- -

Dimensionado de un parque de energía eólica, estudio de viabilidad económica y estudio de Impacto Ambiental. Aplicación la provincia de Teruel

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dimensionado de un parque de energía eólica, estudio de viabilidad económica y estudio de Impacto Ambiental. Aplicación la provincia de Teruel

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez Martín, Miguel Ángel es_ES
dc.contributor.author Mena Jiménez, Manuel es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-30T15:41:00Z
dc.date.available 2016-06-30T15:41:00Z
dc.date.created 2016-06-02
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/66852
dc.description.abstract [EN] The purpose of this research has been to find the ideal location for the construction of a wind farm of 40 MW, to meet future energy demands, while renewable energy is empowered and national energy dependence is reduced. To this end, three possible locations have been chosen according to criteria of energy demand, wind resource, and logistics. This has led to choose three locations in the province of Teruel which are: - Monforte de Moyuela - Sierra de San Just - Villar de los Navarros We have started from three different models of wind turbine power: - Enercon E-101 3MW - Gamesa G-132 5MW - Enercon E-126 7.5 MW From these data, we have calculated the technical dimensioning of the park in each location, and with each wind turbine model. After obtaining the factors of use and production of each option, we have conducted an economic feasibility survey, in which three different forms of financing have been taken into account: - 100% own funding. - 20% own funding , and a bank loan worth 80% of the initial investment. - 20% own funding to 20%, and sales of bonds worth 80% of the initial investment. Obtaining a forecast of profits or losses that may involve each of the studied cases, taking the following indicators: IRR (internal rate of return), NPV (net present value), IR (Performance Index), and PAY Back (time that it takes to make a profit). The economic feasibility survey will be used to compare the three sites and wind turbines; however the chose of funding model will depend on the interests of the promoter. We have also made an Environmental Impact Survey comparing the three locations. With it we have objectified, as far as possible, the impacts that the construction of the park may have in each site. They have been compared under the same criteria to obtain the most environmentally friendly option. Once all the results have been obtained, we have developed two multi matrices, one that favors the most profitable options against the results of the environmental impact study, and other one that gives greater importance to environmental criteria. In both cases the impact on employment has been emphasized, due to the location of the emplacemens in a province with high unemployment rates. es_ES
dc.description.abstract [CA] Al present estudi s'ha cercat la localització idònia per a la construcció d'un parc eòlic de 40 MW de potència, per satisfer les demandes energètiques futures, alhora que es potenciï les energies renovables i es redueix la dependència energètica nacional. Per a això, s'han seleccionat tres possibles localitzacions atenent a criteris de demanda energètica, recurs eòlic, i logística. Això ha portat a escollir tres localitzacions de la província de Terol que són: - Monforte de Moyuela - Sierra de Sant Just - Villar de los Navarros S'ha partit de tres models d'aerogeneradors de diferent potència: - Enercon E-101 de 3 MW - Gamesa G-132 de 5 MW - Enercon E-126 de 7.5 MW A partir d'aquestes dades, s'han realitzat els càlculs de dimensionament tècnic del parc en cadascuna de les localitzacions, i amb cada un dels models d'aerogeneradors. Un cop obtinguts els factors d'ús i la producció de cada opció, s'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica, en el qual s'han tingut en compte tres formes de finançament diferents: - Finançament propi al 100% - Finançament propi al 20%, i un préstec bancari amb valor del 80% de la inversió inicial. - Finançament propi al 20%, i venda de bons amb valor del 80% de la inversió inicial. Obtenint-se una previsió dels beneficis o pèrdues que pot suposar cadascun dels casos estudiats, prenent com a indicadors el TIR (Taxa Interna de Retorn), el VAN (Valor Actualitzat Net), l'IR (Índex de Rendibilitat), i el Pay- back (temps que es triga a obtenir beneficis). L'estudi de Viabilitat Econòmica servirà per comparar entre els tres emplaçaments