- -

Variante de la carretera N-232 a su paso por Morella (provincia de Castellón). Presupuesto y Plan de obra

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Variante de la carretera N-232 a su paso por Morella (provincia de Castellón). Presupuesto y Plan de obra

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cuadrado Tarodo, Álvaro es_ES
dc.contributor.advisor Ferrer Pérez, Vicente Melchor es_ES
dc.contributor.author Jiménez Bayo, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2014-07-17T10:30:46Z
dc.date.available 2014-07-17T10:30:46Z
dc.date.created 2014-07-08
dc.date.issued 2014-07-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/38878
dc.description.abstract [EN] The object of this work is the realization of the budget and work plan of the project of the N-232 variant passing by Morella. Regarding the work plan, the duration of the works, based on the yields used, is about 24 months. A Gantt chart with the main activities of the works, taking into account the chronological order of the activities is herewith attached. In addition it is also included a document with the temporary diverts to be made during the execution of the works, and the corresponding layouts will be attached to it. The budget has been made based on the geometric route of the designed variant and all units of work that will be required for this, including listings of measurements and hand calculations that have been required to perform it. Likewise, it will be summarized by chapters for better understanding of this. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objecte d'aquest treball es la realizació del pressupost y plà d'obra del projecte de la variant de la carretera N-232 al seu pas pero Morella. Pel que fa al Plà d'obra, la duració de les obres, basant-se en els rendiments utilitzats, és d'aproximadament 24 mesos. S'adjunta un diagrama de Gantt amb les activitats principals de les obres, tenint-se en compte l'ordre cronològic entre les activitats. A més, s¿inclou també un document amb les desviacions provisionals a efectuar durant l'execució de les obres, en el que s'adjuntaran els seus corresponents plànols. El pressupost s'ha realitzat basant-se en el traçat geomètric de la variant projectada i de totes les unitats d'obra que es requerirán per a això, incloent llistats de mesuraments i càlculs manuals que han sigut necessaris realizar. Així mateix, es resumirà per capítols per a una major comprensió d'aquest. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objeto de este trabajo es la realización del presupuesto y plan de obra del proyecto de la variante de la carretera N-232 a su paso por Morella. Por lo que respecta al Plan de obra, la duración de las obras, en base a los rendimientos utilizados, es de aproximadamente 24 meses. Se adjunta un diagrama de Gantt con las actividades principales de las obras, teniéndose en cuenta el orden cronológico entre las actividades. Además se incluye también un documento con los desvíos provisionales a efectuar durante la ejecución de las obras, en el que se adjuntarán sus correspondientes planos. El presupuesto se ha realizado en base al trazado geométrico de la variante proyectada y de todas las unidades de obra que se requerirán para ello, incluyendo listados de mediciones y cálculos manuales que han sido necesarios realizar. Así mismo, se resumirá por capítulos para una mayor comprensión de éste. es_ES
dc.format.extent 4 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Diverts es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Budget es_ES
dc.subject Desviaments es_ES
dc.subject Pressupost es_ES
dc.subject Desvíos es_ES
dc.subject Gantt es_ES
dc.subject Morella es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Presupuesto es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Variante de la carretera N-232 a su paso por Morella (provincia de Castellón). Presupuesto y Plan de obra es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Jiménez Bayo, P. (2014). Variante de la carretera N-232 a su paso por Morella (provincia de Castellón). Presupuesto y Plan de obra. http://hdl.handle.net/10251/38878. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record