- -

Ampliación norte del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, muelles, red de saneamiento y aspectos comunes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ampliación norte del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, muelles, red de saneamiento y aspectos comunes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Catalá Alís, Joaquín es_ES
dc.contributor.author Zurdo Perlado, Virginia es_ES
dc.date.accessioned 2014-07-15T09:43:56Z
dc.date.available 2014-07-15T09:43:56Z
dc.date.created 2014-07-09
dc.date.issued 2014-07-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/38812
dc.description.abstract [EN] The proposal selected for the execution of our Final Project is the North Extension port Casas de Alcanar, making each of us a specific part and one in common. My case is the North Port Casas de Alcanar (Tarragona) Extension: study solutions, docks, sanitary network and commonalities. The supplement that I made are: - Annex 02: Topography and Bathymetry - Annex 03: Geologic and Geotechnical Study - Annex 08: local physical conditions - Annex 13: Docks: Studio Solution - Annex 16: Sanitary Network - Annex 19: Sizing Firm - Annex 20: Plan of work Among them, the annex study of docks solutions and network dimensioning sanitation are highlighted and give name to the title of the project. - In the study of solutions of docks has chosen the type of dock used in the extension. It has chosen a pier of caissons filled with granular material in their cells. These caissons are sized to drafts of 3.5 to 7 meters, checking them to sliding, overturning and sinking. To perform this study has used the notes of subjects studied and the ROM. - In the study of the sanitary network have been taken into account sewage from buildings, stormwater from buildings and stormwater terrain. The pipes are sized to meet the requirements of self-cleaning and prevent erosion in the same pipes. For this study it has been used the book "Supply, water supply and sanitation." - In the geological and geotechnical study has only been used published information about the area and the planes of IGME, since no more were available. - For the annex of physical conditions, was obtained local information from the page http://www.gencat.cat/ (Generalitat de Catalunya) where data are available regarding temperature, rainfall, humidity ... - For the topographic and bathymetric annex, it was consulted the Cartographic Institute of Tarragona page and information provided by Enric Martinez, territorial area responsible engineer. - In pavement design, it have been followed the "Recommendations for the design and construction of port pavements" (ROM 4.1) and Instruction 6.1-IC/ 6.2-I.C. - In the work plan, It was defined the different activities and their efficiencies and the corresponding measurements, giving a total execution time of almost 2 years. From this, we have developed a Gantt chart with the Project program. - Finally, the other documents (specification, drawings, specifications technical requirements, budget, environmental impact, health and safety study and financial economic study) have been carried out jointly by all members of the group. es_ES
dc.description.abstract [CA] La proposta seleccionada per l'execució del nostre Treball Final de Grau és l'Ampliació Nord del port de Cases d'Alcanar, realitzant cada un de nosaltres una part concreta i una altra en comú. El meu cas és l'Ampliació nord del port de Cases d'Alcanar (Tarragona): estudi de solucions, molls, xarxa de sanejament i aspectes comuns. Els annexos que he realitzat de manera individual són: - Annex 02: Topografia i Batimetria - Annex 03: Estudi Geològic i Geotècnic - Annex 08: Condicions físiques locals - Annex 13: Molls: Estudi de solucions - Annex 16: Instal ¿ lacions de Xarxa de Sanejament - Annex 19: Dimensionament de Ferms - Annex 20: Pla d'obra Entre ells, destaquen tant l'annex d'Estudi de solucions de molls com el dimensionament de la xarxa de sanejament, que donen nom al títol personal del projecte. - En l'estudi de solucions de molls s'ha triat el tipus de moll a utilitzar en l'ampliació. S'ha escollit un moll de calaixos flotants farcit de material granular en les seves cel. Aquestes caixes s'han dimensionat per calats de 3.5 i 7 metres, comprovant a lliscament, bolcada i enfonsament. Per realitzar aquest estudi s'ha recorregut als apunts d'assignatures cursades i la ROM. - En l'estudi de la xarxa de sanejament s'han tingut en compte les aigües residuals evacuades pels edificis, les aigües pluvials dels edificis i les aigües pluvials del terreny. Les canonades s'han dimensionat satisfent els requisits d'auto neteja i d'evitar l'erosió en les mateixes canonades. Per realitzar aquest estudi s'ha recorregut al llibre "Proveïment, distribució i sanejament d'aigües". - En l'estudi geològic i geotècnic