- -

Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Segura Alcaraz, Jorge Gabriel es_ES
dc.contributor.author Benavent Hinrichs, Jose es_ES
dc.date.accessioned 2015-07-30T06:54:58Z
dc.date.available 2015-07-30T06:54:58Z
dc.date.created 2015-07-14
dc.date.issued 2015-07-30 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/53924
dc.description.abstract [CA] L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’una instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària i suport a la calefacció, que serà per pis radiant. Primer calcularem la instal·lació per a ACS, per a tal deurem calcular la demanda energètica necessària per a calfar l’aigua, en base a això s’estimarà la superfície de captació i el nombre de plaques necessàries per a cobrir eixa demanda. Una vegada calculat el nombre de plaques es dimensionarà el circuit i els elements necessaris per a portar el líquid caloportador a un acumulador on s’emmagatzemarà el calor. De la mateixa forma dimensionàrem la instal·lació de captació solar per al pis radiant, del que també calculàrem els diversos elements necessaris per al seu muntatge, tenint en conte les necessitats energètiques de cada habitació de la casa. Dir que les instal·lacions de captació solar no podran abastir per complet la energia per a estes instal·lacions, però si suposarà un estalvi a llarg termini debut al estalvi que suposarà en combustibles tradicionals. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este proyecto es la realización de una instalación solar térmica para producción de agua caliente sanitaria y apoyo a la calefacción, que será por suelo radiante. Primero calcularemos la instalación para ACS, para ello también deberemos calcular la demanda energética necesaria para el calentar el agua, en base a ello se estimará la superficie de captación y el número de placas necesarias para cubrir esa demanda. Una vez calculado el número de placas se dimensionará el circuito y los elementos necesarios para llevar el líquido caloportador a un acumulador donde se almacenará el calor. De la misma forma dimensionaremos la instalación de captación solar para suelo radiante, del que también calcularemos los diversos elementos necesarios para su montaje, teniendo en cuenta las necesidades energéticas de cada habitación de la casa. Decir que las instalaciones de captación solar no podrán abastecer por completo la energía necesaria para estas instalaciones, pero si supondrá un ahorro a largo plazo debido al ahorro que supondrá en combustibles tradicionales. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Climatización es_ES
dc.subject Energía solar térmica es_ES
dc.subject Captadores solares es_ES
dc.subject Aislante es_ES
dc.subject Agua caliente sanitaria es_ES
dc.subject Acumuladores es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.description.bibliographicCitation Benavent Hinrichs, J. (2015). Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy. http://hdl.handle.net/10251/53924. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\22002 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record