- -

Ordenación de la playa del cabanyal y de la malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de arrecife artificial, plataforma flotante y canal de botadura y varada

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ordenación de la playa del cabanyal y de la malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de arrecife artificial, plataforma flotante y canal de botadura y varada

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Nebot Gómez, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-28T15:13:42Z
dc.date.available 2015-10-28T15:13:42Z
dc.date.created 2015-06-29
dc.date.issued 2015-10-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56654
dc.description.abstract [EN] The present final project work "Management of the cabanyal and malvarrosa beach (TM Valencia, Valencia). Artificial reef, floating platform and channel for launching and beaching project" is part of a set of integrated actions whose aim is to perform an analysis of the study area, identify existing problems and shortcomings in it, and then solve the problems detected. Having examined the performance area and collected information, a number of problems were observed, the following three stand out: the intrusion of sand on the promenade, the unattractiveness of the seabed and algae accumulation, and the lack of interaction of the waterfront with the city centre. Thus, a series of possible solutions have been proposed and consequently developed by the different members of the work group. Within this project, the solution to improve the attractiveness of the seabed and tried to mitigate algae arrival has been developed, and we have also focused on creating activities which will give rise to an increase on the interaction of the waterfront with the city. In order to increase the seabed¿s interest, the inclusion of an artificial reef made of concrete blocks to create an environment with sea life has been made, thus signifying an important attraction for both general users of the beach and for diving tourism. The reef in question will be placed 180 meters from the coastline, at a depth of 3 meters, 5 blocks of 12 tons each. Moreover, a channel for launching and beaching leading to new entertainment activities and allowing entry and exit of boats to the beach has been designed. The channel will have a width of 35 meters and a total length of 200 meters, which is until the limit of the bathing area. Finally, it has been decided to make the inclusion of a floating platform, formed by inflatable elements forming a floating park. This park will be located 160 meters from the beach with a sea area of 42 x 48 meters. All activities mentioned above are to be placed in the Malvarrosa beach, south of the Vera ditch. This has been made this way in order to increase interest in the less exploited part of the beach. In addition to the necessary verifications and dimensioning of the structures, an economic evaluation of the proposed solutions an also a work program to make an estimate of the duration of the works has been developed. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball de Final de Grau: "Ordenació de la platja del cabanyal i de la malva-rosa (TM València, València). Projecte d'escull artificial, plataforma flotant i canal d'avarada i varada" forma part 'un conjunt d'accions integrades la finalitat del qual és la de realitzar un anàlisi de la zona d'estudi, identificar els problemes i carències existents en ella, i posteriorment resoldre la problemàtica detectada. Una vegada estudiada la zona d'actuació i demanada informació sobre la mateixa, s'observen una sèrie de problemes entre els que destaquen tres: la intrusió d'arena en el passeig, la falta d'atractiu del fons marí i acumulació d'algues, i la falta d'interacció de la fatxada marítima amb el nucli urbà. Per a això s'han proposat una sèrie de solucions, desenvolupades per cada un dels membres de l'equip de treball. En este treball es desenvolupa la solució per a millorar l'atractiu del fons marí i intentar mitigar l'arribada d'algues, i també se centra en la creació d'instal·lacions les quals significaran un augment de la interacció del front marítim amb la ciutat. Per a augmentar l'interés del fons marí s'ha realitzat la inclusió d'un escull artificial compost per blocs de formigó per a crear un entorn amb vida marina, significant així un reclam important tant per a usuaris en general de la platja com per al turisme del submarinisme. L'escull es col·locarà a 180 metres de la línia de costa, a una profunditat de 3 metres, amb 5 blocs de 12 tones cada ú. Al seu torn, s'ha projectat la construcció d'un canal d'avarada i varada per a crear noves activitats de caràcter recreatiu i permetre l'entrada i eixida d'embarcacions