- -

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

Show full item record

Boronat Carbonell, R. (2015). Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols. http://hdl.handle.net/10251/60068.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60068

Files in this item

Item Metadata

Title: Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols
Author: Boronat Carbonell, Roser
Director(s): Ortiz Moragón, Josefina Martorell Alsina, Sebastián Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2015-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] L’objectiu del present treball consisteix en dur a terme l’estudi dels diferents procediments que es realitzen actualment al Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LRA) per a l’anàlisi de la radioactivitat existent ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Radioactivitat Ambiental , Norma ISO 17025
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record