- -

Comportamiento al fuego de anclaje químico con barras de acero corrugado post-instaladas: evaluación de la influencia de temperatura y tipo de carga en anclajes de barras para ampliación de forjados en nave industrial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Comportamiento al fuego de anclaje químico con barras de acero corrugado post-instaladas: evaluación de la influencia de temperatura y tipo de carga en anclajes de barras para ampliación de forjados en nave industrial

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Coll Carrillo, Hugo es_ES
dc.contributor.advisor Muciaccia Giovanni (Tutor en la universidad) es_ES
dc.contributor.author Fernández García, Fernando es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-20T15:36:08Z
dc.date.available 2016-10-20T15:36:08Z
dc.date.created 2016-06-23
dc.date.issued 2016-10-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72494
dc.description.abstract [EN] Stability, durability and aesthetics have always been priorities in building structures also the search for greater flexibility in planning, designing and improving of these. To achieve this objective anchoring techniques play a key role. Already from the first century B.C., Vitruvius introduced in their architecture books practices applications performed by anchors. Also these anchoring techniques can be seen, for example, at the Colosseum in Rome, where there are holes for fasteners. And so a long trail of fixing devices that have been discovered in the European excavations. Today, due to the constant pressure looking for shorter time to building structures, has been a rapid development in the field of anchoring techniques. The wide range of fastening products available and the constant growth of applications increasingly require more specialized behaviour of these fasteners knowledge. In addition to with the better understanding of the behaviour of chemical anchors we get further optimization in the product choice and greater security. For that reason we aim to provide information and criteria with a theoretical and practical basis that allow us to understand the phenomenon that we have developed on the text, which first of all introduce chemical anchors to have a better knowledge. Then analyze a laboratory experience, developed over four months in the "Laboratory testing materials Politecnico di Milano", which has conducted research on a new aspect, as it is, get to know the behaviour with post-installed rebars using resins against exposure to high temperatures. Being aware of the complexity that already has in itself the phenomenon of adhesion between concrete and steel, we expose here how it can be compared with the resins. And so, try to reach a conclusion on how a possible phenomenon such as fires can influence the behaviour of the structural joints made afterwards. es_ES
dc.description.abstract [CAT] L'estabilitat, la durabilitat i l'estètica sempre han sigut prioritats en la construcció d'estructures, així com la busqueda d'una major flexibilitat en la planificació, en el disseny i en la millora d'estes. Per a aconseguir aquest objectiu les tècniques d'ancoratge juguen un paper fonamental. Ja des del segle primer a.C., Vitrubio introduïa en els seus llibres d'arquitectura aplicacions pràctiques per mitjà d'ancoratges. També estes tècniques d'ancoratge es poden observar, per exemple, en el Coliseu de Roma, on es troben forats per a fixacions. I així un llarg rastre de dispositius de fixació que s'han anat descobrint en les excavacions Europees. Hui en dia, a causa de la constant pressió per retallar els terminis de la construcció d'estructures s'ha produït un ràpid desenrotllament en el sector de les tècniques d'ancoratge. La gran varietat de productes de fixació disponibles i el constant creixement de les aplicacions requerixen cada vegada més un coneixement més especialitzat del comportament d'estes fixacions. A més amb el millor coneixement del comportament dels ancoratges químics aconseguim una major optimització a l'hora de l'elecció del producte, així com més seguretat. Tenint com a objectiu fonamental proporcionar informació i criteris amb base teòrica i experimental que permeten entendre el fenomen completament hem desenrotllat el text, en el que introduirem primer els ancoratges químics per a poder tindre un millor coneixement d'estos. A continuació analitzarem l'experiència de laboratori, desenrotllada al llarg de quatre mesos en el "Laboratori de proves de materials del Politecnico di Milano", en el qual s'ha dut a terme una investigació sobre un aspecte nou, com és, arribar a conèixer el comportament que tenen les barres post-instal¿lades per mitjà de resines enfront d'exposicions a altes temperatures. Sent conscients de la complexitat que ja té de per si el fenomen de l'adherència entre el formigó i l'acer, exposem ací com es poden comparar amb les resines. I d'esta manera, tractar d'arribar a establir una conclusió sobre com un fenomen eventual com són els incendis pot influenciar el comportament de les unions estructurals realitzades a posteriori. es_ES
dc.description.abstract [ES] La estabilidad, la durabilidad y la estética siempre han sido prioridades en la construcción de estructuras, así como la búsqueda de una mayor flexibilidad en la planificación, en el diseño y en la mejora de estas. Para lograr dicho objetivo las técnicas de anclaje juegan un papel fundamental. Ya desde el siglo primero a.C., Vitrubio introducía en sus libros de arquitectura aplicaciones prácticas mediante anclajes. También estas técnicas de anclaje se pueden observar, por ejemplo, en el Coliseo de Roma, donde se encuentran agujeros para fijaciones. Y así un largo rastro de dispositivitos de fijación que se han ido descubriendo en las excavaciones Europeas. Hoy en día, debido a la constante presión por recortar los plazos de la construcción de estructuras se ha producido un rápido desarrollo en el sector de las técnicas de anclaje. La gran variedad de productos de fijación disponibles y el constante crecimiento de las aplicaciones requieren cada vez más un conocimiento más especializado del comportamiento de estas fijaciones. Además con el mejor conocimiento del comportamiento de los anclajes químicos conseguimos una mayor optimización a la hora de la elección del producto, así como una mayor seguridad. Teniendo como objetivo fundamental proporcionar información y criterios con base teórico experimental que permitan entender el fenómeno completamente hemos desarrollado el texto, en el que introduciremos primero los anclajes químicos para poder tener un mejor conocimiento de estos. Seguidamente analizaremos la experiencia de laboratorio, desarrollada a lo largo de cuatro meses en el "Laboratorio de pruebas de materiales del Politécnico di Milano", en el cual se ha llevado a cabo una investigación sobre un aspecto novedoso, como es, llegar a conocer el comportamiento que tienen las barras post-instaladas mediante resinas frente a exposiciones a altas temperaturas. Siendo conscientes de la complejidad que ya tiene de por si el fenómeno de la adherencia entre el hormigón y el acero, exponemos aquí como se pueden comparar con las resinas. Y de este modo, tratar de llegar a establecer una conclusión sobre como un fenómeno eventual como son los incendios puede influenciar el comportamiento de las uniones estructurales realizadas a posteriori. es_ES
dc.format.extent 61 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Chemical anchor es_ES
dc.subject Post-installed rebars es_ES
dc.subject Fire es_ES
dc.subject Slab es_ES
dc.subject Laboratory es_ES
dc.subject Ancoratge químic es_ES
dc.subject Barres corrugades post-instal·lades es_ES
dc.subject Foc es_ES
dc.subject Forjat es_ES
dc.subject Laboratori es_ES
dc.subject Anclaje químico es_ES
dc.subject Barras corrugadas post-instaladas es_ES
dc.subject Fuego es_ES
dc.subject Forjado es_ES
dc.subject Laboratorio es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Comportamiento al fuego de anclaje químico con barras de acero corrugado post-instaladas: evaluación de la influencia de temperatura y tipo de carga en anclajes de barras para ampliación de forjados en nave industrial es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fernández García, F. (2016). Comportamiento al fuego de anclaje químico con barras de acero corrugado post-instaladas: evaluación de la influencia de temperatura y tipo de carga en anclajes de barras para ampliación de forjados en nave industrial. http://hdl.handle.net/10251/72494. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record