- -

Estudio de acondicionamiento del tramo de la carretera N-232 entre los P.Ks 88.200 y 106.450 (Teruel). Estudio Geotécnico

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de acondicionamiento del tramo de la carretera N-232 entre los P.Ks 88.200 y 106.450 (Teruel). Estudio Geotécnico

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Torrijo Echarri, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Cortés Gimeno, Rafael es_ES
dc.contributor.author Cebrián Sánchez, Paloma es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-07T15:35:44Z
dc.date.available 2016-09-07T15:35:44Z
dc.date.created 2016-07-07
dc.date.issued 2016-09-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69028
dc.description.abstract [EN] The following Study of reconditioning is consistent to the objectives set for a Final work of degree. It represents an application of the professional skills associated with the degree, putting into practice knowledge and techniques learnt throughout the current degree. In the present work we will carry out the reconditioning of the N-232 highway, located between the kilometre point 88.200 and kilometre point 106.450. This highway is located in the region of ¿El Matarraña¿, in the border area between Castellón and Teruel. This road of communication involves mainly the traffic of the north coast, whose regions have an important touristic and residential presence. Firstly, after an introduction of the present situation, the determinants that are concerned to the design and conception of the current highway are brought up. Straightaway, a series of alternatives are showed choosing the best of them with discerning. Furthermore, the geotechnical and geological issues of the area are studied carefully, as well as the hydrological aspects, suggesting drainage works. In addition, it will be developed the corresponding study for the structural pre-dimensioning of the overpass for animals over the N-232 and the design of the drainage frames. Thereby, the propose solutions are served as a useful initial approach. es_ES
dc.description.abstract [CA] El següent Estudi de Condicionament s'ajusta adequadament als objectius marcats per a un Treball Final de Grau. Representa, en si mateix, una aplicació de les competències professionals associades al títol, podent posar en pràctica els coneixements i tècniques assimilats de manera teòrica durant el Grau. En el present treball es va portar a terme el condicionament de la carretera N-232 que es troba entre els punts quilomètrics 88,200 i 106,450. Aquesta via, es localitza a la comarca de Matarranya, a la zona limítrofa entre les províncies de Castelló i Terol. Aquesta via de comunicació recull principalment el trànsit de la zona costanera del nord, els municipis de la qual compten amb una important presència turística i residencial. En primer lloc, després d'una introducció de la situació existent, es plantegen els condicionants que afecten al disseny i concepció de la carretera actual. Seguidament es plantegen una sèrie d'alternatives, escollint de manera justificada la solució óptima. A continuació, s'estudia de forma més exhaustiva la geotècnia i la geologia de la zona, així com la hidrologia, plantejant una solució de drenatge del traçat. Per a finalitzar, es desenvoluparà l'estudi pertinent pel pre-dimensionament del pas superior i el disseny dels marcs de drenatge transversal. D'aquesta manera queden definides, sense arribar al nivell de profunditat d'un Projecte de Construcció, les solucions adoptades. es_ES
dc.description.abstract [ES] El siguiente Estudio de acondicionamiento se ajusta adecuadamente a los objetivos marcados para un Trabajo Final de Grado. Representa en sí mismo una aplicación de las competencias profesionales asociadas al título, pudiendo poner en práctica los conocimientos y técnicas asimilados de forma teórica durante el Grado. En el presente trabajo se va a llevar a cabo el acondicionamiento de la carretera N-232 que se sitúa entre los P.K. 88.200 y P.K. 106.450. Dicha carretera, se localiza en la comarca de El Matarraña, en la zona limítrofe entre las provincias de Castellón y Teruel. Esta vía de comunicación recoge principalmente el tráfico de la zona costera del norte, cuyos municipios cuentan con una importante presencia turística y residencial. En primer lugar, tras una introducción de la situación existente, se plantean los condicionantes que afectan al diseño y concepción de la actual carretera. Seguidamente se plantean una serie de alternativas escogiendo de manera justificada la solución óptima. A continuación, se estudia de forma más exhaustiva la geotecnia y geología de la zona, así como la hidrología, planteando una solución de drenaje del trazado. Posteriormente, se desarrollará el estudio pertinente para el pre-dimensionamiento del paso superior y el diseño de los marcos de drenaje transversal. De este modo quedan definidas, sin llegar al nivel de profundidad de un proyecto de construcción, las soluciones adoptadas. es_ES
dc.format.extent 18 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Reconditioning es_ES
dc.subject Geotechnical es_ES
dc.subject Hydraulic es_ES
dc.subject Overpass es_ES
dc.subject Drainage es_ES
dc.subject Frames es_ES
dc.subject Condicionament es_ES
dc.subject Terol es_ES
dc.subject Castelló es_ES
dc.subject Geotècnia es_ES
dc.subject Hidràulica es_ES
dc.subject Pas superior es_ES
dc.subject Marcs es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Acondicionamiento es_ES
dc.subject Castellón es_ES
dc.subject Teruel es_ES
dc.subject N-232 es_ES
dc.subject Geotécnia es_ES
dc.subject Hidráulica es_ES
dc.subject Paso superior es_ES
dc.subject Marcos es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de acondicionamiento del tramo de la carretera N-232 entre los P.Ks 88.200 y 106.450 (Teruel). Estudio Geotécnico es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cebrián Sánchez, P. (2016). Estudio de acondicionamiento del tramo de la carretera N-232 entre los P.Ks 88.200 y 106.450 (Teruel). Estudio Geotécnico. http://hdl.handle.net/10251/69028. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record