- -

Estudio de viabilidad de reconversión integral a uso deportivo del puerto de Jávea (Alicante)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de viabilidad de reconversión integral a uso deportivo del puerto de Jávea (Alicante)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cerdá García de Leonardo, Vicente es_ES
dc.contributor.author García Fernández, Antía es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-21T14:23:35Z
dc.date.available 2016-10-21T14:23:35Z
dc.date.created 2016-09-05
dc.date.issued 2016-10-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72613
dc.description.abstract [EN] The feasibility study assesses the reorganization of Javea Port, making its use to sport. The wording is motivated by several factors; the main one is the end of the concession Yacht Club. Currently in this port it is a fishing fleet, and all facilities for these fish are at the entrance, causing a worse view of the harbor which is intended herein. The assumption is that the fleet of fishing accepts leaving the port, with compensation and the possibility to live in a nearby port. Thus, if the fish leave and the concession expires, all the moorings would be available, generating a study of the organization of the docks. A reorganization of ground facilities is also studied, trying to achieve a leisure¿s dock and tourism. On the other hand, it is proposed a work plan and an estimate is made of the cost. Finally, the economic feasibility is studies. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el següent Estudi de Viabilitat es valora la reordenació del Port de Xàbia per a la seua conversió integral a ús esportiu. La redacció del mateix està motivada per diversos factors, sent el principal, el fi de la concessió del Club Nàutic. Actualment, el port compta amb una flota de pesquers i, a més, la gran part de les instal·lacions que estos precisen es troben en l'entrada del mateix, generant una visió del port contrària a què s'estudia en este document. Es partix del supòsit que la flota de pesquers accepta anar-se'n del port de Xàbia a canvi d'una indemnització i la possibilitat d'amarrament en un port pròxim. D'esta manera, junt amb la finalització de la concessió, tots els amarraments estarien disponibles i susceptibles de modificació, la qual cosa genera un estudi de les diferents opcions en l'organització de les dàrsenes. És objecte d'estudi també una reorganització de les instal·lacions en terra, intentant aconseguir un moll d'oci que capte l'atenció dels turistes i que genere un major trànsit dels mateixos en este port. D'altra banda, es proposa un pla d'obra i es realitza el càlcul d'un cost aproximat de la mateixa. Finalment, es realitza l'estudi de la viabilitat económica. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el siguiente Estudio de Viabilidad se valora la reordenación del Puerto de Jávea para su conversión integral a uso deportivo. La redacción del mismo está motivada por varios factores, siendo el principal, el fin de la concesión del Club Náutico. Actualmente, el puerto cuenta con una flota de pesqueros y, además, la gran parte de las instalaciones que estos precisan se encuentran en la entrada del mismo, generando una visión del puerto contraria a la que se estudia en este documento. Se parte del supuesto que la flota de pesqueros acepta irse del puerto de Jávea a cambio de una indemnización y la posibilidad de amarre en un puerto cercano. De esta forma, junto con la finalización de la concesión, todos los amarres estarían disponibles y susceptibles de modificación, lo que genera un estudio de las diferentes opciones en la organización de las dársenas. Es objeto de estudio también una reorganización de las instalaciones en tierra, intentando lograr un muelle de ocio que capte la atención de los turistas y que genere un mayor tránsito de los mismos en este puerto. Por otro lado, se propone un plan de obra y se realiza el cálculo de un coste aproximado de la misma. Finalmente, se realiza el estudio de la viabilidad económica. es_ES
dc.format.extent 207 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Viability es_ES
dc.subject Concession es_ES
dc.subject Study es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Viabilitat es_ES
dc.subject Concessió es_ES
dc.subject Estudi es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Viabilidad es_ES
dc.subject Concesión es_ES
dc.subject Estudio es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de viabilidad de reconversión integral a uso deportivo del puerto de Jávea (Alicante) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Fernández, A. (2016). Estudio de viabilidad de reconversión integral a uso deportivo del puerto de Jávea (Alicante). http://hdl.handle.net/10251/72613. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record