- -

Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost

Show full item record

Tamarit Peris, FM. (2014). Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/54393

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54393

Files in this item

Item Metadata

Title: Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost
Author: Tamarit Peris, Fernando Mauricio
Director(s): Ibáñez Civera, Francisco Javier Gil Sánchez, Luís
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-09-25
Issued date:
Abstract:
En aquest Treball Final de Grau, es desenvolupa tota la informació necessària per a produir un prototip d'un equip d'espectrometria d'impedància de baix cost, es justifiquen els fonaments teòrics de funcionament de ...[+]
Subjects: Diagrama de Bode , Equip de mesura , Equipos de espectrometría , Espectrometría , Impedancia , Programació en Basic , Resposta en freqüència , Salses envasades , Xarxes elèctriques passives
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record