- -

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

Show full item record

Hervàs Ruiz, D. (2015). Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python. http://hdl.handle.net/10251/56420.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56420

Files in this item

Item Metadata

Title: Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python
Author: HERVÀS RUIZ, DIEGO
Director(s): Picó Vila, David
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest treball és el desenvolupament de diversos scripts que automatitzen i faciliten diverses tasques d’administració d’una pàgina web en la qual es fan subhastes de béns mobles i immobles. La decisió de fer ...[+]
Subjects: Python , Scraping , Productivitat , Selenium , Automatització
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record