- -

Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Bomba de Arena" (T.M. Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Bomba de Arena" (T.M. Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Martí Nicolás, Sergio es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-07T13:39:25Z
dc.date.available 2016-09-07T13:39:25Z
dc.date.created 2016-07-12
dc.date.issued 2016-09-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69007
dc.description.abstract [EN] Basic project for upgrading the coastline of the beach Garrofera alternative proposal "Bomb Arena" is the title of this final degree. The aim of such basic project is the regeneration of the beach Garrofera since the existing problem is the severe erosion that has, since there is only 17 meters from dry beach, due to the Port of Valencia which is a total barrier to beaches located south of the port because the coastline is solid transport North-South direction. Regeneration is done through artificial feeding, such alternative has been selected following a multi-criteria analysis which have been valued based on cost, functionality, environmental impact and aesthetics. It will be made with material from a marine deposit which meets all located 25 km away from the area of performance characteristics required. Dredging operations, transport and disposal will be carried out by a suction dredge up large capacity (30,500 m3) Jumbo type, which pour the material at three points along the beach. The volume to be dredged and pour is 1,000,000 m3 to give the beach a useful life of 15 years. Once you have completed the three preparations, some of the material will extend through loader that will return the beach to its natural state. The works will take place in spring because the weather conditions are favorable and will last for 36 days, ending the execution of the work in the month of June to condition the beach just for the summer as there will be greater influx of users. es_ES
dc.description.abstract [CA] Projecte bàsic de condicionament de la façana litoral de la platja de la Garrofera, proposta alternativa "Bomba de Sorra" és el títol del present Treball final de grau. L'objectiu de tal projecte bàsic és la regeneració de la platja de la Garrofera ja que la problemàtica existent és la forta erosió que presenta, ja que només hi ha 17 metres de platja de seca, deguda al Port de València que suposa una barrera total a les platges situades al sud del port a causa de que el transport de sòlid litoral és direcció nord-sud. La regeneració es realitzarà mitjançant alimentació artificial, aquesta alternativa ha estat seleccionada arran d'una anàlisi multicriteri on els criteris valorats han estat en funció del cost, funcionalitat, impacte ambiental i estètica. Es realitzarà amb material procedent d'un jaciment marí el qual compleix amb totes les característiques exigibles situat a 25 km de distància del la zona d'actuació. Les operacions de dragatge, transport i abocament seran realitzades per una draga de succió en marxa de gran capacitat de càrrega (30.500 m3) tipus Jumbo, la qual abocarà el material en tres punts al llarg de la platja. El volum a dragar i abocar és de 1.000.000 m3 per dotar la platja d'una vida útil de 15 anys. Un cop s'hagin realitzat els tres aplecs, s'estendrà una part del material mitjançant pales carregadores que tornaran a la platja seu estat natural. Les obres tindran lloc a la primavera ja que les condicions climàtiques són favorables i tindrà una durada de 36 dies, finalitzant l'execució de l'obra en el mes de juny per condicionar la platja just per a l'època estival ja que hi haurà més afluència d'usuaris. es_ES
dc.description.abstract [ES] Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera, propuesta alternativa "Bomba de Arena" es el título del presente Trabajo final de grado. El objetivo de tal proyecto básico es la regeneración de la playa de la Garrofera puesto que la problemática existente es la fuerte erosión que presenta, puesto que solo hay 17 metros de playa de seca, debida al Puerto de Valencia que supone una barrera total a las playas situadas al sur del puerto debido a que el transporte de sólido litoral es dirección Norte-Sur. La regeneración se realizará mediante alimentación artificial, dicha alternativa ha sido seleccionada a raíz de un análisis multicriterio donde los criterios valorados han sido en función del coste, funcionalidad, impacto ambiental y estética. Se realizará con material procedente de un yacimiento marino el cual cumple con todas las características exigibles situado a 25 km de distancia del la zona de actuación. Las operaciones de dragado, transporte y vertido serán realizadas por una draga de succión en marcha de gran capacidad de carga (30.500 m3) tipo Jumbo, la cual verterá el material en tres puntos a lo largo de la playa. El volumen a dragar y verter es de 1.000.000 m3 para dotar a la playa de una vida útil de 15 años. Una vez se hayan realizado los tres acopios, se extenderá una parte del material mediante palas cargadoras que devolverán a la playa su estado natural. Las obras tendrán lugar en primavera puesto que las condiciones climáticas son favorables y tendrá una duración de 36 días, finalizando la ejecución de la obra en el mes de Junio para acondicionar la playa justo para la época estival puesto que habrá mayor afluencia de usuarios. es_ES
dc.format.extent 24 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Beach es_ES
dc.subject Regeneration es_ES
dc.subject Site es_ES
dc.subject Dredger es_ES
dc.subject Storage es_ES
dc.subject Conditioning es_ES
dc.subject Speed es_ES
dc.subject Functionality es_ES
dc.subject Multi-criteria es_ES
dc.subject Duration es_ES
dc.subject Pump es_ES
dc.subject Sand es_ES
dc.subject Platja es_ES
dc.subject Regeneració es_ES
dc.subject Jaciment es_ES
dc.subject Aplec es_ES
dc.subject Condicionament es_ES
dc.subject Rapidesa es_ES
dc.subject Funcionalitat es_ES
dc.subject Cost es_ES
dc.subject Durada es_ES
dc.subject Sorra es_ES
dc.subject Conclusió es_ES
dc.subject Playa es_ES
dc.subject Regeneración es_ES
dc.subject Yacimiento es_ES
dc.subject draga es_ES
dc.subject Jumbo es_ES
dc.subject Acopio es_ES
dc.subject Acondicionamiento es_ES
dc.subject Rapidez es_ES
dc.subject Funcionalidad es_ES
dc.subject Multicriterio es_ES
dc.subject Coste es_ES
dc.subject Duración es_ES
dc.subject Bomba es_ES
dc.subject Arena es_ES
dc.subject Conclusión es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Bomba de Arena" (T.M. Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martí Nicolás, S. (2016). Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Bomba de Arena" (T.M. Valencia). http://hdl.handle.net/10251/69007. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record