- -

Arqueologia informàtica: disseny i implementació d’un comptòmetre amb Scratch

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arqueologia informàtica: disseny i implementació d’un comptòmetre amb Scratch

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Molero Prieto, Xavier es_ES
dc.contributor.author García Canut, Joan Antoni es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3481064999999717; north=39.4827755; name=Universitat Politècnica de València, Museu d'Informàtica, Passatge Amparo Rivelles, 46022 València, Espanya
dc.date.accessioned 2016-10-04T08:19:20Z
dc.date.available 2016-10-04T08:19:20Z
dc.date.created 2016-09-14
dc.date.issued 2016-10-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/71080
dc.description.abstract [CA] El present treball es focalitza en el disseny i implementació de la primera calculadora mecànica impulsada per tecla, el comptòmetre. Per al seu disseny i implementació s’utilitza el llenguatge de programació Scratch desenvolupat pel MIT. Una vegada el comptòmetre implementat, està disponible a la pàgina web del Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica amb l’objectiu de col·laborar amb el museu per a la difusió cultural i preservar el patrimoni digital. Al mateix temps, es dona a conèixer la potència del llenguatge de programació Scratch, un llenguatge senzill, didàctic i que no hi cal cap requisit mínim previ. Respecte a la memòria, primer es realitza un repàs dins del marc històric i social al que pertany el comptòmetre. Després es profunditza amb el comptò- metre per a conèixer com funciona el seu mecanisme, per a què s’utilitza, quins models es fabricaren i el tipus d’operacions aritmètiques. Per acabar, es dissenya i s’implementa el comptòmetre amb Scratch amb l’objectiu de donar la mateixa funcionalitat que un comptòmetre d’aquella època. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo se centra en el diseño e implementación de la primera calculadora mecánica impulsada por tecla, el comptómetro. Para su diseño e implementación se utiliza el lenguaje de programación Sctach desenvolupado por el MIT. Una vez el comptómetro implementado, está disponible en la página web del Museo de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática con el objetivo de colaborar con el museo para la difusión cultural y preservar el patrimonio digital. Al mismo tiempo, se da a conocer la potencia del lenguaje de programación Scratch, un lenguaje sencillo, didáctico y que no necesita ningún requisito mínimo previo. Respecto a la memoria, primero se realiza un repaso dentro del marco histórico y social al que pertenece el comptómetro. Después se profundiza con el comptómetro para conocer cómo funciona, para qué se utiliza, qué modelos se fabricaron y el tipo de operaciones aritméticas. Para finalizar, se diseña y se implementa el comptómetro con Scratch con el objetivo de dar la misma funcionalidad que un comptómetro de aquella época. es_ES
dc.description.abstract [EN] The current work is focused on the design and implementation of the first mechanical calculator driven by key, the Comptometer. In this work I have used Scratch programming language for their design and implementation developed by the MIT. The comptometer will available in the web site of the Computing Museum of the Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica with the objective to collaborate with the museum for the cultural diffusion and save the digital heritage. In the same time, also demonstrate the power of the Scratch programming language, an easy language, didactic that does not need previous minimum requirement. In the memory, first is analyzed a review within the historical and social context that comptometer belongs. After we will discover how comptometer works, their main use, the comptometer models and the arithmetical operations. By last, the comptometer is designed and implemented with the main goal to provide the same funcionality that a comptomter in that time. es_ES
dc.format.extent 113 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Arqueologia informàtica es_ES
dc.subject Comptòmetre es_ES
dc.subject Programació es_ES
dc.subject Scratch es_ES
dc.subject Museu d’Informàtica es_ES
dc.subject Patrimoni digital es_ES
dc.subject Calculadora mecànica es_ES
dc.subject Comptómetro es_ES
dc.subject Museo de Informática es_ES
dc.subject Computer archeology es_ES
dc.subject Computer Museum es_ES
dc.subject Digital heritage es_ES
dc.subject Mechanical calculator es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Arqueologia informàtica: disseny i implementació d’un comptòmetre amb Scratch es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Canut, JA. (2016). Arqueologia informàtica: disseny i implementació d’un comptòmetre amb Scratch. http://hdl.handle.net/10251/71080. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\34654 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record