només s'ha pogut utilitzar informació publicada de la zona i els plànols de l'IGME, ja que no es disposava de més. - Per l'annex de condicions físiques locals s'ha obtingut la informació de la pàgina http://www.gencat.cat/ (Generalitat de Catalunya) on es poden consultar dades referents a temperatures, pluges, humitat ... - Per l'annex topogràfic i batimètric es va consultar l'Institut Cartogràfic de Tarragona i informació proporcionada per Enric Martínez, Enginyer responsable territorial de la zona. - En el dimensionament de ferms s'han seguit les "Recomanacions per al projecte i construcció de paviments portuaris" (ROM 4.1) i la Instrucció 6.1-IC i 6.2-IC - En el pla d'obra s'han definit les diferents activitats, així com els seus rendiments i els mesuraments corresponents, donant un termini total d'execució de gairebé 2 anys. A partir d'això, s'ha elaborat un diagrama de Gantt amb el programa Project. Finalment, la resta de documents (memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques, pressupost, estudi d'impacte ambiental, estudi de seguretat i salut i estudi econòmic financer) s'han realitzat en conjunt per tots els membres del grup. es_ES
dc.description.abstract [ES] La propuesta seleccionada para la ejecución de nuestro Trabajo Final de Grado es la Ampliación Norte del puerto de Casas de Alcanar, realizando cada uno de nosotros una parte concreta y otra en común. Mi caso es la Ampliación norte del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, muelles, red de saneamiento y aspectos comunes. Los anejos que he realizado de manera individual son: - Anejo 02: Topografía y Batimetría - Anejo 03: Estudio Geológico y Geotécnico - Anejo 08: Condiciones físicas locales - Anejo 13: Muelles: Estudio de soluciones - Anejo 16: Instalaciones de Red de Saneamiento - Anejo 19: Dimensionamiento de Firmes - Anejo 20: Plan de obra Entre ellos, destacan tanto el anejo de Estudio de soluciones de muelles como el dimensionamiento de la red de saneamiento, que dan nombre al título personal del proyecto. - En el estudio de soluciones de muelles se ha elegido el tipo de muelle a utilizar en la ampliación. Se ha escogido un muelle de cajones flotantes relleno de material granular en sus celdas. Estos cajones se han dimensionado para calados de 3.5 y 7 metros, comprobándolos a deslizamiento, vuelco y hundimiento. Para realizar este estudio se ha recurrido a los apuntes de asignaturas cursadas y a la ROM. - En el estudio de la red de saneamiento se han tenido en cuenta las aguas residuales evacuadas por los edificios, las aguas pluviales de los edificios y las aguas pluviales del terreno. Las tuberías se han dimensionado satisfaciendo los requisitos de auto limpieza y de evitar la erosión en las mismas tuberías. Para realizar este estudio se ha recurrido al libro "Abastecimiento, distribución y saneamiento de aguas". - En el estudio geológico y geotécnico sólo se ha podido utilizar información publicada de la zona y los planos del IGME, ya que no se disponía de más. - Para el anejo de condiciones físicas locales se ha obtenido la información de la página http://www.gencat.cat/ (Generalitat de Catalunya) en donde se pueden consultar datos referentes a temperaturas, lluvias, humedad. - Para el anejo topográfico y batimétrico se consultó el Instituto Cartográfico de Tarragona e información proporcionada por Enric Martínez, Ingeniero responsable territorial de la zona. - En el dimensionamiento de firmes se han seguido las ¿Recomendaciones para el proyecto y construcción de pavimentos portuarios¿ (ROM 4.1) y la Instrucción 6.1-I.C y 6.2-I.C. - En el plan de obra se han definido las distintas actividades, así como sus rendimientos y las mediciones correspondientes, dando un plazo total de ejecución de casi 2 años. A partir de esto, se ha elaborado un diagrama de Gantt con el programa Proyect. Por último, el resto de documentos (memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas, presupuesto, estudio de impacto ambiental, estudio de seguridad y salud y estudio económico financiero) se han realizado en conjunto por todos los miembros del grupo. es_ES
dc.format.extent 42 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Xarxa de sanejament es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Red de saneamiento es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Tarragona es_ES
dc.subject Casas de Alcanar es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Ampliación norte del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, muelles, red de saneamiento y aspectos comunes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Zurdo Perlado, V. (2014). Ampliación norte del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, muelles, red de saneamiento y aspectos comunes. http://hdl.handle.net/10251/38812. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record