- -

Plan de empresa para la creación de una empresa consultora integral de ingeniería civil.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan de empresa para la creación de una empresa consultora integral de ingeniería civil.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vizcaino Ballester, José es_ES
dc.contributor.author Astasio Guzmán, Jaime es_ES
dc.date.accessioned 2015-03-09T13:41:59Z
dc.date.available 2015-03-09T13:41:59Z
dc.date.created 2014-09-24
dc.date.issued 2015-03-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/47894
dc.description.abstract [EN] The main aim of this postgrade final project is to develop a firm plan in order to create an integrate consulting firm of civil engineering. Under this premise we will start defining the current conditions of the construction sector in Spain, focusing on Jaen province.After obtaining the necessary data we will go through an internal analysis in which the strategies, that our firm must follow, will be defined. As result of this, we pretend to set up a DAFO analysis, thought a CAME study, in order to know the strengths and improve the weakness that could affect to the counsoulting firm development. Then, according to the environment analysis, the premises to the firm formation will be establish. Those will consider issues as the location, human resources, proceed analysis for the work development and the legal basis chosen by the associates for setting the firm. All of them will be set in the organisation and operations plan. Due to the mutual confidence of the partners we have pretended to provide basic premises to the firm plan in order to prevent future mistrustness inside the firm.These premises will constitute the associates protocol, which is pretended to be the linking strength among them. This protocol will be absolutely necessary when any basic corporative topic, as salaries, investment or clients, is dealed. As any other company, our firm musthave a marketing plan which supports all the necessary actions that allow the firm to coordinate and carry out the selling strategy needed to mantein the initial perspectives created in the firm plan. Finally, when all the objectives are reached, the firm plan will end up with a financial project that will determinate the selling estimations and the treasury accounts that allow us to estimate if the NPV and IRR, studied in our viability plan, determinate values that, if they are between the initial associate estimation, will determinate if the investment in the firm is viable or not. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Al present TFM es treballa un pla d'empresa per a la creació d'una empresa de consultoria integral d'enginyeria civil. Per a això es parteix de la base d'un estudi de l'estat actual del sector de la construcció a Espanya centrant l'atenció en la província de Jaén. Una vegada obtingudes les dades, mitjançant un anàlisi intern, on s'estableixen les estratègies que la nova empresa ha de seguir i un altre extern on s'analitza l'entorn que l'envolta, s'ha determinat un anàlisi DAFO, que peli mitj de l'estudi CAME, es pretenen conèixer i assentar els punts forts, i millorar els aspectes més febles, que poden afectar el desenvolupament de l'empresa consultora. Un cop estudiat l'anàlisi de l'entorn, s'estableixen les premisses per a la formació de l'empresa en el pla d'operacions i en l'organitzatiu, on es recullen els aspectes de localització, anàlisi dels processos a seguir per al desenvolupament dels treballs, els recursos humans necessaris i la forma jurídica elegida/escollida pels socis per establir la seva empresa. Ser companys i tindre una confiança sòlida, s'ha pretès dotar el pla d'empresa d'unes premisses bàsiques perquè aquesta confiança no deteriori el futur de l'empresa. Aquestes premisses constitueixen el protocol de socis, el qual es pretén que siga la força vinculant que els uneix pel que fa a temes de bàsics de qualsevol empresa, com poden ser salaris, inversions i clients. Tota empresa ha de tindre un pla de màrqueting en què es recolzen les actuacions necessàries que permeten coordinar i realitzar l'estratègia de vendes necessària per mantindre les perspectives creades inicialment en el pla d'empresa. Un vegada s'han assentat els principis assenyalats anteriorment, el pla d'empresa finalitza amb el pla financer que determinarà la previsió de vendes i els comptes de tresoreria que permetran fer les previsions necessàries perquè el VAN i la TIR estudiades en el pla de viabilitat, determinen uns valors que si es troben dins del previst inicialment pels socis determinaran la viabilitat de la inversió en l'empresa o no. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente TFM se trabaja un plan de empresa para la creación de una empresa de consultoría integral de ingeniería civil. Para ello se parte de la base de un estudio del estado actual del sector de la construcción en España centrando la atención en la provincia de Jaén. Una vez obtenidos los datos, y a través de un análisis interno, dónde se establecen las estrategias que la nueva empresa deberá seguir y otro externo dónde se analiza el entorno que la rodea, se ha determinado un análisis DAFO, que a través del estudio CAME, se pretenden conocer y asentar los puntos fuertes, y mejorar los aspectos más débiles, que pueden afectar al desarrollo de la empresa consultora. Una vez estudiado el análisis del entorno, se establecen las premisas para la formación de la empresa en el plan de operaciones y en el organizativo, dónde se recogen los aspectos de localización, análisis de los procesos a seguir para el desarrollo de los trabajos, los recursos humanos necesario y la forma jurídica elegida por los socios para establecer su empresa. Al ser compañeros y tener una confianza sólida, se ha pretendido dotar al plan de empresa de unas premisas básicas para que esta confianza no deteriore el porvenir de la empresa. Estas premisas constituyen el protocolo de socios, el cual se pretende que sea la fuerza vinculante que los une en cuanto a temas de básicos de cualquier empresa como pueden ser salarios, inversiones y clientes. Toda empresa deberá tener un plan de marketing en el que se apoyaran las actuaciones necesarias que permitan coordinar y realizar la estrategia de ventas necesaria para mantener las perspectivas creadas inicialmente en el plan de empresa. Una vez se han asentado los principios señalados anteriormente, el plan de empresa finaliza con el plan financiero que determinará la previsión de ventas y las cuentas de tesorería que permitirán hacer las previsiones necesarias para que el VAN y la TIR estudiadas en el plan de viabilidad, determinen unos valores que si están dentro de lo previsto inicialmente por los socios determinarán la viabilidad de la inversión en la empresa o no. es_ES
dc.format.extent 209 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Business es_ES
dc.subject Projects es_ES
dc.subject Construction es_ES
dc.subject Negoci es_ES
dc.subject Projectes es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Negocio es_ES
dc.subject Proyectos es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Plan de empresa para la creación de una empresa consultora integral de ingeniería civil. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Astasio Guzmán, J. (2014). Plan de empresa para la creación de una empresa consultora integral de ingeniería civil. http://hdl.handle.net/10251/47894. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record