- -

Proyecto de construcción de una terminal de contenedores en la dársena sur del puerto de Castellón (Castellón). Muelles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de construcción de una terminal de contenedores en la dársena sur del puerto de Castellón (Castellón). Muelles

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cerdá García de Leonardo, Vicente es_ES
dc.contributor.author Arzo Martí, Roberto es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-21T16:26:48Z
dc.date.available 2015-09-21T16:26:48Z
dc.date.created 2015-07-01
dc.date.issued 2015-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54907
dc.description.abstract [EN] The objective of this Degree Final Project consists in the construction of a container terminal with an area of 52.85 ha which is located in the South Basin of the Puerto ode Castellón. Because traffic forecasts port connected to the inlet into the port of an important shipping company such as CMA-CGM, it is estimated that in 2,020 the existing terminals in the port cannot accommodate the expected traffic, so the port will be out market in container traffic. For the construction of the port it has been considered several alternatives, from different criterial such as constructive, implementation and type of mechanical equipment and financing for the construction. Finally the solution adopted involves the construction of infrastructure in a single phase, downstream increasing the available storage area and adding mechanical equipment, obtaining a gradually increase of the capacity in three successive phases. Finally for the horizon year a capacity of 1,750,000 TEUs is predicted. With this expansion the port can accommodate Super Post Panamax vessels with a capacity of up to 9,000 TEUs. For its construction they must perform activities such as dredging, manufacture and collocation of caissons for aligning the dock, filling the future terminal area with dredged material, construction of the superstructure of the pier with the capping beam and fenders and bollards, construction of buildings and finally paving and installations such as drainage or lighting networks are performed. Thus, during the works, also the monitoring the environmental monitoring program and the safety and health plan shall be made. In the terminal you can see three differentiated areas: area of operation, storage and complementary area. The area of operation is constituted by the dock of 1.050 meters long and 60 meters wide. This area is where loading and unloading operations are performed and, is the place designed for the berthing of ships and cranes will be located where the terminal. The storage area, whose surface is 41.9 ha, is used for storage of containers. This area is where the containers are stacked at an average height of 3 meters, and manipulated by RTGs, which deposit them in the terminal platforms or trucks, which bring or carry the containers. Here also are the gateways reefer for refrigerated containers The complementary area includes buildings such as office building and ship workshop and access to the terminal with the PIF or the parking. The scheduled execution time for phase 1, the principal one, is 27 months, with 33 months for the total duration of the works. The budget for the execution amounts to 293.492.904.57 euros, while the main phase is budgeted in 215.028.107.36 euros. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objecte del present Treball Fi de Grau consisteix en la construcció d'una terminal de contenidors de superfície de 52,85 Ha localitzada a la Dàrsena Sud del Port de Castelló. Degut a les previsions de tràfic del port junt a l'entrada en el port d'una gran naviliera com és CMA-CGM, s'estima que para 2.020 les terminal existents en el port no serán capaços d'acollir els tràfics prevists, per tant el port es trobarà fora de mercat en el tràfic de contenidors. Per a la construcció del port s'han considerat diverses alternatives, a partir de diferents criteris tant constructius com d'implantació i tipología de mitjans mecànics, així com de financiació. Finalment la solución adoptada consisteix en la construcció de la infraestructura en una única fase, augmentant en fases posteriors l'àrea disponible per a emmagatzemament i afegint mitjans mecànics per a anar augmentant la capacitat en tres successives fases. Finalment, per a l'any horitzó s'obté una capacitat de 1.750.000 TEUS. Amb aquesta ampliació del port es podrá acollir barcos Super Post Panamax amb una capacitat de fins 9000 TEUS. Per a su construcció s'hauràn de realitzar activitats com dragatge, fabricació y col·locació de caixons per a l'alineació del moll, farcit de l'esplanada amb material de dragatge, construcció de la superestructura del moll amb la biga cantil i les defenses i bol·lards, construcció de les edificacions i per últim, es realitzarà la pavimentació e instalació de xarxes com el drenatge o enllumenat. Així doncs, durant les obres, també s'efectuarà el seguiment del programa de vigilància ambiental i del plan de seguretat i