- -

Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño conceptual. Solución D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño conceptual. Solución D

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Monleón Cremades, Salvador es_ES
dc.contributor.advisor Lázaro Fernández, Carlos Manuel es_ES
dc.contributor.author Pastor Ortolá, Marcos es_ES
dc.date.accessioned 2015-07-03T17:32:24Z
dc.date.available 2015-07-03T17:32:24Z
dc.date.created 2015-06-24
dc.date.issued 2015-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/52682
dc.description.abstract [EN] End Work degree carried out by students Belenguer Eric Esteve, Marcos Pastor Ortolá, Francisco Javier Perez and Esteban Santiago Talavera Sanchez, he has been to develop a blueprint for a design competition. The basic aim of this project is to define the conditions necessary for the construction of South Bridge Park Access Tempelhof in Berlin (Germany) works. This contest was really organized by the City Hall of Berlin in July 2012 and the deadline for submission of proposals expired on September 28, 2012. This bridge will be a bridge between the Tempelhof park in the center of Berlin and the street Oberland, which borders it to the south. It is a former Tempelhof airport was closed in 2008 and which has been converted into a leisure area and for this reason he wanted to provide access on the south side. The work presents the particularity that must save four-way rail traffic, so you must respect the gauge of vehicles moving through them. In turn, it is not possible to interrupt this traffic during construction of the bridge. Have been considered four possible solutions : Arch with middle board , Bowstring , portico in "pi" and extradosed . There has been a multi- hierarchical analysis . The criteria are considered cosmetic , because it is a city bridge and find a milestone , the economy and integration into the urban environment. After the analysis has been obtained that the best solution is the kind extradosed solution. The area of operation comprende227.173 110.20 m of which is designed to be of viaduct will consist of three spans . Of these three openings, only one of them ( the closest to the street Oberland) will be designed to accommodate rail traffic, while the remaining two will be landscaped . This bridge house two traffic lanes (one in each direction ), two bike lanes and two sidewalks To carry out this solution, it has projected a extradosed bridge, in which the bracing will be located in the two bays of greater length, which will be the closest to the street and the central Oberland. The stiffening is accomplished by six through cables through two towers , three tower, which will be covered by concrete screens . The board is mixed, being formed by a consistent skeleton in two longitudinal beams drawer variable depth and crossbeams and designed as double girders T knives, to which is attached a slab of reinforced concrete, concreted over sheet corrugated decking , duly structure connected to the metal connectors by bolts . The union between the towers and the board is a rigid connection , while the other supports the board will simply supported . This stiffening is provided for the nearest street vain Oberland not suffer overexertion and do not exceed the limits of arrow , as it is limited by rail gauges to respect. As for the structural checks they have been evaluated separately bridge the metal part (the aforementioned skeleton ). es_ES
dc.description.abstract [CAT] El Treball de Fi de grau dut a terme per els alumnes Eric Belenguer Esteve, Marcos Pastor Ortolà, Francisco Javier Pérez Esteban i Santiago Talavera Sànchez, ha consistit en l'elaboració d'un projecte bàsic per a un concurs d'idees . L'objecte d'aquest projecte bàsic és la definició de les obres necessàries per a la construcció del pont de l'accés sud al parc de Tempelhof de Berlín (Alemanya) . Aquest concurs va ser realment convocat per l'Ajuntament de la ciutat de Berlín en Juliol de 2012 i el termini de presentació de propostes va véncer el 28 de setembre de 2012. Este pont suposarà un nexe d'unió entre el parc Tempelhof, en el centre de Berlín i el carrer Oberland, el qual ho voreja pel Sud. Tempelhof és un antic aeroport que va ser clausurat l'any 2008 i el qual ha sigut reahabilitat en una zona d'oci. Aquest es el motiu per el que se li ha volgut dotar d'un accés en el seu vessant sud. L'obra presenta la particularitat que ha de salvar quatre vies de tràfic ferroviari, per la qual cosa s'ha de respectar el gàlib dels vehicles que circulen per aquestes. Durant la fase de construcción no es permet tallar el tràfic ferroviari. S'han barrejat quatre possibles solucions: Arc amb tauler intermedi, Bowstring, pórtic en ¿pi¿ i extradosat. S'ha realitzat un anàlisis jeràrquic multicriteri. Els criteris que s'han considerat han sigut l'estètica, per tractar-se d'un pont urbà i voler marcar una fita, l'economia i la integració en l'entorn urbà. Després de l'anàlisi realitzat s'ha obtingut que la solució més idònia és la solució tipus extradosat. La zona d'actuació mesura 