- -

Estudio de soluciones para la modificación del aliviadero del embalse de las Torcas, río Huerva (Tosos, Zaragoza)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de soluciones para la modificación del aliviadero del embalse de las Torcas, río Huerva (Tosos, Zaragoza)

Show full item record

Tormo Blanco, A. (2015). Estudio de soluciones para la modificación del aliviadero del embalse de las Torcas, río Huerva (Tosos, Zaragoza). http://hdl.handle.net/10251/54605.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54605

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudio de soluciones para la modificación del aliviadero del embalse de las Torcas, río Huerva (Tosos, Zaragoza)
Author: Tormo Blanco, Alejandro
Director(s): Marco Segura, Juan Bautista
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient
Read date / Event date:
2015-09-07
Issued date:
Abstract:
[EN] This project corresponds to the completion of a Final Degree Work. It is a study of hydraulic character to solve the problems of today the spillway of Torcas in Tosos, Zaragoza The problems associated with the ...[+]


[CA] El present projecte es correspon amb la realització d'un Treball de Final de Grau. Es tracta d'un estudi de caràcter hidràulic per a resoldre els problemes que presenta en l'actualitat el sobreeixidor de l'embassament ...[+]


[ES] El presente proyecto se corresponde con la realización de un Trabajo de Final de Grado. Se trata de un estudio de carácter hidráulico para resolver los problemas que presenta en la actualidad el aliviadero del ...[+]
Subjects: Reservoir , Study , Solutions , Spillway , Estudi , Solucions , Sobreeixidor , Embassament , Saragossa , Estudio , Soluciones , Aliviadero , Embalse , Torcas , Tosos , Zaragoza
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record