- -

Estudio acústico del teatro Serrano de Gandía

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio acústico del teatro Serrano de Gandía

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Redondo Pastor, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Felipe Cortés, Alba Victoria es_ES
dc.date.accessioned 2014-11-26T14:04:32Z
dc.date.available 2014-11-26T14:04:32Z
dc.date.created 2014-09-24
dc.date.issued 2014-11-26T14:04:32Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/44894
dc.description.abstract El present treball tracta d’analitzar les característiques acústiques del Teatre Serrano y proposar accions de acondicionament. La caracterització consistix en la realització dels mesuraments del temps de reverberació en la sala junt al anàlisi dels resultats, y la simulació informàtica per mitjà el programa Catt-Acoustic de la geometría, prèviament realitzada en 3D en Autocad. Mitjançant la simulació acústica s’obtenen una sèrie de paràmetres acústics, entre els cuals, el temps de reverberació. Finalment, es comparen els dos resultats de manera que s’obtinguen uns resultats pareguts. Les propostes de millora acústica es realitzaran en funció dels resultats obtinguts en l’estudi acústic. es_ES
dc.description.abstract El presente trabajo trata de analizar las características acústicas del Teatro Serrano y proponer acciones de acondicionamiento. La caracterización consiste en la realización de las mediciones del tiempo de reverberación en la sala junto al análisis de los resultados, y la simulación informática mediante el programa Catt-Acoustic de la geometría, previamente realizada en 3D en Autocad. Mediante la simulación acústica se obtienen una serie de parámetros acústicos, entre ellos, el tiempo de reverberación. Finalmente, se comparan los dos resultados de forma que se obtengan unos resultados similares. Las propuestas de mejora acústica se realizarán en función de los resultados obtenidos en el estudio acústico. es_ES
dc.description.abstract The present work tries to analyze the acoustic characteristics of Teatro Serrano and to propose actions of conditioning. The characterization consists in the accomplishment of the measurements of the time of reverberation in the room close to the analysis of the results, and the simulation by means of the program Catt-Acoustic of the geometry, before realized in 3D in Autocad. By means of the acoustic simulation there are obtained a series of acoustic parameters, between them, the time of reverberation. Finally, both results are compared so that a few similar results are obtained. The offers of acoustic improvement will be realized depending on the results obtained in the acoustic study. es_ES
dc.format.extent 83 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Catt-Acoustic es_ES
dc.subject Teatro Serrano es_ES
dc.subject Reverberació es_ES
dc.subject Acondicionament es_ES
dc.subject Simulació es_ES
dc.subject Simulación es_ES
dc.subject Acondicionamiento es_ES
dc.subject Sala es_ES
dc.subject Reverberación es_ES
dc.subject Acústica es_ES
dc.subject Simulation es_ES
dc.subject Conditioning es_ES
dc.subject Room es_ES
dc.subject Reverberation es_ES
dc.subject Acoustic es_ES
dc.subject Acústica de sales es_ES
dc.subject Acústica de salas es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Acústica-Màster Universitari en Enginyeria Acústica es_ES
dc.title Estudio acústico del teatro Serrano de Gandía es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Felipe Cortés, AV. (2014). Estudio acústico del teatro Serrano de Gandía. http://hdl.handle.net/10251/44894 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record