- -

Proyecto básico de muelle para cruceros turísticos de tamaño medio en el puerto de Torrevieja (provincia de Alicante). Urbanización, saneamiento y viales

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proyecto básico de muelle para cruceros turísticos de tamaño medio en el puerto de Torrevieja (provincia de Alicante). Urbanización, saneamiento y viales

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Blanco Munuera, Luis es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-30T17:52:37Z
dc.date.available 2015-09-30T17:52:37Z
dc.date.created 2015-06-29
dc.date.issued 2015-09-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/55368
dc.description.abstract [EN] The following Basic Project is consistent to the objectives set for a Final work of degree. It represents an application of the skills associated with the degree, putting into practice knowledge and techniques learnt throughout the current degree. The documents main purpose consists of designing a port of call quay for cruise ships in the town of Torrevieja, Alicante's province, also providing with the enough requirements and services that are specified in any of the maritime engineering recommendations. The present document covers the conception of a quay, development works and roads in the area, drainage system and roads and the passenger¿s terminal building. In this subsection, it is worth mentioning that we are adopting from now on a secondary view of the quay. Therefore this Basic Project draws almost all its attention in the design and configuration of the Passengers terminal building. First of all, the drainage system gathering all the precipitation water of the quay in a net of sewer pipes. These have been designed according to the current regulations, and transport all superficial waters to an hydrocarbon separator connected to the main net. Secondly, based on an initial approach of conditions, and a previous design, the definitive geometry is adopted. Through this definition, a distribution of spaces and roads in the quay is made. Thirdly, a roadbed must be provided to cope with the transition between heavy and light cars that will drive through the quay roads. Due to its port of call condition, the quay will count with the same roadbed in all the forecourt , considering a specific kind of traffic. Finally, to check out the correct operation of buses, a maneuverability analysis is made, verifying the adjustment of the solution chosen with the future traffic. es_ES
dc.description.abstract [CA] El següent projecte bàsic s'ajusta adequadament als objectius marcats per a un treball final de grau. Representa en si mateix una aplicació de les competències professionals associades al títol, podent posar en pràctica els coneixements i tècniques assimilats de forma teòrica durant el Grau. L'objectiu principal del mateix consistix a dissenyar un moll amb capacitat per a l'escala de creuers turístics en la localitat de Torrevieja, província d'Alacant, dotant al mateix dels requisits i servicis que s'especifiquen en qualsevol de les recomanacions en Enginyeria Marítima. Com a ens principals dels anteriorment citats s'han proposat per a la seua projecció l'Obra d'Atracada, Urbanització, Sanejament i Vials, i la Terminal de Passatgers, component d'esta manera la totalitat del moll citat, i per consegüent el conjunt del qual forma part la subunitat que es descriu a continuació. En primer lloc, es realitza el sanejament de les aigües pluvials del moll per mitjà d'una xarxa de col·lectors, esta xarxa ha sigut dissenyada d'acord amb les normes vigents, conduint les aigües cap a un separador d'hidrocarburs que acabarà connectant-les a la xarxa principal. En segon lloc, a partir d'un plantejament inicial de condicionants i un predisseny s'adopta la geometria definitiva per mitjà de la qual es realitzarà la distribució de les superfícies que ocuparan el moll, així com la seua urbanització. En tercer lloc, s'ha de disposar un paquet de ferms per a la transició dels vehicles pesats i lleugers en la zona viària del moll. Atés que es tracta d'un port escala de creuers turístics de grandària mitjana, es disposa en la totalitat del moll el mateix paquet de ferms dissenyat per als vehicles pesats estimats que circularan per la zona. Ja finalment, per a comprovar que el moll funciona adequadament en quant a la circulació dels vehicles pesats que transitaran per ell, es realitza un estudi de maniobrabilitat d'estos, comprovant-se la circulació correcta, i per tant l'adequada ordenació del moll. es_ES
dc.description.abstract [ES] El siguiente Proyecto Básico se ajusta adecuadamente a los objetivos marcados para un Trabajo Final de Grado. Representa en sí mismo una aplicación de las competencias profesionales asociadas al título, pudiendo poner en práctica los conocimientos y técnicas asimilados de forma teórica durante el Grado. El objetivo principal del mismo consiste en diseñar un muelle con capacidad para la escala de cruceros turísticos en la localidad de Torrevieja, provincia de Alicante, dotando al mismo de los requisitos y servicios que se especifican en cualquiera de las recomendaciones en Ingeniería Marítima. Como entes principales de los anteriormente citados se han propuesto para su proyección la Obra de Atraque, Urbanización, Saneamiento y Viales, y la Terminal de Pasajeros, componiendo de esta manera la totalidad del muelle citado, y por consiguiente el conjunto del cual forma parte la subunidad que se describe a continuación. En primer lugar, se realiza el saneamiento de las aguas pluviales del muelle mediante una red de colectores, esta red ha sido diseñada de acuerdo a las normas vigentes, conduciendo las aguas hacia un separador de hidrocarburos que terminará conectándolas a la red principal. En segundo lugar, a partir de un planteamiento inicial de condicionantes y un prediseño se adopta la geometría definitiva mediante la cual se realizará la distribución de las superficies que ocuparán el muelle, así como su urbanización. En tercer lugar, se ha de disponer un paquete de firmes para la transición de los vehículos pesados y ligeros en la zona viaria del muelle. Dado que se trata de un puerto escala de cruceros turísticos de tamaño medio, se dispone en la totalidad del muelle el mismo paquete de firmes diseñado para los vehículos pesados estimados que circularán por la zona. Ya por último, para comprobar que el muelle funciona adecuadamente en cuanto a la circulación de los vehículos pesados que transitarán por él, se realiza un estudio de maniobrabilidad de estos, comprobándose la circulación correcta, y por tanto la adecuada ordenación del muelle. es_ES
dc.format.extent 15 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Drainage system es_ES
dc.subject Sewer pipes es_ES
dc.subject Roadbed es_ES
dc.subject Distribution of spaces es_ES
dc.subject Sanejament es_ES
dc.subject Ferms es_ES
dc.subject Urbanització es_ES
dc.subject Col·lectors es_ES
dc.subject Distribució es_ES
dc.subject Firme es_ES
dc.subject Saneamiento es_ES
dc.subject Urbanización es_ES
dc.subject Colector es_ES
dc.subject Distribucion es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de muelle para cruceros turísticos de tamaño medio en el puerto de Torrevieja (provincia de Alicante). Urbanización, saneamiento y viales es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Blanco Munuera, L. (2015). Proyecto básico de muelle para cruceros turísticos de tamaño medio en el puerto de Torrevieja (provincia de Alicante). Urbanización, saneamiento y viales. http://hdl.handle.net/10251/55368. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record