- -

Ordenación de la playa del Cabanyal y de la Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de Pier en el límite N de la Playa de la Malvarrosa.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ordenación de la playa del Cabanyal y de la Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de Pier en el límite N de la Playa de la Malvarrosa.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor González Escrivá, José Alberto es_ES
dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.author Pérez Gómez-Ferrer, Guillermo es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-26T14:48:24Z
dc.date.available 2015-10-26T14:48:24Z
dc.date.created 2015-06-29
dc.date.issued 2015-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56525
dc.description.abstract [EN] The Final Graduation Project "Planning of Playa del Cabanyal and Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Pier Project in the northern limit of Malvarrosa Beach ", is to conduct a diagnosis of the current situation of both beaches and presenting a series of actions that tackle the existing problems. After an analysis provided by previous studies (maritime climate, coastal dynamics, geology and geotechnics, etc...), and after gathering an exhaustive information, urban planning data extraction and field visits, a number of issues have been identified. Those listed below: - First, the beaches have an excess of sand that is caused by the accretion phenomenon that takes place there, mainly due to the solid littoral transport barrier that the northern dock of the port of Valencia origins. The prevailing winds in the area have caused intrusion of sand on the boardwalk and surrounding areas, with several negative consequences on the trade and the clogging of the drainage works. - Secondly, excessive algae arrival to the beaches with its negative impact that this has on users. As far as the seabed is concerned you can see a clear lack of attractiveness because of the lack of marine species in the study area. - Finally, poor integration of the seafront regarding the city is detected. The analyses of successive general urban planning of the city of Valencia show the will of the government to enhance the overall development of the area under study. The solutions proposed in this paper would be in the same line of action. The work to be performed will consist of a set of integrated actions to solve the problems detected. The building of a low wall containment will mitigate the problem of the intrusion of sand. The arrival of algae to coastal areas and the unattractiveness of the seabed will be corrected by implementing some artificial reefs that will prevent passage of algae and will foster the repopulation of marine species. Finally, as far as the revitalization of the area and the development of the most inactive areas are concerned, joint action of the following will take place: - Building of a pier. - The construction of a floating platform and beach and launch channel. With these actions, we intend to end the lack of integration and to seek revitalization of the services in the area, since the local economy service sector is a very important fact to take into account. This paper will focus on the projection of the pier. They will be subject to a detailed study technical questions such as location, planform and structural type, to determine the best alternative that accomplishes the objective study discussed above. es_ES
dc.description.abstract [CAT] El treball fi de grau "Ordenació de la Platja del Cabanyal i de la Malva-rosa (TM València, València). Projecte de Pier en el límit N de la platja de la Malva-rosa ", té per objecte realitzar un diagnòstic de la situació actual de les dues platges i presentar una sèrie d'actuacions que solucionen la problemàtica existent. Després de la realització d'una anàlisi mitjançant estudis previs (clima marítim, dinàmica litoral, geologia i geotècnia, etc ...), a més de demanar una sèrie d'informació d'extracció de dades de caràcter urbanístic i visites de camp, s'han detectat una sèrie de problemàtiques que s'assenyalen a continuació: - En primer lloc, les platges presenten un excés de sorra que és causat pel fenomen d'acreció que té lloc en elles, a causa fonamentalment de la dàrsena nord del port de València que fa de barrera del transport sòlid litoral. Els vents predominants de la zona provoquen que hi haja intrusió de la sorra al passeig marítim i llocs adjacents, amb les conseqüències negatives que això té sobre els comerços i el taponament de les obres de drenatge. - En segon lloc, es detecta l'arribada excessiva d'algues a les platges amb la repercussió negativa que això genera en els usuaris. Pel que fa al fons marí es pot observar una patent falta d'atractiu a causa de la inexistència d'espècies marines a la zona d'estudi. - Finalment, es detecta una mala integració de la façana marítima respecte a la ciutat. Les anàlisis realitzades dels successius plans generals d'ordenació urbana de la ciutat de València mostren la voluntat dels poders públics de potenciar el desenvolupament general de la zona objecte d'estudi. Les solucions proposades