- -

Aprovechamiento y ordenación de la gola del Perellonet, t.m. Valencia (Valencia): Paseo marítimo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aprovechamiento y ordenación de la gola del Perellonet, t.m. Valencia (Valencia): Paseo marítimo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Aguilar Herrando, José es_ES
dc.contributor.advisor González Escrivá, José Alberto es_ES
dc.contributor.author Ahuir Pérez, Carla es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-30T16:15:28Z
dc.date.available 2015-10-30T16:15:28Z
dc.date.created 2015-06-24
dc.date.issued 2015-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56805
dc.description.abstract [EN] The aim of this basic projectn is the development and management of the Gola del Perellonet. This city center, situated near the Albufera of Valencia, is in a state of significant deterioration after years of neglect by the General Plans of the municipality of Valencia. In tackling this project, an inventory of existing elements, followed by the identification of deficiencies for further prioritization of the actions to be taken it was carried out. There were three lines of action were considered, the renewal of internal roads, construction of a boardwalk, and replacement of the retaining wall of the gorge, a new wall bracket. The new road network involves renovating the main roads and the construction of a new road that will give connectivity to each other existing. This action is accompanied by the construction of a new network of stormwater drainage, replacement of the luminaires and improvement of public spaces, giving priority to pedestrians against the driver, and increasing the elements of rest and recreation. The boardwalk has as its main objective the improvement of the environment in which it is located, enhancing the aesthetics and integration with the environment. It is a connecting element between the houses and the beach, serving as a protective element of the dune area. It is a wooden structure on stilts, which have a light appearance, incorporate local plants. The new road network involves renovating the main roads and the construction of a new road that will give connectivity to each other existing. This action is accompanied by the construction of a new network of stormwater drainage, replacement of the luminaires and improvement of public spaces, giving priority to pedestrians against the driver, and increasing the elements of rest and recreation. The boardwalk has as its main objective the improvement of the environment in which it is located, enhancing the aesthetics and integration with the environment. It is a connecting element between the houses and the beach, serving as a protective element of the dune area. It is a wooden structure on stilts, which have a light appearance, incorporate local plants. The retaining wall of the Gola by age and lack of maintenance is in a state of advanced deterioration. It is a necessary replacement to maintain performance levels of security. Along with this structural measure, the recreational use of such infrastructure projects incorporating a series of pontoons to serve small fishing boats. Each of these actions has been preceded by an analysis of alternatives to ensure the realization of the most appropriate option. After selecting will proceed to its definition and design, followed by the definition of details and economic valuation. The actions carried out, despite their different typology, aim to improve the study area, projecting for future urban development, and integration and connectivity of the proceedings. es_ES
dc.description.abstract [CA] Lóbjectiu d'este proyecte bàsic és el desenrrotllament i ordenació de la Gola del Perellonet. Este nucli urbà, situat en les proximitats de l'Albufera de València, es troba en un estat actual de notable deteriorament rere anys d'abandó per part dels Plans Generals del municipi de València. A l'hora d'abordar este projecte, es va realitzar un inventari dels elements existents, seguit de la identificació de les deficiències per a una posterior priorització de les actuacions a realitzar. Tres van ser les línies d'acció que es van considerar, la renovació dels viaris interns, la construcció d'un passeig marítim, i la substitució del mur de contenció de la gola, per un nou mur ménsula. La nova xarxa viària suposa la renovació dels vials principals, així com, la construcció d'un nou vial que donarà connectivitat entre si als actuals. Esta actuació ve acompanyada de la construcció d'una nova xarxa de drenatge d'aigües pluvials, la substitució de les lluminàries i millora