- -

Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu

Show full item record

Fornet Salvador, A. (2015). Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu. http://hdl.handle.net/10251/64579

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64579

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu
Author: Fornet Salvador, Alberto
Director(s): Pelegrí Sebastiá, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-09-23
Issued date:
Abstract:
El propòsit d’aquest treball final de carrera, és la realització d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent mitjançant la connexió entre el sensor resistiu i el microcontrolador, deixant en desús la utilització ...[+]
Subjects: Sistemes electrònics , Microcontrolador PIC , Sensors , Electrónica , Processadors de senyals
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record