- -

Regeneración del tramo norte de la playa de Pinedo (t.m. Valencia). Solución: dique exento

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Regeneración del tramo norte de la playa de Pinedo (t.m. Valencia). Solución: dique exento

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Puig Algarra, Fernando José es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-02T15:47:12Z
dc.date.available 2016-11-02T15:47:12Z
dc.date.created 2016-09-22
dc.date.issued 2016-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/73117
dc.description.abstract [EN] In the Valencian Community, South of the Port of Valencia and along the mouth of the River Turia, Pinedo Beach is located with an area of 1,260 meters. To the Northern part of this beach, its located the critical section around 350 meters of span, situated between two existing breakwaters, which currently does not exist the coast. This is because the net contribution of sediment has decreased substantially in the recent decades, due to basin constructions, housing developments, pipes rivers and streams, and concessions for the extraction of sand for the constructions along and illegal extractions of inshore sediments; In addition, the South enlargement of the Port and the diversion of the Turia river bed had major negative effect to the Pinedo shore, which had moved the sediment transport to the northern section as well as a total barrier effect. During recent years some measures have been implemented in order to prevent the disappearance of the most critical stretch of coast. In the last measure, applied the last decade as an emergency character, ripraps were discharged to brake the shore reverse, but over the time, this emergency measure increasingly dismisses their effectiveness because as fronts make it insufficient with consequent danger of the surrounding security infrastructure. The aim of this project is to implement a measure to alleviate the effects produced in that stretch and improve the current state of the Pinedo beach and surrounding infrastructure. The proposed measure consists of construction of a detached breakwater located between the two existing breakwaters, plus the addition of sand from the North area of the beach, next to the river mouth, to get a width beach of at least 55 meters at all points. It will prove that with the application of this measure, it will be possible the recovery of the coastline suffering from erosion and achieving a stable beach facing coastal dynamics and the action gales, also being perfectly prepared for use and enjoy of its users. es_ES
dc.description.abstract [CA] En la Comunitat Valenciana, al Sud del Port de València i junt la desembocadura del riu Túria, es localitza la platja de Pinedo amb una extensió de 1.260 metres. En la zona Nord de dita platja, es troba un tram crític d'aproximadament 350 metres, situat entre dos espigons existents, en el que en l'actualitat no hi ha línia de platja. Açò se deu al fet que l'aportació neta de sediments ha disminuït notablement en les últimes dècades, a causa de la construcció d'embassaments, urbanitzacions, canalitzacions de rius i rierols, i concessions per a l'extracció d'arena per a la construcció junt amb les extraccions il¿legals de sediment costaner; a més, l'ampliació Sud del Port i la desviació del llit del Túria van tindre grans efectes negatius en la platja de Pinedo que van fer que el transport de sediments es desplaçara cap al tram nord així com un efecte de barrera total. Durant els últims anys s'han implantat una sèrie de mesures per a evitar la desaparició del tram de costa més crític. En l'última mesura, aplicada la passada dècada amb caràcter d'emergència, es van abocar esculleres per a frenar el retrocés de la costa, però conforme ha avançat el temps, esta mesura d'emergència cada vegada va disminuint la seua eficàcia, perquè els fronts fan que siga insuficient amb el consegüent perill de la seguretat de les infraestructures limítrofs. El present projecte té com a finalitat la implantació d'una mesura per a pal¿liar els efectes produïts en el dit tram i millorar l'estat actual de la platja de Pinedo així com les infraestructures de la contornada. La mesura proposada consistix en construcció d'un dic exempt situat entre els dos espigons actuals, més l'addició d'arena procedent de la zona al Nord de la mateixa platja, situada junt amb la desembocadura del riu, per a obtindre un ample de platja de, almenys, 55 metres en tots els seus punts. Es comprovarà que, amb l'aplicació d'esta mesura, és possible la recuperació de la línia de costa que patix d'erosió i la consecució d'una platja estable enfront de la dinàmica litoral i a l'acció de temporals, estant a més perfectament preparada per a l'ús i gaudi dels seus usuaris. es_ES
dc.description.abstract [ES] En la Comunidad Valenciana, al Sur del Puerto de Valencia y junto la desembocadura del río Turia, se localiza la playa de Pinedo con una extensión de 1.260 metros. En la zona Norte de dicha playa, se encuentra un tramo crítico de aproximadamente 350 metros, situado entre dos espigones existentes, en el que en la actualidad no existe línea de playa. Esto se debe a que la aportación neta de sedimentos ha disminuido notablemente en las últimas décadas, debido a la construcción de embalses, urbanizaciones, canalizaciones de ríos y arroyos, y concesiones para la extracción de arena para la construcción junto con las extracciones ilegales de sedimento costero; además, la ampliación Sur del Puerto y el desvío del cauce del Turia tuvieron grandes efectos negativos en la playa de Pinedo que hicieron que el transporte de sedimentos se desplazara hacia el tramo norte así como un efecto de barrera total. Durante los últimos años se han implantado una serie de medidas para evitar la desaparición del tramo de costa más crítico. En la última medida, aplicada la pasada década con carácter de emergencia, se vertieron escolleras para frenar el retroceso de la costa, pero conforme ha avanzado el tiempo, esta medida de emergencia cada vez va disminuyendo su eficacia, pues los frentes hacen que sea insuficiente con el consiguiente peligro de la seguridad de las infraestructuras colindantes. El presente proyecto tiene como finalidad la implantación de una medida para paliar los efectos producidos en dicho tramo y mejorar el estado actual de la playa de Pinedo así como las infraestructuras de los alrededores. La medida propuesta consiste en construcción de un dique exento situado entre los dos espigones actuales, más la adición de arena procedente de la zona al Norte de la misma playa, situada junto a la desembocadura del río, para obtener un ancho de playa de, al menos, 55 metros en todos sus puntos. Se comprobará que, con la aplicación de esta medida, es posible la recuperación de la línea de costa que sufre de erosión y la consecución de una playa estable frente a la dinámica litoral y a la acción de temporales, estando además perfectamente acondicionada para el uso y disfrute de sus usuarios. es_ES
dc.format.extent 10 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Regeneration es_ES
dc.subject Exempt dike es_ES
dc.subject Riprap es_ES
dc.subject Shore es_ES
dc.subject Regeneració es_ES
dc.subject Dic exempt es_ES
dc.subject Escullera es_ES
dc.subject Platja es_ES
dc.subject Regeneración es_ES
dc.subject Dique exento es_ES
dc.subject Escollera es_ES
dc.subject Pinedo es_ES
dc.subject Playa es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Regeneración del tramo norte de la playa de Pinedo (t.m. Valencia). Solución: dique exento es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Puig Algarra, FJ. (2016). Regeneración del tramo norte de la playa de Pinedo (t.m. Valencia). Solución: dique exento. http://hdl.handle.net/10251/73117. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record