- -

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia).Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia).Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez Zuriaga, Ana María es_ES
dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Almenar Guiot, Olga es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-04T17:38:07Z
dc.date.available 2016-10-04T17:38:07Z
dc.date.created 2016-06-21
dc.date.issued 2016-10-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/71145
dc.description.abstract [EN] In the present project it has been carried out a study of the current situation of the CV-35 road passing through the town of Chelva (Valencia). First, we analyzed the behavior of traffic on the road and its adaptation to the surrounding environment. Then, it has been made a study of the most important aspects in road safety, such as speed analysis, identify the most important problems, and the study of traffic conflicts. Subsequently it has been carried out a series of proposals for improvements to solve the problems found after the study of the current situation. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el present treball s'ha dut a terme un estudi de la situació actual de la carretera CV-35 al seu pas pel municipi de Xelva (província de València). En primer lloc, s'ha analitzat el comportament del trànsit en la carretera i la seua adequació a l'entorn pròxim. Seguidament, s'ha realitzat un estudi dels aspectes més rellevants en matèria de seguretat vial, com és l'anàlisi de velocitat, identificar els problemes més importants, així com l'estudi dels conflictes de trànsit. Posteriorment s'han dut a terme una sèrie de propostes de millora per resoldre els problemes que s'han trobat després de la realització de l'estudi de la situació actual. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de la situación actual de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). En primer lugar, se ha analizado el comportamiento del tráfico en la carretera y su adecuación al entorno próximo. Seguidamente, se ha realizado un estudio de los aspectos más relevantes en materia de seguridad vial, como es el análisis de a velocidad, identificar los problemas más importantes, así como el estudio de los conflictos de tráfico. Posteriormente se han llevado a cabo una serie de propuestas de mejora para resolver los problemas que se han encontrado tras la realización del estudio de la situación actual. es_ES
dc.format.extent 11 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Study es_ES
dc.subject Traffic es_ES
dc.subject Proposals es_ES
dc.subject Xelva es_ES
dc.subject Estudi es_ES
dc.subject Trànsit es_ES
dc.subject Propostes es_ES
dc.subject Chelva es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Estudio es_ES
dc.subject Tráfico es_ES
dc.subject Propuestas es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia).Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Almenar Guiot, O. (2016). Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia).Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras. http://hdl.handle.net/10251/71145. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record