- -

Propuesta de regeneración y ordenación del frente litoral de Altea

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Propuesta de regeneración y ordenación del frente litoral de Altea

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.author Sanz Añaños, Alberto es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-11T08:08:29Z
dc.date.available 2015-11-11T08:08:29Z
dc.date.created 2015-09-28
dc.date.issued 2015-11-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57327
dc.description.abstract [CA] El present projecte, el títol del qual és "PROPOSTA DE REGENERACIÓ I ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL D'ALTEA. (ALACANT) ", té com a objecte servir com a Treball Final de Màster (Tipus professional) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València. El màster en qüestió és el de Transport, Territori i Urbanisme. En el present estudi, es definixen, justifiquen i valoren un conjunt d'actuacions per a dur a terme el condicionament i millora de l'esmentat tram litoral, que en l'actualitat es mostra amb serioses deficiències erosives. Este projecte té com a principals objectius els que se citen a continuació: - Recuperar una línia de costa que ha patit una forta regressió. - Tornar a la franja litoral en estudi a un aspecte natural, destruït en les últimes dècades per la construcció d'un dic longitudinal, el dic d'abric del port i el passeig marítim. - Aconseguir una platja estable enfront de la dinàmica litoral i, concretament, enfront de l'acció puntual dels temporals. - Ordenar i acondicionar els servicis i equipaments de la franja litoral. - Dotar al municipi d'Altea d'una estètica litoral d'acord amb el seu turisme de qualitat. Per a complir dits objectius es plantegen 5 alternatives de les quals, per mitjà d'una complexa anàlisi multicriterio es revela la més favorable de totes elles, la solució òptima. Una vegada obtinguda dita solució donarà començament el procés de càlcul del disseny de la futura actuació, amb un període de retorn de 36 anys per a l'alimentació artificial de les platges i un de 70 per als dics exempts que es col·locaran per a defendre la costa. La situació final del tram objecte de estudi serà el d'un nou front litoral dotat d’un ample mínim de 40 metres de platja, que conservarà la tipologia de material sedimentari original, és a dir, cants rodats. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project, whose title is "PROPOSAL FOR REGENERATION AND MANAGEMENT OF THE COAST OF ALTEA’S FRONT (ALICANTE)’, aims to serve as a Final Master Work (professional kind) of the Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos of the Universidad Politécnica de Valencia. The master in question is Transporte, Territorio y Urbanismo In the present study, defined, justify and appreciate a set of actions to carry out the refurbishment and improvement of the mentioned coastline, which is currently displayed with serious erosive deficiencies. This project has the next objetive list: - Retrieve coastline that has suffered a significant decline - Return to the coastline in study a natural look, destroyed in the last few decades by the construction of a longitudinal dike, the dyke of the port and boardwalk. - Achieve a stable beach versus coastal dynamics and specifically versus storms. - Sort and conditioning services and facilities in the coastal strip. - Give to Altea a great aesthetic coastline. To meet such goals there are 5 alternatives which, through a complex analysis multi-criteria reveals the most favorable of all of them, the optimal solution. Once obtained the solution begins the process of calculation in the design of future action, with a return period of 36 years for artificial sands of the beaches and one of 70 for exempt dykes to be placed to defend the coast The final situation of the beach is that of a new coastline front with a minimum width of 40 metres from the beach, which will retain the types of original sedimentary material, gravel. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto, cuyo título es "PROPUESTA DE REGENERACIÓN Y ORDENACIÓN DEL FRENTE LITORAL DE ALTEA. (ALICANTE)’, tiene por objeto servir como Trabajo Final de máster (Tipo profesional) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. El máster en cuestión es el de Transporte, Territorio y Urbanismo. En el presente estudio, se definen, justifican y valoran un conjunto de actuaciones para llevar a cabo el acondicionamiento y mejora del citado tramo litoral, que en la actualidad se muestra con serias deficiencias erosivas. Este proyecto tiene como principales objetivos los que se citan a continuación: - Recuperar una línea de costa que ha sufrido una fuerte regresión. - Devolver a la franja litoral en estudio un aspecto natural, destruido en las últimas décadas por la construcción de un dique longitudinal, el dique de abrigo del puerto y el paseo marítimo. - Conseguir una playa estable frente a la dinámica litoral y, concretamente, frente a la acción puntual de los temporales. - Ordenar y acondicionar los servicios y equipamientos de la franja litoral. - Dotar al municipio de Altea de una estética litoral acorde con su turismo de calidad. Para cumplir dicho objetivos se plantean 5 alternativas de las cuales, mediante un complejo análisis multicriterio se revela la más favorable de todas ellas, la solución óptima. Una vez obtenida dicha solución da comienzo el proceso de cálculo del diseño de la futura actuación, con un periodo de retorno de 36 años para la alimentación artificial de las playas y uno de 70 para los diques exentos que se colocarán para defender la costa. La situación final del tramo objeto de estudió será la de un nuevo frente litoral con un ancho mínimo de 40 metros de playa, que conservará la tipología de material sedimentario original, es decir, cantos rodados. es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Altea es_ES
dc.subject Rompeolas es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Exento es_ES
dc.subject Regeneración es_ES
dc.subject Ordenación es_ES
dc.subject Playa es_ES
dc.subject Costa es_ES
dc.subject Obras marítimas es_ES
dc.subject Cantos rodados es_ES
dc.subject Escullera es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Exempt es_ES
dc.subject Regeneració es_ES
dc.subject Ordenació es_ES
dc.subject Platja es_ES
dc.subject Obres marítimes es_ES
dc.subject Cants rodats es_ES
dc.subject Breakwater es_ES
dc.subject Regeneration es_ES
dc.subject Town planning es_ES
dc.subject Beach es_ES
dc.subject Coast es_ES
dc.subject Marine construction es_ES
dc.subject Gravel es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo-Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme es_ES
dc.title Propuesta de regeneración y ordenación del frente litoral de Altea es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sanz Añaños, A. (2015). Propuesta de regeneración y ordenación del frente litoral de Altea. http://hdl.handle.net/10251/57327. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record