- -

Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo norte, alternativa 1

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo norte, alternativa 1

Show full item record

Martínez Margaix, R. (2016). Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo norte, alternativa 1. http://hdl.handle.net/10251/71635.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71635

Files in this item

Item Metadata

Title: Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo norte, alternativa 1
Author: Martínez Margaix, Raquel
Director(s): Gielen, Eric Madeleine Pierre Llin Belda, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2016-09-14
Issued date:
Abstract:
[EN] The main objective of this work performance dregree is the development draft level of the N-340a in their way to Vinaròs. We will made a full reconstruccion and improvement of the N-340. This project responds ...[+]


[CA] L'objectiu fonamental d'aquest TFG és el desenvolupament a nivell d'avantprojecte del condicionament i millora de la N-340a al seu pas per Vinaròs. Aquest avantprojecte respon a la necessitat d'adequació als seus nous ...[+]


[ES] El objetivo fundamental de este TFG es el desarrollo a nivel de anteproyecto del acondicionamiento y mejora de la N-340a a su paso por Vinaròs. Este anteproyecto responde a la necesidad de adecuación a sus nuevos usos ...[+]
Subjects: Territorial , Characterization , Crossing the road , National , Travesia , Alternativa òptima , Nacional , Travesía , Urbana , Estudio de alternativas
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record