- -

Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Obra de atraque

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Obra de atraque

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Simeón Saro, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-02T16:21:23Z
dc.date.available 2015-11-02T16:21:23Z
dc.date.created 2015-09-08
dc.date.issued 2015-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56881
dc.description.abstract [EN] Due to the significant increase in the volume of Mediterranean cruises in recent years, it was considered appropriate to carry out the construction of a dock for cruise ships in the port of Torrevieja. The works will be placed attached to the outer dock marina marine salt. The basic objective of the project is the definition and assessment necessary for the construction of a pier for cruise ships in the port of Torrevieja (Alicante) works. The work should include everything necessary to satisfy users this includes, apart from the dock, terminal, parking, road communication ... The works will be divided into two phases. In the first phase the pier and esplanade will be built, and in the second, the passenger terminal will be built and the area is urbanized. In the area of operation of the planned works the passenger terminal will be located, which will be to provide the services necessary for proper and overall performance. Also keep in mind that Torrevieja would be a port of call within the path of the cruise. These ports do not have an infrastructure as a home port, only necessary for mooring or anchoring of the vessel and its passengers fall, including a number of services such as tourist information booths, toilets ... These ports are one of the reasons for your cruise, as are attractions for passengers. The largest cruise ship could dock at the port of Torrevieja would be 200 meters long, 32.5 meters wide and 7 meters deep. Regarding the construction of the dock work, we have chosen the type of mass concrete blocks, in addition, its ease of construction, low cost, recommended for less than 10 meters and easy maintenance drafts typology. The pier will have a depth of 9 meters, as well as the harbor basin, areas that have less depth to be dredged -9 meters altitude. In the work plan it has been estimated deadline for the execution of all the work of five months and a half months in accordance with the specified performances in the technical documentation accompanying the project for different work units listed. es_ES
dc.description.abstract [CA] A causa del notable increment en el volum de creuers per la Mediterrània en els últims anys, es va considerar convenient procedir a la construcció d'un moll per a creuers turístics al port de Torevieja. Les obres es situaran adossades al dic exterior del port esportiu de la marina salina. L'objectiu del projecte bàsic és la definició i valoració de les obres necessàries per a la construcció d'un moll per a creuers turístics al port de Torrevieja (Alacant). L'obra ha d'incloure tot el necessari per satisfer els usuaris, això inclou, a banda del moll, la terminal, pàrquing, la comunicació viària .... Les obres es dividiran en dues fases. En la primera fase es construirà el moll i l'esplanada, i en la segona, es construirà la terminal de passatgers i s'urbanitzara la zona. A la zona d'actuació de les obres projectades s'ubicarà la terminal de passatgers, a la qual s'haurà de proporcionar els serveis necessaris per al seu correcte i total funcionament. També cal tenir en compte que Torrevieja seria un port d'escala dins de la trajectòria del creuer. Aquests ports no compten amb una infraestructura com un home port, només la necessària per al atracada o ancoratge de l'embarcació i el seu descens de passatgers, incloent una sèrie de serveis com llocs d'informació turística, lavabos ... Aquests ports són un dels motius per la realització del creuer, ja que són punts d'interès per als passatgers. El creuer més gran que podria atracar al port de Torrevieja tindria 200 metres d'eslora, 32.5 metres de màniga i 7 metres de calat. Pel que fa a la construcció de l'obra d'atrac, s'ha escollit la tipologia de blocs de formigó en massa, a més per, la seva facilitat constructiva, el seu baix cost econòmic, tipologia recomanable per calats inferiors a 10 metres i fàcil manteniment. El moll tindrà un calat de 9 metres, igual que la dàrsena del port, les zones que tinguin un calat menor es dragaran fins a la cota -9 metres. En el pla d'obra s'ha estimat un termini per a l'execució de la totalitat de l'obra de cinc mesos i mig mesos d'acord amb els rendiments especificats en la documentació tècnica que acompanya aquest projecte per a les diferents unitats d'obra que apareixen. es_ES
dc.description.abstract [ES] Debido al notable incremento en el volumen de cruceros por el mediterráneo en los últimos años, se consideró conveniente proceder a la construcción de un muelle para cruceros turísticos en el puerto de Torrevieja. Las obras se situaran adosadas al dique exterior del puerto deportivo de la marina salina. El objetivo del proyecto básico es la definición y valoración de las obras necesarias para la construcción de un muelle para cruceros turísticos en el puerto de Torrevieja (Alicante). La obra debe incluir todo lo necesario para satisfacer a los usuarios esto incluye, aparte del muelle, la terminal, parking, la comunicación viaria¿. Las obras se dividirán en dos fases. En la primera fase se construirá el muelle y la explanada, y en la segunda, se construirá la terminal de pasajeros y se urbanizara la zona. En la zona de actuación de las obras proyectadas se ubicará la terminal de pasajeros, a la cual se deberá de proporcionar los servicios necesarios para su correcto y total funcionamiento. También hay que tener en cuenta que Torrevieja sería un puerto de escala dentro de la trayectoria del crucero. Estos puertos no cuentan con una infraestructura como un home port, solo la necesaria para el atraque o fondeo de la embarcación y su descenso de pasajeros, incluyendo una serie de servicios como puestos de información turística, aseos¿ Estos puertos son uno de los motivos para la realización del crucero, ya que son puntos de interés para los pasajeros. El crucero más grande que podría atracar en el puerto de Torrevieja tendría 200 metros de eslora, 32.5 metros de manga y 7 metros de calado. Respecto a la construcción de la obra de atraque, se ha escogido la tipología de bloques de hormigón en masa, además por, su facilidad constructiva, su bajo coste económico, tipología recomendable para calados inferiores a 10 metros y fácil mantenimiento. El muelle tendrá un calado de 9 metros, al igual que la dársena del puerto, las zonas que tengan un calado menor se dragaran hasta la cota -9 metros. En el plan de obra se ha estimado un plazo para la ejecución de la totalidad de la obra de cinco meses y medio meses de acuerdo con los rendimientos especificados en la documentación técnica que acompaña a este proyecto para las diferentes unidades de obra que aparecen. es_ES
dc.format.extent 29 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Cruises es_ES
dc.subject Work es_ES
dc.subject Berth es_ES
dc.subject Superstructure es_ES
dc.subject Fenders es_ES
dc.subject Bollards es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Creuers es_ES
dc.subject Torrevella es_ES
dc.subject Atrac es_ES
dc.subject Defenses es_ES
dc.subject Pilons es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Cruceros es_ES
dc.subject Torrevieja es_ES
dc.subject Obra es_ES
dc.subject Atraque es_ES
dc.subject Superestructura es_ES
dc.subject Defensas es_ES
dc.subject Bolardos es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Obra de atraque es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Simeón Saro, P. (2015). Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Obra de atraque. http://hdl.handle.net/10251/56881. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record