- -

Planificacion y control temporal de obras en Perú: estado actual y propuestas de mejora

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Planificacion y control temporal de obras en Perú: estado actual y propuestas de mejora

Show full item record

Carbajal Guzman, PM. (2016). Planificacion y control temporal de obras en Perú: estado actual y propuestas de mejora. http://hdl.handle.net/10251/62041.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/62041

Files in this item

Item Metadata

Title: Planificacion y control temporal de obras en Perú: estado actual y propuestas de mejora
Author: Carbajal Guzmán, Paola Manuela
Director(s): Pellicer Armiñana, Eugenio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2016-03-15
Issued date:
Abstract:
[EN] As economic activity, the construction sector in Peru is considered one of the most important; not only for its ability to generate employment but also the evolution of this sector is linked to other branches of ...[+]


[CA] Com activitat econòmica, el sector de la construcció en PERÚ està considerada com una de les més importants; no només per la seua capacitat de generar treball, sinó que, a més, l'evolució d'este sector es troba vinculat ...[+]


[ES] Como actividad económica, el sector de la construcción en Perú es considerada como una de las más importantes; no solo por su capacidad de generar empleo, sino que, además, la evolución de este sector se encuentra ...[+]
Subjects: Project Management , Planning , Construction Industry Survey , Gestió de projectes , Planificació , Programació , Industria de la construcció , Enquesta , Gestión de proyectos , Planificación , Control , Programación , Industria de la Construcción , Encuesta
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record