227.173 m dels quals 110.20 s'ha projectat que siguen de viaducte, que estarà compost per tres vans. D'aquestos tres vans, únicament un d'ells (el més pròxim al carrer Oberland) estarà destinat a albergar tràfic ferroviari, mentres que els dos restants podran ser enjardinats. Este pont albergarà dos carrils per a tràfic rodat (u per sentit) , dos carrils bici i dos voreres. Per a dur a terme aquesta solució, s'ha projectat un pont extradosat, en el qual l'atirantamient es situarà en els dos vans de major longitud, que seran els dos més pròxims al carrer. L'atirantamient es du a terme mitjançant sis cables passants a través de dos torres, tres per torre, que estaran coberts per pantalles de formigó. El tauler és mixt, estant format per un esquelet consistent en dos bigues longitudinals en calaix de cant variable i bigues transversals i ganivets constituïts com a bigues armades en doble T, als quals s'unix una llosa de formigó armat, formigonada sobre xapa grecada col·laborant,, degudament connectada a l'estructura metàl¿lica per mitjà de connectadors. La unió entre les torres i el tauler és una unió rígida, mentres que en la resta de suports el tauler estarà simplement recolzat. Este atirantamiento s'ha disposat perquè el va pròxim al carrer Oberland no patisca esforços excessius i no supere els límits de fletxa, ja que està molt limitat pels gàlibs ferroviaris a respectar. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Trabajo de Fin de grado llevado a cabo por los alumnos Eric Belenguer Esteve, Marcos Pastor Ortolá, Francisco Javier Pérez Esteban y Santiago Talavera Sánchez, ha consistido en la elaboración de un proyecto básico para un concurso de ideas. El objeto de este proyecto básico es la definición de las obras necesarias para la construcción del puente del acceso sur al parque de Tempelhof de Berlín (Alemania). Este concurso fue realmente convocado por el Ayuntamiento de la ciudad de Berlín en Julio de 2012 y el plazo de presentación de propuestas venció el 28 de septiembre de 2012. Este puente supondrá un nexo de unión entre el parque Tempelhof, en el centro de Berlín y la calle Oberland, la cual lo bordea por el Sur. Tempelhof es un antiguo aeropuerto que fue clausurado en el año 2008 y el cual ha sido reconvertido en una zona de ocio y por esta razón se le ha querido dotar de un acceso en su vertiente sur. La obra presenta la particularidad de que debe salvar cuatro vías de tráfico ferroviario, por lo que debe respetar el gálibo de los vehículos que por ellas circulen. A su vez, no es posible interrumpir este tráfico durante la construcción del puente. Se han barajado cuatro posibles soluciones: Arco con tablero intermedio, Bowstring, portico en ¿pi¿ y extradosado. Se ha realizado un análisis jerárquico multicriterio. Los criterios que se han considerado han sido la estética, por tratarse de un Puente urbano y buscar marcar un hito, la economía y la integración en el entorno urbano. Tras el análisis realizado se ha obtenido que la solución más idónea es la solución tipo extradosado. La zona de actuación comprende227.173 m de los cuales 110.20 se ha proyectado que sean de viaducto que estará compuesto por tres vanos. De estos tres vanos, únicamente uno de ellos (el más cercano a la calle Oberland) estará destinado a albergar tráfico ferroviario, mientras que los dos restantes podrán ser ajardinados. Este puente albergará dos carriles para tráfico rodado (uno por sentido), dos carriles bici y dos aceras. Para llevar a cabo esta solución, se ha proyectado un puente extradosado, en el cual el atirantamiento se situará en los dos vanos de mayor longitud, que serán el más cercano a la calle Oberland y el central. El atirantamiento se lleva a cabo mediante seis cables pasantes a través de dos torres, tres por torre, que estarán cubiertos por pantallas de hormigón. El tablero es mixto, estando formado por un esqueleto consistente en dos vigas longitudinales en cajón de canto variable y vigas transversales y cuchillos constituidos como vigas armadas doble T, a los cuales se une una losa de hormigón armado, hormigonada sobre chapa grecada colaborante, debidamente conectada a la estructura metálica mediante pernos conectadores. La unión entre las torres y el tablero es una unión rígida, mientras que en el resto de apoyos el tablero estará simplemente apoyado. es_ES
dc.format.extent 11 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Extradosed es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Urban es_ES
dc.subject Mixed es_ES
dc.subject Extradosat es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Urbà es_ES
dc.subject Mixt es_ES
dc.subject Extradosado es_ES
dc.subject Berlín es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject Urbano es_ES
dc.subject Mixto es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño conceptual. Solución D es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pastor Ortolá, M. (2015). Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño conceptual. Solución D. http://hdl.handle.net/10251/52682. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record