- -

Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pastor Gadea, Moisés es_ES
dc.contributor.author GARIBO ORTS, ÒSCAR es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-16T12:07:20Z
dc.date.available 2015-09-16T12:07:20Z
dc.date.created 2015-09-14
dc.date.issued 2015-09-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54720
dc.description.abstract [CAT] En aquest projecte anem a presentar una solució que hem instal·lat al Parc Nadal, a Sant Feliu de Llobregat, per tal d’estalviar energia elèctrica consumida pel sistema de enllumenat públic. Farem servir components ja existents al mercat, tant HW com SW. Disposant una xarxa en malla redundant i tolerant a fallades i deixant el sistema obert a posteriors afegits que amplien i milloren el sistema, tant en les funcionalitats ací proposades, com en altres que en son de suggerides. Presentarem una solució no depenent de les actuals infraestructures, econòmica i fàcilment amortitzable. Ens sentim compromesos amb el medi ambient, la sostenibilitat del planeta i la qualitat de vida dels éssers humans. És per tot açò que la finalitat última d’aquest projecte és fer palés que la despesa en consum elèctric dedicat a l’enllumenat públic no és solament massa gran, sinó que ja existeixen eines que ens el permeten reduir, sense manllevar la qualitat de vida dels ciutadans, sino que millorant-la. Reduint la despesa en energia deixarem recursos dineraris a l’abast dels governs locals per a inversions socials, a més de disminuir la quantitat de pol·lució que es genera, tant en emissions de CO2 en la producció de l’energia que consumim com en el que fa a contaminació lumínica. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este proyecto vamos a presentar una solución que hemos instalado en el Parc Nadal, en Sant Feliu de Llobregat, para ahorrar energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público. Utilizaremos componentes ya existentes en el mercado, tanto HW como SW. Dispondremos una red en malla redundante y tolerante a fallos y dejando el sistema abierto a posteriores añadidos que amplien y mejoren el sistema, tanto en las funcionalidades aquí propuestas, com en otras que sugerimos. Presentaremos una solución no dependiente de las actuales infraestructuras, económica y fácilmente amortizable. Nos sentimos comprometidos con el medio ambiente, la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de los seres humanos. Es per todo esto que la finalidad última de este proyecto es hacer patente que el gasto en consumo eléctrico dedicado al alumbrado público no es sólamente demasiado grande, sino que ya existen herramientas que nos permiten reducirlo, sin empeorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino mejorándola. Reduciendo el gasto en energía dejaremos recursos dinerarios al alcance de los gobernantes locals para inversiones sociales, además de disminuir la cantidad de polución que se genera, tanto en emisiones de CO2 en la producción de la energía que consumimos como en lo concerniente a contaminación lumínica. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this Project we are going to introduce a solution we have already set in Parc Nadal, in Sant Feliu de Llobregat, in order to save public lighting electrical power consumption. We will use currently available components, HW and SW ones. We will set a redundant and fault-tolerant mesh network leaving the system open to subsequent adds on which will broaden and improve the system, both in the functionalities here approached and in some other we suggest. We will present a solution which will not depend on the current infraestructuras, affordable and easily redeemable. We feel compromised with the environment, the sustainability of the planet and the quality of life of the human beings. That’s why the ultimate finality of this Project is to make clear that the public lighting electrical power consumption is not only too high, but there are already tools which allow us to reduce it, withour worsen the citizen’s quality of life, but improving it. By reducing the energy expense we will free some bugdet to the local governors to invest in social services, moreover we will reduce the amount of pollution produced, both in CO2 emissions produce during energy production and in light pollution at night. es_ES
dc.format.extent 41 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Garibo Orts, Ò. (2015). Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City. http://hdl.handle.net/10251/54720. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record