- -

Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ibáñez Civera, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Gil Sánchez, Luís es_ES
dc.contributor.author Tamarit Peris, Fernando Mauricio es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-08T10:23:46Z
dc.date.available 2015-09-08T10:23:46Z
dc.date.created 2014-09-25
dc.date.issued 2015-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54393
dc.description.abstract En aquest Treball Final de Grau, es desenvolupa tota la informació necessària per a produir un prototip d'un equip d'espectrometria d'impedància de baix cost, es justifiquen els fonaments teòrics de funcionament de l'equip, s'explica el maneig a nivell d'usuari i es mostren els resultats de l'anàlisi del seu comportament. S'ha donat un format professional al treball, en forma de projecte d'enginyeria, per la qual cosa s'inclouen els documents clàssics de tot projecte: memòria descriptiva i annexos, plànols, plec de condicions i pressupost. El treball desenvolupat es divideix en diverses parts: disseny del circuit elèctric, disseny del programari del microcontrolador, disseny del programari per a ordinador personal, avaluació del funcionament de l'equip i redacció del present projecte. El funcionament de l'equip d'espectrometria consisteix a representar la resposta en freqüència (diagrama de Bode) d'una determinada mostra (xarxa elèctrica passiva) per a un ample de banda de 10Hz a 1MHz. Durant el seu desenvolupament s'ha pretès dissenyar un equip portàtil i de fàcil maneig, que permeta un ús fóra del laboratori, de fàcil transport, pes reduït i poc consum d'energia. es_ES
dc.format.extent 192 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Diagrama de Bode es_ES
dc.subject Equip de mesura es_ES
dc.subject Equipos de espectrometría es_ES
dc.subject Espectrometría es_ES
dc.subject Impedancia es_ES
dc.subject Programació en Basic es_ES
dc.subject Resposta en freqüència es_ES
dc.subject Salses envasades es_ES
dc.subject Xarxes elèctriques passives es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es_ES
dc.title Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tamarit Peris, FM. (2014). Equip d’espectrometria d’impedància de baix cost. http://hdl.handle.net/10251/54393 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record