- -

Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perello (T.M. Sueca). Obras de atraque

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perello (T.M. Sueca). Obras de atraque

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Masoliver Marcos, Paula es_ES
dc.date.accessioned 2014-07-17T10:39:01Z
dc.date.available 2014-07-17T10:39:01Z
dc.date.created 2014-06-25
dc.date.issued 2014-07-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/38882
dc.description.abstract [EN] The project entitled 'EXPANSION PROJECT OF THE EL PERELLÓ MARINA (TM SUECA). BERTH WORKS' aims to serve as End-of-degree project of the Public Work Engineering Degree of the Civil Engineering School of the Polytechnic University of Valencia. The El Perelló Marina is located in the municipality of Sueca (Valencia) and is currently in granting the Yacht Club El Perelló, entity responsible for the operation, maintenance and management In order to increase the port's capacity and offer better navigation and berthing inside, the project aims to reconstruct the works in this docking port present currently, consisting of piers and docks. The importance of this reconstruction lies in the need of port to maximize their space and services in order to attract more users. The work consists of delaying the current alignment spring and rebuilding the same number of docks, but organizing them better to give more vessels berthing at the pontoon. After studying different solutions, it was decided to have springs and floating jetties, as they are the most appropriate to the circumstances. To implement this solution, which is entirely manufactured, the topography of the port and the maritime climate have been taken into account, proving after studying them that they don¿t affect at all to these type of works. There has been a waste management to remove debris resulting from the work as quickly as possible to prevent further environmental impacts and performed a working schedule to achieve coordination between all the activities to be performed, in order to optimize costs and overlaps of incompatible activities. To get a rough assessment, there a budget has been done in order to give an approximation of what would be the cost of a work such as this one. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte titulat `PROJECTE D'AMPLIAÇIO DEL PORT ESPORTIU DEL PERELLÓ (T.M. SUECA). OBRES D'ATRAC' te com a finalitat servir com Treball de Fin de Grau (T.F.G) del Grau D'Enginyeria d'Obres Públiques de L'Escola Técnica Superior de Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València. El Port Esportiu del Perelló esta situat en el terme municipal de Sueca (València) i es troba actualment en concessió del Club Nàutic El Perelló, entitat encarregada de la seva explotació, manteniment y gestió. Amb la finalitat d'augmentar la capacitat del port y oferir millor condicions de navegació y atrac al seu interior, es proposa reconstruir les obres d'atrac que es presenten en aquest port, constituïdes per molls i pantalans. La importància d'aquesta obra radica en la necessitat del port d'explotar al màxim els seus espais i servicis per a aconseguir atraure a mes usuaris. L'obra consisteix en endarrerir l'alineació del moll actual i en reconstruir la mateixa quantitat de pantalans, però organitzant-los millor per a poder donar atrac a mes embarcacions per pantalá. Després de fer un estudi de solucions, se ha decidit disposar molls de gravetat de blocs y pantalans flotants ancorats a morts per ser les tipologies mes adequades a les circumstancies presents. Per a dur a terme aquesta solució, que es totalment prefabricada, se tingut en compte tant la topografia del port com el clima marítim, que en aquest cas en concret no afecta a les obres. S'ha realitzat una gestió de residus per a retirar els enderrocs resultats de l'obra el mes rapit possible per evitar major impactes mediambientals y s'ha realitzat un programa de treballs per a aconseguir una coordinació entre totes les activitats a executar, amb la finalitat d'optimitzar costes y solapo d'activitats incompatibles. Per a obtindré una valoració aproximada, s'ha realitzat un pressupost, amb el fi de donar un ordre de magnitud de quin seria el cost d'una obra com es aquesta en qüestion. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto titulado 'PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO DEL PERELLO (T.M. SUECA). OBRAS DE ATRAQUE' tiene como finalidad servir como Trabajo de Final de Grado (T.F.G) del Grado de Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. El Puerto Deportivo de El Perelló está situado en el término municipal de Sueca (Valencia) y actualmente se encuentra en concesión del Club Náutico El Perelló, entidad encargada de su explotación, mantenimiento y gestión Con el fin de aumentar la capacidad del puerto y ofrecer mejores condiciones de navegación y atraque en su interior, se propone reconstruir las obras de atraque que en este puerto se presentan, constituidas por muelles y pantalanes. La importancia de la obra radica en la necesidad del puerto de explotar al máximo sus espacios y servicios para conseguir atraer a más usuarios. La obra consiste en atrasar la alineación del muelle actual y en reconstruir la misma cantidad de pantalanes, pero organizándolos mejor para poder dar atraque a más embarcaciones por pantalán. Tras un estudio de soluciones, se ha decidido disponer muelles de gravedad de bloques y pantalanes flotantes anclados a muertos por ser los más adecuados a las circunstancias presentes. Para llevar a cabo esta solución, que es totalmente prefabricada, se ha debido tener en cuenta tanto la topografía del puerto como el clima marítimo, que en este caso ha resultado que no afecta a estas obras. Se ha realizado una gestión de residuos para retirar los escombros resultantes de la obra lo más rápido posible para evitar mayores impactos medioambientales y se ha realizado un programa de trabajos para conseguir una coordinación entre toda las actividades a ejecutar, con el fin de optimizar costes y solapes de actividades incompatibles. Para obtener una valoración aproximada, se ha realizado un presupuesto, con el fin de dar un orden de magnitud de cual seria el coste de una obra como es esta en cuestión. es_ES
dc.format.extent 19 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Blocs es_ES
dc.subject Pantalans es_ES
dc.subject Molls es_ES
dc.subject Atrac es_ES
dc.subject Deadweight es_ES
dc.subject Concrete blocks es_ES
dc.subject Docking es_ES
dc.subject Jetty es_ES
dc.subject Floating es_ES
dc.subject Quay es_ES
dc.subject Muertos es_ES
dc.subject Bloques es_ES
dc.subject Pantalanes es_ES
dc.subject Muelles es_ES
dc.subject Atraque es_ES
dc.subject Morts es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Obras Públicas-Grau en Enginyeria d'Obres Públiques es_ES
dc.title Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perello (T.M. Sueca). Obras de atraque es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Masoliver Marcos, P. (2014). Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perello (T.M. Sueca). Obras de atraque. http://hdl.handle.net/10251/38882. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record