a la platja. El canal tindrà una amplària de 35 metres i una longitud total de 200 metres, és a dir, fins al límit de la zona de bany. Finalment s'ha decidit efectuar la inclusió d'una plataforma flotant de caràcter lúdic, format per elements unflables que conformen un parc flotant. Esta se situa a 160 metres de la platja amb una superfície marina de 42 x 48 metres. Totes les instal·lacions mencionades anteriorment se situaran en la platja de la Malva-rosa, al sud de la séquia de Vera. Açò s'ha realitzat així per a augmentar l'interés en la zona de la platja menys explotada. A més de les pertinents comprovacions i dimensionamiento de les estructures a disposar, s'ha dut a terme una valoració econòmica de les solucions proposades i també un programa de treballs per a conéixer una estimació de la duració de les obres. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente Trabajo de Final de Grado: "Ordenación de la playa del cabanyal y de la malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de arrecife artificial, plataforma flotante y canal de botadura y varada" forma parte de un conjunto de acciones integradas cuya finalidad es la de realizar un análisis de la zona de estudio, identificar los problemas y carencias existentes en ella, y posteriormente resolver la problemática detectada. Una vez estudiada la zona de actuación y recabado información sobre la misma, se observan una serie de problemas entre los que destacan tres: la intrusión de arena en el paseo, la falta de atractivo del fondo marino y acumulación de algas, y la falta de interacción de la fachada marítima con el núcleo urbano. Para ello se han propuesto una serie de soluciones, desarrolladas por cada uno de los miembros del equipo de trabajo. En este trabajo se desarrolla la solución para mejorar el atractivo del fondo marino e intentar mitigar la llegada de algas, y también se centra en la creación de instalaciones las cuales significarán un aumento de la interacción del frente marítimo con la ciudad. Para aumentar el interés del fondo marino se ha realizado la inclusión de un arrecife artificial compuesto por bloques de hormigón para crear un entorno con vida marina, significando así un reclamo importante tanto para usuarios en general de la playa como para el turismo del submarinismo. Dicho arrecife se colocará a 180 metros de la línea de costa, a una profundidad de 3 metros, con 5 bloques de 12 toneladas cada uno. A su vez, se ha proyectado la construcción de un canal de botadura y varada para dar lugar a nuevas actividades de carácter recreativo y permitir la entrada y salida de embarcaciones a la playa. El canal tendrá una anchura de 35 metros y una longitud total de 200 metros, es decir, hasta el límite de la zona de baño. Por último se ha decidido efectuar la inclusión de una plataforma flotante de carácter lúdico, formado por elementos hinchables que conforman un parque flotante. Esta se sitúa a 160 metros de la playa con una superficie marina de 42 x 48 metros. Todas las instalaciones mencionadas anteriormente se situarán en la playa de la Malvarrosa, al sur de la acequia de Vera. Esto se ha realizado así para aumentar el interés en la zona de la playa menos explotada. Además de las pertinentes comprobaciones y dimensionamiento de las estructuras a disponer, se ha llevado a cabo una valoración económica de las soluciones propuestas y también un programa de trabajos para conocer una estimación de la duración de las obras. es_ES
dc.format.extent 25 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Artificial reef es_ES
dc.subject Floating platform es_ES
dc.subject Channel for launching and beaching es_ES
dc.subject Cabanyal and Malvarrosa beach es_ES
dc.subject Tourist attractiveness es_ES
dc.subject Seabed es_ES
dc.subject Escull artificial es_ES
dc.subject Canal d'avarada i varada es_ES
dc.subject Platja del Cabanyal i de la Malva-rosa es_ES
dc.subject Atractiu turistic es_ES
dc.subject Fons marí es_ES
dc.subject Arrecife artificial es_ES
dc.subject Canal de botadura y varada es_ES
dc.subject Plataforma flotante es_ES
dc.subject Playa del Cabanyal y de la Malvarrosa es_ES
dc.subject Atractivo turístico es_ES
dc.subject Fondo marino es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Ordenación de la playa del cabanyal y de la malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de arrecife artificial, plataforma flotante y canal de botadura y varada es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Nebot Gómez, P. (2015). Ordenación de la playa del cabanyal y de la malvarrosa (TM Valencia, Valencia). Proyecto de arrecife artificial, plataforma flotante y canal de botadura y varada. http://hdl.handle.net/10251/56654. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record