- -

Reordenación Puerto Siles. Urbanización y servicios (T.M. Canet d'en Berenguer, Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Reordenación Puerto Siles. Urbanización y servicios (T.M. Canet d'en Berenguer, Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.advisor González Escrivá, José Alberto es_ES
dc.contributor.author Baena Navarro, Ana María es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-02T16:32:44Z
dc.date.available 2016-09-02T16:32:44Z
dc.date.created 2016-07-13
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/68660
dc.description.abstract [EN] The project REORDENACIÓN PUERTO SILES. URBANIZACIÓN Y SERVICIOS (T.M. Canet d¿en Berenguer, Valencia) studies the redistribution of the land surface in this port, being completed with another project in which berthing lines are analyzed. In order to start with the design, three steps are set: services grouping, extension and/or adhesion of new services and replacement to optimize the space available. The first step is to group the different services that the port offers, according to its addressee: facilities for the watercrafts, to the users or the ports generals and, depending on its nature, sports or leisure facilities, watercraft maintenance and parking zones. The second step deals with the idea of which services could be improved and if new ones could be added. In this case, sport facilities will be enlarged. Regarding the grounding and maintenance area, a dry-dock will be installed in order to increase the port's capacity. Finally, a new parking will be built as the port will welcome more users once the project is finished. The third and last step is related to the replacement in the plan looking for the practicality in the access, and making a suitable aesthetics construction. That means the necessity of studying the pavement that is going to withstand each of the new services and facilities and if it is necessary to adapt them. The design of the proceedings starts with the fitness of the pavements where the facilities will be placed. Once it has been done, the execution will be programmed. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte REORDENACIÓN PUERTO SILES. URBANIZACIÓN Y SERVICIOS (T.M. Canet d'en Berenguer, València) , estudia la reordenació de la superfície terrestre d'este port, complementant-se amb un altre projecte en què s'estudien les línies d'atracada. Per a procedir amb el disseny del projecte s'establixen tres passos: agrupació dels servicis, ampliació y/o adhesió de nous servicis i reubicació per a l'optimització de l'espai. El primer pas és l'agrupació dels diferents servicis que el port oferix, en funció del seu destinatari, si es tracta de servicis per a les embarcacions, als usuaris o generals del port i en funció de la seua naturalesa si es tracta d'instal·lacions esportives o d'oci, de manteniment de les embarcacions o de pàrquing. El segon pas és la decisió que servicis es poden millorar i si es pot afegir algun més. En este cas s'ampliaran les instal·lacions esportives. Quant a la zona de varada i manteniment s'instal·larà una marina seca (amarraments en sec) per a aconseguir augmentar la capacitat del port. Finalment, atés que s'espera que el port tinga un nombre més gran d'usuaris requerirà un pàrquing més gran. El tercer i últim pas és la reubicació sobre el pla buscant la practicidad d'accés i gaudi de les mateixes i que l'estètica del conjunt siga adequada. Açò comporta la necessitat d'estudiar el paviment que suportarà cada una dels nous servicis i instal·lacions i si és necessari la seua adaptació. El disseny de les actuacions començarà amb l'adequació dels paviments on se situaran les instal·lacions i, a partir d'ací, es programa l'execució de les mateixes. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto REORDENACIÓN PUERTO SILES. URBANIZACIÓN Y SERVICIOS (T.M. Canet d'en Berenguer, Valencia), estudia la reordenación de la superficie terrestre de este puerto, complementándose con otro proyecto en el que se estudian las líneas de atraque. Para proceder con el diseño del proyecto se establecen tres pasos: agrupación de los servicios, ampliación y/o adhesión de nuevos servicios y reubicación para la optimización del espacio. El primer paso es la agrupación de los diferentes servicios que el puerto ofrece, en función de su destinatario, si se trata de servicios para las embarcaciones, a los usuarios o generales del puerto y en función de su naturaleza si se trata de instalaciones deportivas o de ocio, de mantenimiento de las embarcaciones o de parking. El segundo paso es la decisión de que servicios se pueden mejorar y si se puede añadir alguno más. En este caso se ampliarán las instalaciones deportivas. En cuanto a la zona de varada y mantenimiento se instalará una marina seca (amarres en seco) para conseguir aumentar la capacidad del puerto. Por último, dado que se espera que el puerto tenga mayor número de usuarios requerirá un parking de mayor tamaño. El tercer y último paso es la reubicación sobre el plano buscando la practicidad de acceso y disfrute de las mismas y que la estética del conjunto sea adecuada. Esto conlleva la necesidad de estudiar el pavimento que va a soportar cada una de los nuevos servicios e instalaciones y si es necesario su adaptación. El diseño de las actuaciones comenzará con la adecuación de los pavimentos donde se situarán las instalaciones y, a partir de ahí, se programa la ejecución de las mismas. es_ES
dc.format.extent 22 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Redistribution es_ES
dc.subject Harbour es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Sport es_ES
dc.subject Urbanization es_ES
dc.subject Reordenació es_ES
dc.subject Port Esportiu es_ES
dc.subject Urbanització es_ES
dc.subject Canet es_ES
dc.subject Reordenación es_ES
dc.subject Puerto Deportivo es_ES
dc.subject Urbanización es_ES
dc.subject Servicios es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Reordenación Puerto Siles. Urbanización y servicios (T.M. Canet d'en Berenguer, Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Baena Navarro, AM. (2016). Reordenación Puerto Siles. Urbanización y servicios (T.M. Canet d'en Berenguer, Valencia). http://hdl.handle.net/10251/68660. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record