- -

Estudio de soluciones para el encauzamiento del barranco de La Cala (Finestrat, Alicante). Análisis hidrológico

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudio de soluciones para el encauzamiento del barranco de La Cala (Finestrat, Alicante). Análisis hidrológico

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Francés García, Félix Ramón es_ES
dc.contributor.author Llin Esteller, Laia es_ES
dc.date.accessioned 2015-06-18T14:42:06Z
dc.date.available 2015-06-18T14:42:06Z
dc.date.created 2015-06-08
dc.date.issued 2015-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/51913
dc.description.abstract [EN] The aim of this project is to study the problem that occurs in the last part of the La Cala ravine, located in Finestrat (Alicante), as a consequence of the extreme precipitation periods. These are mainly unusual but generate a dangerous water flow. From the road Avenida de Finestrat to the sink in the coastline, the ravine flows exclusively through a urban area and it has been transformed into a street. That avoids having an appropriate piece of land reserved for it. In order to come to a solution and reduce the negative effects that caused the floods, it has been conducted an analysis from the hydrologic perspective but also hydraulic. The hydrologic analysis has focused on to provide the flood hydrographs but also to investigate how significant it could be a crescent urban development in terms of run-off. Related to the hydraulic infrastructures that have been agreed to calculate, it has been considered a 500-year return period storm. The high level of land occupancy has constrained their design. However, it has been possible to reach a solution that led the water flow in safe conditions. This design is based in three reaches: the first one is an overland flow, in the second one the water goes into a channel, and finally, the water flows into the sea by pressure. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest treball és estudiar el problema existent a l'últim tram del barranc de La Cala (Finestrat, Alacant) com a conseqüència de les crescudes que tenen lloc en episodis de pluja. Es tracta d'esdeveniments no molt habituals però que provoquen el descens de l'aigua de manera torrencial. Des de l'Avinguda de Finestrat (antiga N-332) fins a la platja, el barranc transcorre exclusivament per zona urbana i inclús s'ha transformat en un carrer. Aquest fet provoca que el llit del riu no tinga un espai reservat. Amb la finalitat de poder proporcionar una solució i reduir així els efectes negatius de les inundacions, s¿ha estudiat la situació des del punt de vista hidrològic i hidràulic. L'anàlisi hidrològic s'ha centrat a obtindre els hidrogrames de crescuda i a estudiar el futur impacte dels canvis d'ús del sòl en el Llindar d'Escorrentia. Pel que fa a les obres hidràuliques projectades, aquestes s'han dissenyat per a un període de retorn de 500 anys. La seua concepció ha estat molt condicionada a causa de l'elevat grau d'artificialització de la zona. No obstant això, finalment ha sigut possible concebre un disseny que desaigua les crescudes de manera segura, en el qual s'hi distingeixen tres trams: un primer en làmina lliure i cel obert, un segon també en làmina lliure però soterrat i un tram final en pressió amb eixida submergida al mar. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo es estudiar la problemática existente en el último tramo del barranco de La Cala (Finestrat, Alicante) como consecuencia de las crecidas en episodios de lluvia que provocan el descenso de agua de manera torrencial. Desde la Avenida de Finestrat (antigua N-332) hasta la playa, el barranco discurre exclusivamente por zona urbana y se ha transformado en una calle, impidiendo así que el cauce discurra por su espacio natural Con el fin de poder proporcionar una solución y reducir los efectos negativos de las inundaciones, se ha estudiado la situación desde el punto de vista hidrológico e hidráulico. El análisis hidrológico se ha centrado en obtener los hidrogramas de crecida y en estudiar el impacto futuro de los cambios de uso del suelo en el Umbral de Escorrentía. En cuanto a las obras hidráulicas planteadas, éstas se han diseñado para un periodo de retorno de 500 años. Su concepción ha estado muy condicionada debido al alto grado de artificialidad de la zona. Pero finalmente se ha conseguido un diseño que consigue desaguar las crecidas con el menor riesgo de inundabilidad posible, en el que se distinguen tres tramos: un primer tramo en lámina libre y cielo abierto, un segundo también en lámina libre pero enterrado y un tramo final en presión con salida sumergida al mar. es_ES
dc.format.extent 15 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Hydrologic analysis es_ES
dc.subject Urban development es_ES
dc.subject Hydraulic design es_ES
dc.subject Channel es_ES
dc.subject Ravine es_ES
dc.subject Análisis hidrològic es_ES
dc.subject Desenvolupament urbanístic es_ES
dc.subject Disseny hydraulic es_ES
dc.subject Canalització es_ES
dc.subject Barranc es_ES
dc.subject Análisis hidrológico es_ES
dc.subject Desarrollo urbanístico es_ES
dc.subject Diseño hidráulico es_ES
dc.subject Encauzamiento es_ES
dc.subject Barranco es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de soluciones para el encauzamiento del barranco de La Cala (Finestrat, Alicante). Análisis hidrológico es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Llin Esteller, L. (2015). Estudio de soluciones para el encauzamiento del barranco de La Cala (Finestrat, Alicante). Análisis hidrológico. http://hdl.handle.net/10251/51913. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record