dels espais públics, prioritzant al vianant enfront del conductor, i augmentant els elements de repòs i escampament. El passeig marítim té per objectiu principal la millora de l'entorn en què se situa, potenciant l'estètica i la integració amb el mig. Es tracta d'un element d'unió entre les vivendes i la platja, servint d'element protector de la zona dunar. Es tracta d'una estructura de fusta amb puntals, que tindrà un aspecte lleuger, incorporarà vegetació de la zona. El mur de contenció de la gola per antiguitat i falta de manteniment es troba en un estat d'avançat deteriorament. És una actuació necessària la seua substitució per a mantindre els nivells de seguretat. Junt amb esta mesura estructural, es projecta l'aprofitament lúdic d'esta infraestructura incorporant una sèrie de pantalans per a donar servici a les xicotetes embarcacions de pescadors Cada una d'estes actuacions ha vingut precedides d'una anàlisi d'alternatives que garantisca la realització de l'opció més adequada. Una vegada triada es procedirà a la seua definició i dimensionamiento, seguit de la definició de detalls i valoració econòmica. Les actuacions realitzades, a pesar de la seua tipologia distinta, perseguixen la millora de la zona d'estudi, projectant-la de cara a futurs desenrotllaments urbanístics, així com la integració i connectivitat de les actuacions. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este Proyecto básico es el aprovechamiento y ordenación de la Gola del Perellonet. Este núcleo urbano, situado en las proximidades de la Albufera de Valencia, se encuentra en un estado actual de notable deterioro tras años de abandono por parte de los Planes Generales del municipio de Valencia. A la hora de abordar este proyecto, se realizó un inventario de los elementos existentes, seguido de la identificación de las deficiencias para una posterior priorización de las actuaciones a realizar. Tres fueron las líneas de acción que se consideraron, la renovación de los viarios internos, la construcción de un paseo marítimo, y la sustitución del muro de contención de la gola, por un nuevo muro ménsula. La nueva red viaria supone la renovación de los viales principales, así como, la construcción de un nuevo vial que dará conectividad entre sí a los actuales. Esta actuación viene acompañada de la construcción de una nueva red de drenaje de aguas pluviales, la sustitución de las luminarias y mejora de los espacios públicos, priorizando al peatón frente al conductor, y aumentando los elementos de reposo y esparcimiento. El paseo marítimo tiene por objetivo principal la mejora del entorno en el que se sitúa, potenciando la estética y la integración con el medio. Se trata de un elemento de unión entre las viviendas y la playa, sirviendo de elemento protector de la zona dunar. Se trata de una estructura de madera con pilotes, que tendrá un aspecto ligero, incorporará vegetación de la zona. El muro de contención de la gola por antigüedad y falta de mantenimiento se encuentra en un estado de avanzado deterioro. Es una actuación necesaria su sustitución para mantener los niveles de seguridad. Junto con esta medida estructural, se proyecta el aprovechamiento lúdico de esta infraestructura incorporando una serie de pantalanes para dar servicio a las pequeñas embarcaciones de pescadores. Cada una de estas actuaciones ha venido precedidas de un análisis de alternativas que garantice la realización de la opción más adecuada. Una vez elegida se procederá a su definición y dimensionamiento, seguido de la definición de detalles y valoración económica. Las actuaciones realizadas, a pesar de su tipología distinta, persiguen la mejora de la zona de estudio, proyectándola de cara a futuros desarrollos urbanísticos, así como la integración y conectividad de las actuaciones. es_ES
dc.format.extent 32 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Development es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Boardwalk es_ES
dc.subject Desenrrotllament es_ES
dc.subject Ordenació es_ES
dc.subject Passeig Marítim es_ES
dc.subject Aprovechamiento es_ES
dc.subject Ordenacion es_ES
dc.subject Gola es_ES
dc.subject Perellonet es_ES
dc.subject Paseo Marítimo es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Aprovechamiento y ordenación de la gola del Perellonet, t.m. Valencia (Valencia): Paseo marítimo es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ahuir Pérez, C. (2015). Aprovechamiento y ordenación de la gola del Perellonet, t.m. Valencia (Valencia): Paseo marítimo. http://hdl.handle.net/10251/56805. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record