- -

Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño y comprobación de estructuras. Solución D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño y comprobación de estructuras. Solución D

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lázaro Fernández, Carlos Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Castro Bugallo, María Carmen es_ES
dc.contributor.author Belenguer Esteve, Eric es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-21T16:42:27Z
dc.date.available 2015-09-21T16:42:27Z
dc.date.created 2015-06-24
dc.date.issued 2015-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54908
dc.description.abstract [EN] The work order degree which has been done by the civil enginering students Eric Belenguer Esteve, Marcos Pastor Ortolá, Francisco Javier Pérez Esteban and Santiago Talavera Sánchez, involves the development of a basic project for an ideas contest. The target of this project is the definition of the works which have to be done for the building of a bridge at the south side of the Tempelhof Park in Berlin, Germany. The contest was actually organised by the administration of Berlin and finished on 28th September of 2012. This bridge is expected to be a connection between the Tempelhof Park, in the centre of Berlin and the Oberland Street which is located at the south side. Tempelhof is an old airport that turned into a park when it was closed to the air traffic. Therefore the administration wants to build a new entry to the park because it is a place where the inhabitants spend a lot of free time. This building has the particularity that will be over a group of train railway. The bridge can't invade the space needed by this train to pass under it. The area where this construction will take place, has a length of 227.173 m whereof 110.20m of them will be the length of the bridge. The bridge is composed by three spans. Two of them will have a park under it and the railway will be placed under the third. The bridge is composed by two lanes, one in each direction, two cycle lane and two sidewalks. This bridge will be an extradosed bridge in which the staying system will be located at second and the third spans, who are the longest. This staying system is performed by six tendons, who pass through two towers and are covered by concrete. The bridge has a mixed board which is formed by a metallic structure combined with a concrete slab. This ATIRANTAMIENTO is needed because, without it, the third span would invade the space needed by the rail traffic. For the structural checking, the substructures, the metallic part of the board and the concrete slab has been evaluated separately. In order to analyze it, a model with bars has been created and, combined with an shell element, has been processed with the program SAP200 to evaluate the stresses on this bars and on the shell. es_ES
dc.description.abstract [CAT] El Treball de Fi de grau dut a terme per els alumnes Eric Belenguer Esteve, Marcos Pastor Ortolà, Francisco Javier Pérez Esteban i Santiago Talavera Sànchez, ha consistit en l'elaboració d'un projecte bàsic per a un concurs d'idees . L'objecte d'aquest projecte bàsic és la definició de les obres necessàries per a la construcció del pont de l'accés sud al parc de Tempelhof de Berlín (Alemanya) . Aquest concurs va ser realment convocat per l'Ajuntament de la ciutat de Berlín en Juliol de 2012 i el termini de presentació de propostes va véncer el 28 de setembre de 2012. Este pont suposarà un nexe d'unió entre el parc Tempelhof, en el centre de Berlín i el carrer Oberland, el qual ho voreja pel Sud. Tempelhof és un antic aeroport que va ser clausurat l'any 2008 i el qual ha sigut reahabilitat en una zona d'oci. Aquest es el motiu per el que se li ha volgut dotar d'un accés en el seu vessant sud. L'obra presenta la particularitat que ha de salvar quatre vies de tràfic ferroviari, per la qual cosa s¿ha de respectar el gàlib dels vehicles que circulen per aquestes. Durant la fase de construcción no es permet tallar el tràfic ferroviari. La zona d'actuació mesura 227.173 m dels quals 110.20 s'ha projectat que siguen de viaducte, que estarà compost per tres vans. D'aquestos tres vans, únicament un d'ells (el més pròxim al carrer Oberland) estarà destinat a albergar tràfic ferroviari, mentres que els dos restants podran ser enjardinats. Este pont albergarà dos carrils per a tràfic rodat (u per sentit) , dos carrils bici i dos voreres. Per a dur a terme aquesta solució, s'ha projectat un pont extradosat, en el qual l'atirantamient es situarà en els dos vans de major longitud, que seran els dos més pròxims al carrer. L'atirantamient es du a terme mitjançant sis cables passants a través de dos torres, tres per torre, que estaran coberts per pantalles de formigó. El tauler és mixt, estant format per un esquelet consistent en dos bigues