- -

Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Defensas Exentas. (T.M. Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Defensas Exentas. (T.M. Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.advisor Gómez Martín, María Esther es_ES
dc.contributor.author Valero Castilla, Eduardo es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-15T15:34:14Z
dc.date.available 2016-09-15T15:34:14Z
dc.date.created 2016-07-12
dc.date.issued 2016-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69902
dc.description.abstract [EN] Basic project for upgrading the opposite coast beach Garrofera alternative proposal "Defenses Exempt. (T. M. Valencia) is the title of Final Grade (TFG) The objective of this action is to improve the current situation, in which the section that is the subject of this basic project is in sharp decline due to factors that have changed the longshore transport of the beach due to the successive enlargements of the Port of Valencia , representing a total barrier and the construction of dams on the river Turia, which significantly reduces sediment supply. The alternative has been chosen by applying a multi-criteria analysis assessing the cost, environmental impact, aesthetics and functionality. This alternative involves the construction of a series of free half BMVE sea level in dams, this solution provides a shelter in the area of ¿¿the coast which generates shadow. The breakwaters will be constructed by the use of maritime resources, among which are the use of barges side discharge and a backhoe on both dredging barge that allows placement of riprap and changing the tool blade. The estimated construction duration is 123 days, in which both previous operations such as permit applications and authorizations to the realization of a precision bathymetry included. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Projecte bàsic de condicionament del front litoral de la platja de la Garrofera Proposta d'alternativa "Defenses Exemptes. (T.M. València) és el títol del Treball Final de Grau (TFG) L'objectiu d'aquesta actuació és la millora de la situació actual, en què el tram que és objecte d'aquest projecte bàsic està en forta regressió a causa de factors que han variat el transport litoral de la platja a causa de les successives ampliacions del Port de València , el que suposa una barrera total ia la construcció de preses en la llera del riu Túria, la qual cosa redueix notablement l'aportació de sediments. L'alternativa ha estat escollida mitjançant l'aplicació d'una anàlisi multicriteri valorant els criteris de cost, impacte ambiental, estètica i funcionalitat. Aquesta alternativa consisteix en la construcció d'una sèrie de dics exempts a nivell mitjà del mar a BMVE, aquesta solució proporciona un abric a la zona de la costa a la qual genera ombra. Els dics exempts es construiran mitjançant l'ús de mitjans marítims, entre els quals destaquen l'ús de gànguils d'abocament lateral i d'una retroexcavadora sobre pontona que permet tant dragar com la col·locació d'escullera canviant-li el útil de la pala. La durada estimada de les obres serà de 123 dies, en les quals s'inclouen tant operacions prèvies com poden ser la sol·licitud de permisos i autoritzacions, fins a la realizacion d'una batimetria de precisió. es_ES
dc.description.abstract [ES] Proyecto básico de acondicionamiento del frente litoral de la playa de la Garrofera Propuesta de alternativa "Defensas Exentas. (T.M. Valencia) es el título del Trabajo Final de Grado (TFG) El objetivo de esta actuación es la mejora de la situación actual, en la que el tramo que es objeto de este proyecto básico esta en fuerte regresión debido a factores que han variado el transporte litoral de la playa debido a las sucesivas ampliaciones del Puerto de Valencia , lo que supone una barrera total y a la construcción de presas en el cauce del rió Turia, lo cual reduce notablemente la aportación de sedimentos. La alternativa ha sido escogida mediante la aplicación de un análisis multicriterio valorando los criterios de coste, impacto ambiental, estética y funcionalidad. Dicha alternativa consiste en la construcción de una serie de diques exentos a nivel medio del mar en BMVE, esta solución proporciona un abrigo a la zona de la costa a la cual genera sombra. Los diques exentos se construirán mediante el empleo de medios marítimos, entre los que destacan el uso de gánguiles de vertido lateral y de una retroexcavadora sobre pontona que permite tanto dragar como la colocación de escollera cambiándole el útil de la pala. La duración estimada de las obras será de 123 dias, en las cuales se incluyen tanto operaciones previas como pueden ser la solicitud de permisos y autorizaciones, hasta la realización de una batimetría de precisión. es_ES
dc.format.extent 20 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Breakwater es_ES
dc.subject Detached es_ES
dc.subject Low es_ES
dc.subject Crested es_ES
dc.subject Multi es_ES
dc.subject Shelter es_ES
dc.subject Regression es_ES
dc.subject Hopper es_ES
dc.subject Discharge es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Exempt es_ES
dc.subject Baixa es_ES
dc.subject Coronació es_ES
dc.subject Abric es_ES
dc.subject Regressió es_ES
dc.subject Abocament es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Exento es_ES
dc.subject Baja es_ES
dc.subject Coronación es_ES
dc.subject Multicriterio es_ES
dc.subject Abrigo es_ES
dc.subject Regresión es_ES
dc.subject Gánguil es_ES
dc.subject Vertido es_ES
dc.subject Lateral es_ES
dc.subject Retroexcavadora es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Defensas Exentas. (T.M. Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Valero Castilla, E. (2016). Proyecto básico de acondicionamiento de la fachada litoral de la playa de la Garrofera. Propuesta de alternativa "Defensas Exentas. (T.M. Valencia). http://hdl.handle.net/10251/69902. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record