i aerogeneradors, encara que el model de finançament escollit dependrà dels interessos del promotor. S'ha realitzat un estudi d'impacte ambiental que ha comparat les tres localitzacions. De manera que s'ha objectivat, en la mesura del possible, els impactes que pugui causar la construcció del parc en cada emplaçament, i s'han comparat en igualtat de criteris per obtenir l'opció més favorable ambientalment. Un cop obtinguts tots els resultats, s'han realitzat dues matrius multicriteri, un que afavoreix a les opcions amb major rendibilitat enfront dels resultats de l'Estudi d'Impacte Ambiental, i una altra que dóna més importància als criteris ambientals. En tots dos casos s'ha posat èmfasi en l'impacte sobre l'ocupació per trobar-se els emplaçaments en una província amb altes taxes d'atur. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente estudio se ha buscado la localización idónea para la construcción de un parque eólico de 40 MW de potencia, para satisfacer las demandas energéticas futuras, a la vez que se potencie las energías renovables y se reduce la dependencia energética nacional. Para ello, se han escogido tres posibles localizaciones atendiendo a criterios de demanda energética, recurso eólico, y logística. Esto ha llevado a escoger tres localizaciones de la provincia de Teruel que son: - Monforte de Moyuela - Sierra de San Just - Villar de los Navarros Se ha partido de tres modelos de aerogeneradores de distinta potencia: - Enercon E-101 de 3MW - Gamesa G-132 de 5MW - Enercon E-126 de 7.5 MW A partir de estos datos, se han realizado los cálculos de dimensionamiento técnico del parque en cada una de las localizaciones, y con cada uno de los modelos de aerogeneradores. Una vez obtenidos los factores de uso y la producción de cada opción, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica, en el que se han tenido en cuenta tres formas de financiación distintas: - Financiación propia al 100% - Financiación propia al 20%, y un préstamo bancario con valor del 80% de la inversión inicial. - Financiación propia al 20%, y venta de bonos con valor del 80% de la inversión inicial. Obteniéndose una previsión de los beneficios o pérdidas que puede suponer cada uno de los casos estudiados, tomando como indicadores el TIR (Tasa Interna de Retorno), el VAN (Valor Actualizado Neto), el IR (Índice de Rentabilidad), y el Pay- Back (tiempo que se tarda en obtener beneficios). El estudio de Viabilidad Económica servirá para comparar entre los tres emplazamientos y aerogeneradores, no obstante el modelo de financiación escogido dependerá de los intereses del promotor. Se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental que ha comparado las tres localizaciones. De manera que se ha objetivado, en la medida de lo posible, los impactos que pueda causar la construcción del parque en cada emplazamiento, y se han comparado en igualdad de criterios para obtener la opción más favorable medio-ambientalmente. Una vez obtenidos todos los resultados, se han realizado dos matrices multicriterio, una que favorece a las opciones con mayor rentabilidad frente a los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, y otra que da mayor importancia a los criterios ambientales. En ambos casos se ha hecho hincapié en el impacto sobre el empleo por encontrarse los emplazamientos en una provincia con altas tasas de desempleo. es_ES
dc.format.extent 68 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dimensioning es_ES
dc.subject Turbine es_ES
dc.subject Power es_ES
dc.subject Wind es_ES
dc.subject Farm es_ES
dc.subject Economic es_ES
dc.subject Environmental es_ES
dc.subject Multi matrices es_ES
dc.subject Parc eólic es_ES
dc.subject Aerogenerador es_ES
dc.subject Viabilitat economica es_ES
dc.subject Multicriteri es_ES
dc.subject Dimensionament es_ES
dc.subject Parque eólico es_ES
dc.subject Aerogeneradores es_ES
dc.subject Viabilidad económica es_ES
dc.subject Ambiental es_ES
dc.subject Multicriterio es_ES
dc.subject Dimensionamiento es_ES
dc.subject Teruel es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Dimensionado de un parque de energía eólica, estudio de viabilidad económica y estudio de Impacto Ambiental. Aplicación la provincia de Teruel es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mena Jiménez, M. (2016). Dimensionado de un parque de energía eólica, estudio de viabilidad económica y estudio de Impacto Ambiental. Aplicación la provincia de Teruel. http://hdl.handle.net/10251/66852. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record