en el present treball estarien en la mateixa línia d'acció. El treball a realitzar consistirà en un conjunt d'accions integrades que resolguin les problemàtiques detectades. El problema de la intrusió de sorra serà mitigat amb la realització d'un muret de contenció. L'arribada d'algues a zones costaneres i la manca d'atractiu del fons seran esmenats amb la implantació d'uns esculls artificials que impediran el pas de les algues i fomentaran la repoblació d'espècies marines. Finalment, pel que fa a la revitalització de la zona i el desenvolupament de les àrees més inactives, es realitzarà una actuació conjunta dels següents elements: - La implantació d'un pier (moll de vianants). - La realització d'una plataforma flotant i un canal de varada i avarada. Amb estes actuacions es pretén acabar amb la manca d'integració i es busca la revitalització del sector serveis, tan important per a l'economia local. El present treball es centrarà en la projecció del pier. Se sotmetran a un estudi detallat les qüestions tècniques de localització, forma en planta i tipologia estructural, per a la determinació de l'alternativa òptima que complisca amb l'objectiu comentat anteriorment. es_ES
dc.description.abstract [ES] El trabajo fin de grado "Ordenación de la Playa del Cabanyal y de la Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de Pier en el límite N de la Playa de la Malvarrosa", tiene por objeto realizar un diagnóstico de la situación actual de ambas playas y presentar una serie de actuaciones que solventen la problemática existente. Tras la realización de un análisis mediante estudios previos (clima marítimo, dinámica litoral, geología y geotecnia, etc.), además de recabar una serie de información, de extracción de datos de carácter urbanístico y visitas de campo, se han detectado una serie de problemáticas que se señalan a continuación: - En primer lugar, las playas presentan un exceso de arena que es causado por el fenómeno de acreción que tiene lugar en éstas, debido fundamentalmente a la dársena norte del puerto de Valencia que hace de barrera del transporte sólido litoral. Los vientos predominantes de la zona provocan que haya intrusión de la arena en el paseo marítimo y lugares colindantes, con las consecuencias negativas que esto tiene sobre los comercios y el taponamiento de las obras de drenaje. - En segundo lugar, se detecta la llegada excesiva de algas a las playas con la repercusión negativa que esto genera en los usuarios. En lo que respecta al fondo marino se puede observar una patente falta de atractivo debido a la inexistencia de especies marinas en la zona de estudio. - Finalmente, se detecta una mala integración de la fachada marítima respecto a la ciudad. Los análisis realizados de los sucesivos planes generales de ordenación urbana de la ciudad de Valencia muestran la voluntad de los poderes públicos de potenciar el desarrollo general de la zona objeto de estudio. Las soluciones propuestas en el presente trabajo estarían en la misma línea de acción. El trabajo a realizar consistirá en un conjunto de acciones integradas que resuelvan las problemáticas detectadas. El problema de la intrusión de arena será mitigado con la realización de un murete de contención. La llegada de algas a zonas costeras y la falta de atractivo del fondo serán subsanados con la implantación de unos arrecifes artificiales que impedirán el paso de las algas y fomentarán la repoblación de especies marinas. Por último, en lo que respecta a la revitalización de la zona y el desarrollo de las áreas más inactivas, se realizará una actuación conjunta de los siguientes elementos: - La implantación de un pier (muelle peatonal). - La realización de una plataforma flotante y un canal de varada y botadura. Con estas actuaciones se pretende acabar con la falta de integración y se busca la revitalización del sector servicios, tan importante para la economía local. El presente trabajo se centrará en la proyección del pier. Se someterán a un estudio detallado las cuestiones técnicas de localización, forma en planta y tipología estructural, para la determinación de la alternativa óptima que cumpla con el objetivo comentado anteriormente. es_ES
dc.format.extent 36 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Issues es_ES
dc.subject Development es_ES
dc.subject Joint action es_ES
dc.subject Integration es_ES
dc.subject Integrades es_ES
dc.subject Desenvolupament es_ES
dc.subject Problemàtiques es_ES
dc.subject Revitalització es_ES
dc.subject Pier es_ES
dc.subject Acciones es_ES
dc.subject Revitalización es_ES
dc.subject Potenciar es_ES
dc.subject Problemáticas es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Ordenación de la playa del Cabanyal y de la Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de Pier en el límite N de la Playa de la Malvarrosa. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Gómez-Ferrer, G. (2015). Ordenación de la playa del Cabanyal y de la Malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de Pier en el límite N de la Playa de la Malvarrosa. http://hdl.handle.net/10251/56525. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record