- -

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Sur. Estudio de alternativas y diseño estructural del primer puente sobre el río Chelva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Sur. Estudio de alternativas y diseño estructural del primer puente sobre el río Chelva

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Coll Carrillo, Hugo es_ES
dc.contributor.advisor Alcalá González, Julián es_ES
dc.contributor.author Catalán Pérez, Jorge es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-20T15:25:57Z
dc.date.available 2016-10-20T15:25:57Z
dc.date.created 2016-07-12
dc.date.issued 2016-10-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72459
dc.description.abstract [EN] This Project it's include in a "multidiscipline project" that covers students from different specialities with the purpose of elaborate a viable alternative from de development of the deviation of the CV-35 passing through the Chelva township. The supplement's object is to make the sizing and the checking necessary from the different elements that compose a bridge. This structure has the finality of save the obstacle that represents the Chelva River to the path of the South alternative To reach this objective, is necessary the realization of a solution study where different solutions that allow solve the posed problem are proposed. In this way the alternatives are analysed basing on a step system where must accomplish, as far as possible, divers criterions, being punctuated in an objective, with the intention to reach the optimal solution. The adopted solution consists of a continuous beam bridge with variable depth Cantilever. This solution is developed in greater depth, sizing each of its elements: size of the board, prestressed, piers, abutments, foundations and some equipment, using computer software (Bridge, Sap2000). Pursuant to the IAP-11 action and acting on each element values are obtained, which will determine the response of the bridge against certain combinations. This pre-dimensioning is checked against State Boundary Service and Ultimate Limit State, verifying its correct structural compliance. Foundation elements are dimensioned and tested, such as stirrups and foundation piles, considering the various structural and geotechnical aspects, being designed likewise armed of these elements. Finally an economic assessment is performed to provide an order of magnitude of the cost of the work. es_ES
dc.description.abstract [CA] Aquest treball queda englobat en un projecte multidisciplinar el qual inclou alumnes de diverses especialitats amb l'objectiu d'elaborar una alternativa viable per desenvolupament de la variant a CV-35 al se upas pel municipo de Chelva. L'objectiu de l'annex és realitzar el dimensionament i les comprovacions necessàries dels distints elements que composen un pont. La dita estructura té la finalitat de salvar l'obstacle natural que representa el riu Chelva al pas del traçat de l'alternativa sud. Per a la consecució d'aquest objectiu és necessària la realització d'un estudi de solucions on es plantegen diferents propostes viables que permeten resoldre el problema plantejat. D'aquesta manera les alternatives son analitzades basant-se en un sistema per fases on han de satifer en la mesura que siga posible diversos criteris, sent puntuats de manera objectiva en vistes d'aconseguir l'opció òptima. La solució adoptada consistix en un pont de biga contínua amb cant variable per volades successives. Aquesta solució és desenvolupada en més profunditat, dimensionant cada un dels seus elements: tauler, pretensat, piles, estreps, fonamentacions i alguns equipaments, per mitjà de programes informàtics (CSiBridge, SAP2000). Atenent a la IAP-11 s'obtenen les accions i els seus valors actuants sobre cada element, els quals determinaran la resposta del pont enfront l'Estat Límit de Servici i Estat Límit Últim, verificant així el seu correcte compliment estructural Es dimensionen i comproven, així mateix, els elements de fonamentació, com els estreps i fonamentació de piles, considerant els distints aspectos estructurals i geotècnics, dissenyant-se així els armats d'aquestos elements. Finalment es realitza una valoración económica per a proporcionar un ordre de magnitud del cost total de l'obra. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este trabajo queda englobado en un "proyecto multidisciplinar" el cual incluye alumnos de diversas especialidades con el objetivo de elaborar una alternativa viable para el desarrollo de la variante a CV-35 a su paso por el municipio de Chelva. El objetivo del anejo es realizar el dimensionamiento y las comprobaciones necesarias de los distintos elementos que componen un puente. Dicha estructura tiene la finalidad de salvar el obstáculo natural que representa el río Chelva al paso del trazado de la alternativa sur. Para la consecución de este objetivo es necesaria la realización de un estudio de soluciones donde se plantean diferentes propuestas viables que permitan solventar el problema planteado. De esta forma las alternativas se analizan en base a un sistema por fases donde deben satisfacer en la medida de lo posible diversos criterios, siendo puntuados de manera objetiva en vistas a alcanza la opción óptima. La solución adoptada consiste en un puente de viga continua con canto variable por voladizos sucesivos. Esta solución es desarrollada en mayor profundidad, dimensionando cada uno de sus elementos: dimensiones del tablero, pretensado, pilas, estribos, cimentaciones y algunos equipamientos, mediante software informático (Bridge, Sap2000). Atendiendo a la IAP-11 se obtienen las acciones y sus valores actuantes sobre cada elemento, los cuales determinarán la respuesta del puente frente a ciertas combinaciones. Este predimensionamiento es comprobado frente a Estado Límite de Servicio y Estado Límite Último, verificando así su correcto cumplimiento estructural. Se dimensionan y comprueban los elementos de cimentación, como estribos y cimentaciones de las pilas, considerando los distintos aspectos estructurales y geotécnicos, diseñándose así mismo los armados de estos elementos. Finalmente se realiza una valoración económica para proporcionar un orden de magnitud del coste de la obra. es_ES
dc.format.extent 227 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Project es_ES
dc.subject Study es_ES
dc.subject Multidiscipline project es_ES
dc.subject Structural design es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Foundation elements es_ES
dc.subject Deviation es_ES
dc.subject River es_ES
dc.subject basic study es_ES
dc.subject Concrete es_ES
dc.subject Steel es_ES
dc.subject Prestress es_ES
dc.subject Variant es_ES
dc.subject Estudi es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Pont de biga es_ES
dc.subject Formigó es_ES
dc.subject Volades successives es_ES
dc.subject Alternatives es_ES
dc.subject Riu es_ES
dc.subject Fonamentació es_ES
dc.subject Structural es_ES
dc.subject Voladizos sucesivos es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject Proyecto es_ES
dc.subject Estudio es_ES
dc.subject Hormigón es_ES
dc.subject Estudio de soluciones es_ES
dc.subject Multicriterio es_ES
dc.subject Chelva es_ES
dc.subject Río es_ES
dc.subject Cimentaciones es_ES
dc.subject Diseño estructural es_ES
dc.subject Multidisciplinar es_ES
dc.subject Estudio básico es_ES
dc.subject Variante es_ES
dc.subject Carretera CV-35 es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Sur. Estudio de alternativas y diseño estructural del primer puente sobre el río Chelva es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Catalán Pérez, J. (2016). Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Sur. Estudio de alternativas y diseño estructural del primer puente sobre el río Chelva. http://hdl.handle.net/10251/72459. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record