- -

Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución A

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución A

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Monleón Cremades, Salvador es_ES
dc.contributor.advisor Casanova Colón, José es_ES
dc.contributor.author Sánchez D'Ocon, Ignacio es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-01T15:44:32Z
dc.date.available 2016-09-01T15:44:32Z
dc.date.created 2016-06-30
dc.date.issued 2016-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/68556
dc.description.abstract [EN] The following Final Degree Project includes the development of a justified proposal for the construction of a bridge over the Alcalá ravine in Benicarló (Castellón), giving continuity to the Papa Luna Avenue. The adopted solution consists of a bowstring bridge with two free-standing arches and five rigid hangers per arch. The deck presents a mixed typology, conformed by a grill of longitudinal beams of constant depth and transverse beams of variable depth, as well as an in situ reinforced concrete slab. The equipment design comprises the conception of the road and pavements surface, the deck drainage, the lighting, the barriers and the imposts. Additionally, the construction process aims to serve as a proposed implementation of the building operations, following a sequence of basic tasks which are summarised in the work programme. Finally, the corresponding budget has been estimated, based on the definition of the intervening work units. es_ES
dc.description.abstract [CA] El Treball Final de Grau presentat abasta el desenvolupament d'una proposta justificada per a la construcció d'un pont sobre la Rambla d'Alcalà a Benicarló (Castelló), donant continuïtat a l'avinguda del Papa Lluna. La solució adoptada consisteix en un pont tipus bow-string amb dos arcs exempts i cinc pèndoles rígides per arc. El tauler presenta tipologia mixta, format per un engraellat de bigues longitudinals de cant constant i bigues transversals de cant variable, així com per una llosa de formigó armat executada in-situ. El disseny dels equipaments comprén la concepció del paviment de calçada i voreres, el drenatge del tauler, la il·luminació, les defenses i les impostes. Addicionalment, el procés constructiu pretén servir com una proposta d'execució de les operacions de materialització de l'obra, seguint una seqüència de tasques bàsiques que es resumeixen en el programa de treballs. Per últim, s'ha estimat el pressupost corresponent a aquest projecte, basant-se en la definició de les unitats d'obra intervinents. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Trabajo Final de Grado presentado abarca el desarrollo de una propuesta justificada para la construcción de un puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón), dando continuidad a la avenida del Papa Luna. La solución adoptada consiste en un puente tipo bow-string con dos arcos exentos y cinco péndolas rígidas por arco. El tablero presenta tipología mixta, formado por un emparrillado de vigas longitudinales de canto constante y vigas transversales de canto variable, así como por una losa de hormigón armado ejecutada in-situ. El diseño de los equipamientos comprende la concepción del pavimento de calzada y aceras, el drenaje del tablero, la iluminación, las defensas y las impostas. Adicionalmente, el proceso constructivo pretende servir como una propuesta de ejecución de las operaciones de materialización de la obra, siguiendo una secuencia de tareas básicas que se resumen en el programa de trabajos. Por último, se ha estimado el presupuesto correspondiente a este proyecto, en base a la definición de las unidades de obra intervinientes. es_ES
dc.format.extent 17 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Equipment es_ES
dc.subject Budget es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Arch es_ES
dc.subject Rigid hangers es_ES
dc.subject Steel es_ES
dc.subject Reinforced concrete es_ES
dc.subject Construction process es_ES
dc.subject Work programme es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Arc es_ES
dc.subject Pèndoles rígides es_ES
dc.subject Acer es_ES
dc.subject Formigó armat es_ES
dc.subject Equipaments es_ES
dc.subject Pressupost es_ES
dc.subject Procés constructiu es_ES
dc.subject Programa de treballs es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject Arco es_ES
dc.subject Péndolas rígidas es_ES
dc.subject Acero es_ES
dc.subject Hormigón armado es_ES
dc.subject Equipamientos es_ES
dc.subject Presupuesto es_ES
dc.subject Proceso constructivo es_ES
dc.subject Programa de trabajos es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución A es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sánchez D'ocon, I. (2016). Proyecto básico de puente sobre la Rambla de Alcalá en Benicarló (Castellón)". Diseño de los equipamientos, proceso constructivo y valoración de la obra. solución A. http://hdl.handle.net/10251/68556. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record