salut. En la terminal es poden observar tres zones clarament diferenciades: zona d'operació, emmagatzemament i complementària. La zona d'operació està formada per el moll de 1.050 metres de longitud y 60 metres de fons. En aquesta zona és on es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega i, és el lloc dissenyat per a l'atracada dels barcos i on estaràn ubicades les grues de la terminal. La zona d'emmagatzemament, on la superficie és de 41,9 Has, està destinada a l'emmagatzemament de contenidors. En aquesta zona és on s'acopien els contenidors, apilats en una altura mitjana de 3 metres i es manipulen mitjant RTGs, els quals els depositen en les plataformes de la terminal o en els camions que porten o tornen els contenidors. Ací també es troben les passarel·les reefer per als contenidors refrigerats. La zona complementària inclou les edificacions com l'edifici d'oficines i la nau taller així com els accessos a la terminal amb el PIF o els aparcaments. La duració d'execució previst per a la fase 1, la principal, és de 27 mesos, sent 33 mesos la duració total de les obres. El pressupost d'execució per contracta ascendeix a 293.492.904,57 euros, mentres que el de la fase principal és de 215.028.107,36 euros. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objeto del presente Trabajo Fin de Grado consiste en la construcción de una terminal de contenedores de superficie de 52,85 Ha. ubicada en la Dársena Sur del Puerto de Castellón. Debido a las previsiones de tráfico del puerto unido a la entrada en el puerto de una gran naviera como es CMA-CGM, se estima que para 2.020 las terminales existentes en el puerto no podrán acoger los tráficos previstos, por lo que el puerto quedará fuera de mercado en el tráfico de contenedores. Para la construcción del puerto se han considerado varias alternativas, a partir de diferentes criterios tanto constructivos como de implantación y tipología de medios mecánicos, así como de financiación. Finalmente la solución adoptada consiste en la construcción de la infraestructura en una única fase, aumentando en fases posteriores el área disponible para almacenamiento y añadiendo medios mecánicos para ir aumentando la capacidad en tres sucesivas fases. Finalmente, para el año horizonte se obtiene una capacidad de 1.750.000 TEUs. Con esta ampliación el puerto podrá acoger buques Super Post Panamax con una capacidad de hasta 9.000 TEUs. Para su construcción se deberán realizar actividades tales como dragado, fabricación y colocación de cajones para la alineación del muelle, relleno de la explanada con material de dragado, construcción de la superestructura del muelle con la viga cantil y las defensas y bolardos, construcción de las edificaciones y, por último, se realizará la pavimentación e instalación de redes como drenaje o alumbrado. Así pues, durante las obras, también se efectuará el seguimiento del programa de vigilancia ambiental y del plan de seguridad y salud. En la terminal se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas: zona de operación, almacenamiento y complementaria. La zona de operación está constituida por el muelle de 1.050 metros de longitud y 60 metros de fondo. En esta zona es donde se realizan las operaciones de carga y descarga y, es el lugar diseñado para el atraque de los buques y donde estarán ubicadas las grúas de la terminal. La zona de almacenamiento, cuya superficie es de 41,9 Has., está destinada al almacenamiento de contenedores. En esta zona es donde se acopian los contenedores, apilados en una altura media de 3 metros, y se manipulan mediante RTGs, los cuales los depositan en las plataformas de la terminal o en los camiones que llevan o traen los contenedores. Aquí también se encuentran las pasarelas reefer para los contenedores refrigerados La zona complementaria incluye las edificaciones como el edificio de oficinas y la nave taller así como los accesos a la terminal con el PIF o los aparcamientos. El plazo de ejecución previsto para la fase 1, la principal, es de 27 meses, siendo 33 meses la duración total de las obras. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 293.492.904.57 euros, mientras que el de la fase principal es de 215.028.107.36 euros. es_ES
dc.format.extent 23 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Container es_ES
dc.subject Dredging es_ES
dc.subject Contenidor es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Castelló es_ES
dc.subject Dragatge es_ES
dc.subject Terminal es_ES
dc.subject Contenedor es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Castellón es_ES
dc.subject Dragado es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto de construcción de una terminal de contenedores en la dársena sur del puerto de Castellón (Castellón). Muelles es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Arzo Martí, R. (2015). Proyecto de construcción de una terminal de contenedores en la dársena sur del puerto de Castellón (Castellón). Muelles. http://hdl.handle.net/10251/54907. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record