- -

Realización de un cancelador de cross-talk para la generación de sonidos 3D transaurales con fines médicos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Realización de un cancelador de cross-talk para la generación de sonidos 3D transaurales con fines médicos

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Contreras, Miguel es_ES
dc.contributor.author Sánchez Casanova, Jorge es_ES
dc.date.accessioned 2014-12-02T10:43:24Z
dc.date.available 2014-12-02T10:43:24Z
dc.date.created 2014-09-29
dc.date.issued 2014-12-02T10:43:24Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/45090
dc.description.abstract Alguna de les aplicacions mèdiques que fan ús de sons amb una determinada localització espacial (com l'ajust dels implants coclears) no permeten l'ús d'auriculars en el subjecte sota estudi pel que han d'usar-se diverses fonts externes amb diferents ubicacions. El treball exposat pretén desenvolupar, basant-se en tècniques de reproducció transaural i usant únicament dos altaveus i senyals tant monofòniques com estereofònics, un generador de sons 3D que pugui usar-se en qualsevol sala sense més recursos que un equip estèreo. Per a això, i ja que els senyals estèreo no poden injectar en el subjecte mitjançant auriculars, sinó amb altaveus col·lats a certa distància de l'oient, s'ha d'implementar un cancel·lador de cross-talk que inverteixi l'efecte de la sala i la influència de cada un dels altaveus en l'oïda contraria al que envia la informació. A més, per crear virtualment l'efecte de localització espacial de la font (en el cas en què el so sigui monofònic i sense informació espacial), els sons generats han d'estar prèviament tractats mitjançant una etapa de filtrat adequada (usant bases de dades de filtres que tenen les funcions de transferència del cap humà o HRTF). es_ES
dc.description.abstract Alguna de las aplicaciones médicas que hacen uso de sonidos con una determinada localización espacial (como el ajuste de los implantes cocleares) no permiten el uso de auriculares en el sujeto bajo estudio por lo que han de usarse diversas fuentes externas con diferentes ubicaciones. El trabajo expuesto pretende desarrollar, basándose en técnicas de reproducción transaural y usando únicamente dos altavoces y señales tanto monofónicas como estereofónicas, un generador de sonidos 3D que pueda usarse en cualquier sala sin más recursos que un equipo estéreo. Para ello, y puesto que las señales estéreo no pueden inyectarse en el sujeto mediante auriculares, sino con altavoces colocados a cierta distancia del oyente, se ha de implementar un cancelador de cross-talk que invierta el efecto de la sala y la influencia de cada uno de los altavoces en el oído contrario al que envía la información. Además, para crear virtualmente el efecto de localización espacial de la fuente (en el caso en el que el sonido sea monofónico y sin información espacial), los sonidos generados han de estar previamente tratados mediante una etapa de filtrado adecuada (usando bases de datos de filtros que poseen las funciones de transferencia de la cabeza humana o HRTF ). es_ES
dc.description.abstract Some of the medical applications that use sounds with a determined spatial loca- lization (as the adjustment of cochlear implants) do not allow the use of earphones in the subject under study so that it is required to use several different resources with dissimilar positions. The exposed work expects to develop, basing on transaural play- back techniques and using just two loudspeakers and monophonic and stereophonic signals, a generator of 3D sounds that could be used in any room with the only resour- ce of a stereo system. To do this, and being as the stereo signals cannot be injected in the subject by earphones, except by loudspeakers located away from the listener, it is necessary to implement a crosstalk cancellation that inverts the room’s effect and each loudspeaker’s influence on the ear located on the opposite side to whom it is. Furthermore, in order to create virtually the spatial localization effect of the resour- ce (in the case that the sound is monophonic and without spatial information), the sounds generated must be previously processed by a suitable filter (using databases of filters that own Human Related Transfer Function or HRTFs). es_ES
dc.format.extent 43 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cross-talk es_ES
dc.subject Crosstalk es_ES
dc.subject STR es_ES
dc.subject RTC es_ES
dc.subject HRTF es_ES
dc.subject Sonido 3d es_ES
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Acústica-Màster Universitari en Enginyeria Acústica es_ES
dc.title Realización de un cancelador de cross-talk para la generación de sonidos 3D transaurales con fines médicos es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sánchez Casanova, J. (2014). Realización de un cancelador de cross-talk para la generación de sonidos 3D transaurales con fines médicos. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/45090 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record