de zapatas aïllades tipus calze amb les seues respectives bigues de lligat per a contribuir a la resistència dels esforços produïts per la possible activitat sísmica." es_ES
dc.description.abstract [ES] El objeto del presente TFG es el de diseñar mediante modelos simplificados la estructura de una nave industrial formada por elementos de hormigón prefabricado, para las labores de mantenimiento de vehículos y servicios logísticos, en dos parcelas situadas en el polígono industrial "Rey Juan Carlos I" en la localidad de Almussafes, población que se encuentra a unos 25 kilómetros de Valencia. El presente TFG está formado por la memoria, el anejo de cálculos, los correspondientes planos que definen la nave industrial y las mediciones. Para el dimensionamiento y comprobación de los elementos que conforman la estructura se estudió de forma minuciosa la acción de todas las cargas actuantes, cabe destacar la acción del viento, que en muchos casos condiciona el diseño de los elementos de hormigón armado prefabricado seleccionados. En el correspondiente anejo de cálculo se detallan los siguientes aspectos: la comprobación de la capacidad resistente de los elementos de cubierta como son correas, vigas `"Delta" y vigas `"I" cuyos datos técnicos han sido proporcionados por la empresa de prefabricados `"Prefabricados Pujol S.A.", cálculo de la viga carrilera para el paso del puente grúa, dimensionamiento de pilares y ménsulas, y, por último, se realizó el cálculo de la cimentación, materializada mediante zapatas aisladas tipo cáliz con sus respectivas vigas de atado para contribuir a la resistencia de los esfuerzos producidos por la posible actividad sísmica. es_ES
dc.format.extent 51 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Foundation es_ES
dc.subject Structural es_ES
dc.subject Reinforced concrete es_ES
dc.subject Precast concrete es_ES
dc.subject Fonamentació es_ES
dc.subject Càlcul estructural es_ES
dc.subject Formigó armat es_ES
dc.subject Formigó prefabricat es_ES
dc.subject Cimentación es_ES
dc.subject Nave industrial es_ES
dc.subject Cálculo estructural es_ES
dc.subject Hormigón armado es_ES
dc.subject Hormigón prefabricado es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Obras Públicas-Grau en Enginyeria d'Obres Públiques es_ES
dc.title Nave industrial hormigón prefabricado en Almussafes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Monzón Sanjuan, C. (2014). Nave industrial hormigón prefabricado en Almussafes. http://hdl.handle.net/10251/38763. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record