longitudinals en calaix de cant variable i bigues transversals i ganivets constituïts com a bigues armades en doble T, als quals s'unix una llosa de formigó armat, formigonada sobre xapa grecada col·laborant,, degudament connectada a l'estructura metàl·lica per mitjà de connectadors. La unió entre les torres i el tauler és una unió rígida, mentres que en la resta de suports el tauler estarà simplement recolzat. Este atirantamiento s'ha disposat perquè el va pròxim al carrer Oberland no patisca esforços excessius i no supere els límits de fletxa, ja que està molt limitat pels gàlibs ferroviaris a respectar. Per lo que respecta a les comprovacions estructurals, s'han avaluat per separat la part metàl·lica del pont (l'esquelet abans mencionat) i la part de formigó armat consistent en les subestructures (piles i estreps) i la llosa de formigó. Per a analitzar-ho s'ha dut a terme un model de barres, complementat amb un model tipus llosa, el qual s'ha processat amb el programa SAP2000. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Trabajo de Fin de grado llevado a cabo por los alumnos Eric Belenguer Esteve, Marcos Pastor Ortolá, Francisco Javier Pérez Esteban y Santiago Talavera Sánchez, ha consistido en la elaboración de un proyecto básico para un concurso de ideas. El objeto de este proyecto básico es la definición de las obras necesarias para la construcción del puente del acceso sur al parque de Tempelhof de Berlín (Alemania). Este concurso fue realmente convocado por el Ayuntamiento de la ciudad de Berlín en Julio de 2012 y el plazo de presentación de propuestas venció el 28 de septiembre de 2012. Este puente supondrá un nexo de unión entre el parque Tempelhof, en el centro de Berlín y la calle Oberland, la cual lo bordea por el Sur. Tempelhof es un antiguo aeropuerto que fue clausurado en el año 2008 y el cual ha sido reconvertido en una zona de ocio y por esta razón se le ha querido dotar de un acceso en su vertiente sur. La obra presenta la particularidad de que debe salvar cuatro vías de tráfico ferroviario, por lo que debe respetar el gálibo de los vehículos que por ellas circulen. A su vez, no es posible interrumpir este tráfico durante la construcción del puente. La zona de actuación comprende 227.173m de los cuales 110.20 se ha proyectado que sean de viaducto que estará compuesto por tres vanos. De estos tres vanos, únicamente uno de ellos (el más cercano a la calle Oberland) estará destinado a albergar tráfico ferroviario, mientras que los dos restantes podrán ser ajardinados. Este puente albergará dos carriles para tráfico rodado (uno por sentido), dos carriles bici y dos aceras. Para llevar a cabo esta solución, se ha proyectado un puente extradosado, en el cual el atirantamiento se situará en los dos vanos de mayor longitud, que serán el más cercano a la calle Oberland y el central. El atirantamiento se lleva a cabo mediante seis cables pasantes a través de dos torres, tres por torre, que estarán cubiertos por pantallas de hormigón. El tablero es mixto, estando formado por un esqueleto consistente en dos vigas longitudinales en cajón de canto variable y vigas transversales y cuchillos constituidos como vigas armadas doble T, a los cuales se une una losa de hormigón armado, hormigonada sobre chapa grecada colaborante, debidamente conectada a la estructura metálica mediante pernos conectadores. La unión entre las torres y el tablero es una unión rígida, mientras que en el resto de apoyos el tablero estará simplemente apoyado. Este atirantamiento se ha dispuesto para que el vano cercano a la calle Oberland no sufra esfuerzos excesivos y no supere los límites de flecha, ya que está muy limitado por los gálibos ferroviarios a respetar. En cuanto a las comprobaciones estructurales, se han evaluado por separado la parte metálica del puente (el esqueleto antes mencionado) y la parte de hormigón armado consistente en las subestructuras (pilas y estribos) y la losa de hormigón. Para analizarlo se ha llevado a cabo un modelo de barras, complementado con u es_ES
dc.format.extent 11 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Extradosed es_ES
dc.subject Cable-stayed es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Extradosat es_ES
dc.subject Berlín es_ES
dc.subject Atirantat es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject Extradosado es_ES
dc.subject Berlin es_ES
dc.subject Tempelhof es_ES
dc.subject Atirantado es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño y comprobación de estructuras. Solución D es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Belenguer Esteve, E. (2015). Proyecto básico para el "Concurso de puente del acceso sur al parque de Tempelhof, Berlín". Diseño y comprobación de estructuras. Solución D. http://hdl.handle.net/10251/54908. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record